عوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر قدرت ریسک پذیری شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفت. شرکتهای مورد بررسی شامل178شرکت به روش نمونه‌گیری حذفی بر اساس شرایط تعیین شده انتخاب گردیدند. برای برآورد تاثیر عوامل فرهنگی بر ریسک شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار ایران و تحلیل روابط بین متغیرهای ارایه شده در مدل مربوطه با استفاده از داده‌های پانلی (تابلویی) استخراج شده از گزارش‌های مالی در بورس و سایر گزارش‌های منتشر شده نهادهای آماری و نیز مذهبی و فرهنگی استفاده گردید. در این پژوهش از روش پانلی استفاده گردید و قبل از آن از آزمون‌های چاو و ‌هاسمن برای تعیین نوع آزمون استفاده شد. نتایج مربوط به بررسی اثر عوامل فرهنگی بر ریسک‌پذیری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نشان داد که عوامل فرهنگی اثر معناداری بر انحراف معیار بازدهی شرکت، انحراف معیار بازدهی دارایی ثابت شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت دارد و جهت این ارتباط بر هر سه عامل مربوط به ریسک پذیری منفی است. یعنی در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ارتقاء عوامل فرهنگی در جامعه باعث اثرگذاری بر هر سه شاخص مربوط به ریسک پذیری شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار و در نتیجه کاهش میزان ریسک‌ گریزی این شرکت‌ها میگردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural factors and risk-taking power of investment companies in Iran's stock exchange

نویسندگان [English]

  • M. Ali Motafaker Azad 1
  • Hosein Asgharpour 2
  • Mohsen Amini Khouzani 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Business, Tabriz University, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Business, Tabriz University, Iran
3 Ph.D. student of economics Faculty of Economics, Management and Business, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the influence of cultural factors on the risk power of companies in Iran's stock exchange. The companies surveyed included 178 companies selected by sampling method based on the specified criteria. To estimate the impact of cultural factors on the risk of active companies in the Iranian stock exchange and to analyze the relationships between the variables presented in the model with the use of panel data extracted from the financial statements in the stock exchange and other reports published by both statistical and religious institutions and Cultural was used. In this study, the panel method was used and before that Chow and Housman tests were used to determine the type of test. The results of the study on the effect of cultural factors on the riskiness of the companies active in the stock exchange showed that cultural factors have a significant effect on the standard deviation of the company's returns, the standard deviation of the firm's return on assets and the costs of research and development of the company, and This relationship is negative for all of the three risk aversion factors. In sum, it can be concluded that the promotion of cultural factors in the society influences all three indexes related to the risk appetite of companies in the stock market and thus reduces the risk aversion of these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk aversion
  • Cultural Factors
  • Companies active in the stock market
  • Iran's Stock Exchange
*       رهنمای رودپشتی، فریدون. زندیه، وحید. 1391. " مالی رفتاری و مالی عصبی(پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل ". سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، تهران.
*       ناظمی اردکانی م. 1390. درآمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور. تهران: انتشارات آوای نور.
*       ناظمی اردکانی، م. 1385. "مفهوم شناسی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور". مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 75، صفحه 1-29.
*       ناظمی اردکانی م. 1390. مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور. تهران: انتشارات آوای نور.
*       هیبتی، فرشاد؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زندیه، وحید.1390."بیش‌واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال چهارم، شماره نهم، صص، 75-100.
*       Al-Hajieh, Heitham, Keith Redhead, and Timothy Rodgers. 2011. “Investor Sentiment and Calendar Anomaly Effects: A Case Study of Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets” Research in International Business and Finance.
*       Chui, Andy C. W,Sheridan Titman, and K. C. John Wei. 2009. Individualism and momentum around the world. Journal of Finance, forthcoming.
*       Coffee, John C. 2001. Do norms matter? A cross-country examination of the private benefits of control. University of Pennsylvania Law Review 149:6, 2151-77.
*       Frieder, Laura, and Avanidhar Sabrahmanyam. 2004. Nonsecular regularities in returns and volume. Financial Analysts Journal 60:4, 29-34.
*       -Fernandes,Jose. Pena, Juan I. and Benjamin Tabak (2009), Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization , Banco Central Do Brasil , Working paper No.184.
*       Glaeser Edward L., and Jose A. Scheinkman.1998. Neither a borrower nor a lender be: An economic analysis of interest restrictions and usury laws. Journal of Law and Economics 41:1 ,1-36.
*       Greif,Avner. 1994 Cultural beliefs and the organization of society : A historical and theoretical reflection on collectivist Institutions ist societies. Journal of Political Economy 102:5,912-50.
*       Guiso,Luigi,Paola Sapienza, and Luigi Zingales.2004.The role of social capital in Financial develooment. American Economics Review 94:3,526-56.
*       Guiso,Luigi, Paola Sapienza, and Luigi Zingales.2008. Trusting the stock market. Journal of Finance 63:6,2557-600.
*       Hilary,Gilles,and Kai Wai Hui.2009.Does religion matter in corporate decision making in j H k 61^3 ? Journal of Financial Economics, forthcoming.
*       Hofstede, Geert.1980. Cultural's consequence. New York: sage publication.
*       Hofstede, Geert. 2001. Cultural's consequence,2nd ed. New York: sage publication.
*       -Je,drzej Białkowski, Ahmad Etebari, Tomasz Piotr Wisniewski(2012), Fast profits: Investor sentiment and stock returns during Ramadan, , Journal of Banking& Finance 36, 835-845.
*       Mariassunta Giannetti , Tracy Yue Wang .2016. “Corporate Scandals and Household Stock Market Participation”, The Journal of The American Finance Association, Pages 2591-2636
*       Mehdian,S.,Nas,T.and Perry , M. J.,2008,"An Examination of Investor Reaction to Unexpected Political and Economic Events in Turkey." Global Finance Journal , Vols. 18,pp.337-350.
*       -Stephanie  Rothonis,  Duy  Tran,  Eliza  Wu .2016.” Does  national  culture  affect  the  intensity  of  volatility  linkages in  international  equity  markets?”, Research  in  International  Business and  Finance 36, 85-95
*       Shiller,Robert J.(2000), Human Behavior and Efficiency of Financial System, International Center for Finance.            
*       Weber, Max. 1930.[1904].Protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Alien & Unwin.
*      Yuandong Xu , (2016),"Aversion of information ambiguity and momentum effect in China's stock market", China Finance Review International, Vol. 6 Iss 2 pp