بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

3 مربی،گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور،جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد و شامل 3 فرضیه می‌باشد. جامعه پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1394-1390 می‌باشد.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج آزمون فرضیات‌ پژوهش نشان داد که احساسات سرمایه گذار  بر جسارت در پیش بینی سود سهام و رشد شرکت تاثیر گذار است ولی بر بازده آتی تاثیر گذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between investor sentiment, courage in predicting dividends and future corporate performance

نویسندگان [English]

  • Reza Gholami Jamkarani 1
  • Zahra Akbari 2
  • Masoud Bakhtiari 3
1 1- Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Accounting Department, Qom, Iran.
2 Ph.D. Accountant Student, Islamic Azad University of Qom
3 Instructor, Accounting Department, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between investor sentiment, courage in predicting dividends and future performance of the company in Tehran Stock Exchange. The research is applied from the direction of the target, and, depending on the type of research project, relying on historical information, then the event. The method of research inference is inductive and correlation type and consists of 3 hypotheses. The research community is the accepted companies in Tehran Stock Exchange for a period of 5 years. To document the results of statistical analysis and provide final solutions, the researcher used a statistical method using Eviews software to analyze the questions and hypotheses. The research was conducted using regression Compound linear and F and t tests. The results of the test of research hypotheses showed that investor's feelings on courage affect the prediction of dividends and company growth, but not affect future returns.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • investor sentiment
  • courage in predicting dividends
  • company growth
  • returns
1)    حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله؛ محرابی، مریم، 1392، تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،سال ششم، شماره هفدهم، بهار1392، صفحه 13-1.
2)    خدامی پور،ندا  و رامین محرومی، 1393، هموارسازی سود، قیمت گذاری اشتباه سهام و سرمایه گذاری شرکتها، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره11، صص 22 تا 29
3)    داغبندان, الهیار؛ نجفی، علی اکبر، و علیرضا تسخیری، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق
4)    رضایی، فرزین ، سیاری، محمد صادق ، 1394، نقش منابع تامین مالی بر رابطه بین رشد دارایی ها و بازده سهام شرکت ها، مقاله 6، دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 95-118.
5)    سرلک،کبری؛ علیپور درویش،زهرا؛ وکیلی  فرد؛ حمیدرضا، 1391، تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم، زمستان 1391، صفحه 12-1.
6)    سعیدی، علی و جواد فراهانیان(1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات بورس. چاپ دوم.
7)     De Long, B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J., 1990. Noise trader risk in financial markets. J. Polit. Econ. 98, 703–738
8)     Frugier, A. (2016). Returns, volatility and investor sentiment: Evidence from European stock markets, Research in International Business and Finance 38 (2016) 45–55.
9)     Hribar, P., McInnis, J., 2012. Investor sentiment and analysts’ earnings forecast errors. Manage. Sci. 58, 293–307.
10)  Kim, Taehyuk& Ha. Aejin, (2010) "Investor Sentiment and Market Anomalies" 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com.
11)  La Porta, R., 1996. Expectations and the cross-section of stock returns. J. Finance 51, 1715–1742.
12)  Liang, L. (2016). Sensitivity to investor sentiment and stock performance of open market share repurchases, Journal of Banking & Finance 71 (2016) 75–94.
13)  Liston, D. (2016). Sin stock returns and investor sentiment. The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.
14)  Lin, M. (2010). The effects of investor sentiment on returns and idiosyncratic risk in the Japanese Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, 60, 29-43.
15)  Miwa k., (2016), Investor sentiment, stock mispricing, and long-term growth expectations, Research in International Business and Finance, Vol 36. pp 414–423.
16)  Shan,L., Gong, S. (2012). Investor sentiment and stock returns: Wenchuan Earthquake, Finance Research Letters 9 (2012) 36–47.
17)  Zhu, B, Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal 38 (2016) 125–134.