مدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، ایران

چکیده

اثر دانینگ-کروگر یعنی خودبینی(Dunning–Kruger effect)  نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه‌ای است که از توهم برتری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌شان را بسیار بیش از اندازهٔ واقعی ارزیابی می‌کنند. این جانبداری به ناتوانی فراشناختی افراد غیرحرفه‌ای در شناسایی ناتوانیشان نسبت داده می‌شود و به مثابه جریان خون در بدن انسان می باشد. مدیران مالی نیز در نوع ارزیابی خود و دیگران دچار این خطای شناختی می شوند، چراکه معمولا مدیران مالی با هر سطح از توانایی و تجربه معمولا خود را بیش از انچه که هستند ارزیابی می کنند. بعنوان مثال کسانی که توانمندی یک کارشناس حسابداری را داشته خود را رییس حسابداری و کسانی که توانایی رییس حسابداری را دارند خود را مدیر مالی و کسانی که توانایی مدیر مالی را دارند خود را مشاور مالی معرفی می کنند و معمولا خود را بیش از انچه هستند و یا برعکس کمتر از آنچه که هستند معرفی می کنند .که این خود ناشی از خود برتر بینی یا خود کمتر بینی یا همان اثر دانینگ کروگر می باشد. در این تحقیق ما به بررسی خصوصیات و معیارهای  عمومی و خصوصی مدیران مالی پرداخته و مهارتهای مدیران مالی را شناسایی کردیم و نتایج نشان می دهد که مهارتهای مدیران مالی معمولا بیشتر از انچه که در انها  وجود دارد  نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial management and Dungeon Kruger's (self-help)

نویسندگان [English]

  • Behzad Pahleh 1
  • Seyed Mozaffar Mirbargkar 2
  • Abolfazl Zolghadr 3
1 PHD. Student in Finance Management and Economics faculty, Branch of Islamic Azad university , Rasht
2 Dr . Seyed Mozaffar Mirbargkar Assistant Professor in Economy, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran
3 PHD. Student in Finance Management and Economics faculty, Branch of Islamic Azad university , Rasht.
چکیده [English]

The Dunning-Kruger effect is a kind of cognitive bias in unprofessional people who suffer from the illusion of superiority and incorrectly evaluate their ability to be overly real. This bias is attributed to the metacognitive inability of unprofessional individuals to identify their disability and is a blood stream in the human body. Financial managers also suffer from this cognitive error in their own assessment of others, as financial managers with a level of ability and experience usually evaluate themselves more often than they are. For example, those who have the capability of an accounting expert have their own accounting officer and those who have the ability to become accounting officer, they identify themselves as financial advisors and those who are capable of a financial manager, as financial advisers, and usually themselves more than what they are. Or vice versa, they are less than what they are, which is due to self-esteem or self-righteousness, or to Duning Kruger's. In this research, we examine the characteristics and general criteria of financial managers and identify the skills of financial managers, and the results show that the skills of financial managers are usually more than what they have in them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • financial management skills
  • Dungeon Kruger's effect
*        رهنمای رودپشتی فریدون ، نیکو مرام هاشم، هیبتی فرشاد، (1389) "مبانی مدیریت مالی جلد یک" ، انتشارات ترمه
*       رهنمای رودپشتی فریدون ، نیکو مرام هاشم، هیبتی فرشاد، ،(1389) "مبانی مدیریت مالی جلد دو" ، انتشارات ترمه
*       رهنمای رودپشتی فریدون ، نیکو مرام هاشم، بنی طالبی دهکردی بهاره ،(1393) "حسابداری و تکنولوژی" ، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت  ، سال سوم شماره دهم
*       نیکو مرام هاشم ، رهنمای رودپشتی فریدون ، طلوعی اشلقی عباس ، تقی پوریان یوسف ،(1393) "ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی حسابداری مدیریت" ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال هفتم شماره بیستم ،
*       رهنمای رودپشتی فریدون ، نیکو مرام هاشم، هیبتی فرشاد، یزدانی شهره (1391)" تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام" فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم
*       بهرامفر ، رسولی  (1377) ، "ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش ان در تصمیم گیریهای مدیریت" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 24 و 25
*       مهرانی ، ساسان و نعیمی، مهدیس( 1382)، "تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل" بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 32
*       . رضاییان ، علی (1369) ، "اصول مدیریت بازرگانی" ، تهران ، انتشارات سمت
*        نیک بخت محمدرضا، دیانتی دیلمی زهرا، حسین پور امیرحسین،(1394) " تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی بر روی اهمیت و اعتقاد انان بر ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن"، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ، دوره 7 شماره 28
*       Jan Feld, Jan Sauermann  ,  Andries de Grip (2017) " Estimating the relationship between skill and overconfidence" Journal of Behavioral and Experimental Economics ,
*       Burson, K.A. , Larrick, R.P. , Klayman, J. , 2006. Skilled or unskilled,
*       but still unaware of it: how perceptions of difficulty drive miscalibration in relative comparisons. J. Pers. Soc. Psychol. 90 (1), 60–77 .
*        Dunning, D. , 2011. The dunning-kruger effect: on being ignorant of one’s own - - igno- rance. Adv. Exp. Social Psychol. 44, 247–296 .
*       Ehrlinger, J. , Johnson, K. , Banner, M. , Dunning, D. , Kruger, J. , 2008. Why the unskilled are unaware: further explorations of (absent) self-insight among the incompe- tent. Organ. Behav. Hum. Decis. Process. 105 (1), 98–121