پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری

2 دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،‌تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه "پرتفوی  بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"می باشد. طبق این پژوهش بازه 10 ساله  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفت. داده های110 شرکت در بین سالهای مورد بررسی  با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین ها به وسیله نرم افزارهای آماری matlab،20 spss،7 Eviewsو lingo ، مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. در این پژوهش حسابداری ذهنی بر اساس مدل رفتاری فرناندز به عنوان  متغیر تعدیلگر و معیار شارپ، ترینر و جنسن به عنوان شاخص سنجش ریسک  و حباب سوداگرانه مبتنی بر الگوی گیلیوم در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین بازدهی پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از ریسک بزرگتر از بازدهی پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی است، همچنین ادعای فرضیه اصلی دوم مبنی بر بزرگتر بودن میانگین ریسک پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از بازده از ریسک پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی مورد پذیرش واقع گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for Portfolio Optimization in A Speculative Bubble Condition According to Mental Accounting

نویسندگان [English]

  • Maryam Saberi 1
  • Roya Darabi 2
  • Mohsen Hamidian 3
1 PhD student of accounting
2 Associate Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran South Branch. (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

The aim of the study "A Pattern for Portfolio Optimization in A Speculative Bubble Condition According to Mental Accounting on companies listed in the Tehran Stock Exchange" is. The 10-year study period listed in the Tehran Stock Exchange during 2006-2015 were analyzed. The data of 110 firms were analyzed by using statistical software Matlab, spss20, Eviews7 and lingo software in the studied years. In this research, mental accounting is based on Fernandez as a moderator variable and the Sharp, Trainer and Jensen criteria, The speculative bubble based on the gilium pattern are used as a risk measurement indicator. The results indicate that the average return on the portfolio in the bubble of speculative space at a certain level of risk is greater than the return on a portfolio of non-bubble based on mental accounting, The second hypothesis was also claimed to be based on the larger average portfolio risk in the bubble of speculation at a certain level of return on the risk of a non-bubble portfolio based on mental accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimum Portfolio
  • speculative bubble
  • mental accounting
*       رهنمای رودپشتی ، فریدون،نعمت رستمی مازویی ، مروری برتئوری های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هشتم / شماره بیست و ششم/ پائیز 1394.
*       تلنگی، احمد"(1383) تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری" ، تحقیقات مالی.
*       صابری، مریم، زنجیردار، مجید، موسوی،رضا(1393)، تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،سال سوم/ شماره نهم/ بهار 1393.
*       صابری، مریم، (1396)، مطالعه عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،سال ششم/ شماره بیست و دوم/ تابستان1396.
*       خدادادکاشی، فرهاد و نرگس رزبان، 1393، نقش سفته بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 22، شماره 71
*       قربانی, هانیه، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
*       -نیلی، مسعود و حسین درگاهی (1378)، علل پیدایش وضعیت رکودی در اقتصاد ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*       -یزدانی، فردین (1379)، حباب مسکن عامل نوسا نهای اقتصادی"، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 31.
*       اعتمادی،زهرا،عباسی،ابراهیم،یزدانی ،حمید رضا،1394، بررسی حباب سفته بازی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران و صنایع منتخب با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
*       روغنیان،هانیه،1393، مدلی برای شناسایی حباب سفته بازانه در بورس اوراق بهادار تهران، دوره 4 شماره شماره 3(پیاپی 11).
*       عباسیان,عزت الله، محمودی, سعید ، فرزانگان, الهام,," شناسایی حباب قیمتی سهام عادی در بورس اوراق  بهادار تهران  با استفاده از مدل ارزش حال ",بررسی های حسابداری حسابرسی ، تابستان 1389, دوره 17 شماره 60, ص 75 تا 112.
*       وکیلی فرد, حمیدرضا، طالب نیا, قدرت الله، کیانی ,مهرداد , " بررسی رابطه میزان سهام شناور ازاد با ایجاد حباب قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار تهران, مهندسی  مالی و پرتفوی، پاییز 1389, ,ش 4.
*       صالح ابادی, علی,  دلیریان , هادی, "بررسی حباب قیمتی  در بورس اوراق بهادار تهران , , بهار 1389ش 9, ص 85-91.
*       فروغی،داریوش، صمدی، سعید، موذنی،قاسم، " مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران"،پژوهش های حسابداری مالی ، زمستان 1389،سال دوم  شماره چهارم.
*       صمدی, سعید،  نصرالهی, زهرا، زاهد مهر, امین, " آزمون  کارایی وجود  حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر و الگوی CAPM  , بررسی های اقتصادی , زمستان 1386, دوره 4, ص 91-113.
*       سازمان بورس اوراق بهادار ، گزارش اماری ماهانه به سالهای مختلف.
*       بدری، احمد(مترجم)(1388)، " دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی" پمپین، میشل ام.، انتشارات کیهان، تهران.
*       کرباسی یزدی، حسین، بنابی قدیم، رحیم(1393)، کاربرد تئوری حسابداری ذهنی، پژوهش حسابداری،شماره 31 ، تابستان1393.
*       Al-answah, nael, & wilfing , (2011), " Identification  of speculative  bubbles using  state-space models  with  markov-switching ",  journal of banking & finance , 35, p.p 1073-1086.
*       Allen, F ,(2005) ," modeling finanacial in  Instability" , national Institute Economic Review,198.
*       Bonner, s. proell, s. c. koonce, l. wang. , T. (2013). Mental accounting and Disaggregation on the Income statement.
*       Chandra, A. (2008)”Decision-Making in the Stock Market: Incorporating Psychology with Finance.”
*       Chandraa, A and Kumara, R. (2013). Factors Influencing Indian Individual Investor Behaviour: Survey Evidence.
*       Fernandes, Jose, Pena, Juan I. and Benjamin Tabak (2009), “Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization”, Banco Central Do Brasil, Working Paper No. 184
*       Goldberg, (2001).Behavioral Finance, John Wiley.
*       Gwilym O. A., Iftekhar Hasan, Qingwei Wang, Ru Xie (2016), In Search of Concepts: The Effects of Speculative Demand on Stock Returns,  Volume 22, Issue 3,Pages 427–449
*       Hrrras , georges, & sorenethe,  Didier, (2011), "  How to grow a bubbleis amodel of  myopic  adapting agents" , journal of Economic behavior & organization" , 80, p.p 137-152.
*       Kalive,  kasmir , & koskinen, lasse , (2008), " stock market   bubbles ,inflation, and  investment risk", science direct , 17, p.p 592-603.
*       Komaromi, G, (2004), "Which  stock Fluctuatains are Bubble?", research in Economics: aims and  methodologies, phd conference  in Economics pavia, Olaszorsoza, 23-25.
*       -Malpezzi, Stephen, & M. Wachter, Susan (2002), "The Role of Speculation in Real Estate Cycles", The Center for Urban Land Economics Research, University of Wisconsin.
*       myftari, E and Rossi.s, (2007),  " asset price and monetary policy:  should  central bank adopt  asset- based  reserve reguirements? " , Eleventh  berlin  conference.
*       Qing jiang, & Xing  zhou, wei, & sorenethe, Didier,& Woodard, ryan,&bastianensen, ken, & Gauwels,  peter, (2010), "Bubble diagnosis and  prediction  of  the 2005-2007 and 2008-2009  chinese stock market bubbles" ,  journal of Economic  Behavior &   organization, 74, p.p 449-162.
*       Seiler, M. Seiler, V. and Lane. M. (2010)”Mental Accounting and FalseReference Points in Real Estate Investment Decision-Making. ” Journalof Behavioral Finance.
*       Seiler, M. Seiler, V. and Lane. M. (2015)”Mental Accounting and False Reference Points in Real Estate Investment Decision-Making. ” Journal of Behavioral Finance.
*       Shefrin, H. and M. Statman. (2000), “Behavioral Portfolio Theory.”Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35 127–151
*       Shiller, Robert. (2001) “Human behavior and efficiency of TheFinancial System.” National Bureau of Economic Research working Paper, No. W.6476.
*       westerhof , F, (2003),  " bubbles and crashes: optimism, trend extrapolation and panics",  journal of theoretical and applied finance, 829-837.
*       Y.lim,bryan,(2011), '' short-sale constrints and price  bubbles ,  journal of branking & finance , 35, p.p 2443-2453.
*       Ye- yonggange , & chang, Tsangyao, & hung, ken, & chenglu, yang, (2011), '' Revisting  rational bubbles  in the  G-7  stock markets using  the  fourier  unit root  test  and  the  nonparametric t rank test for  cointegration'', science direrect, 82, p.p 346-357.
*       zampoli,F, (2004),  "optimal monetary policy  in a regime- switching economy", monetary  assessment and strategy division , bank of England