تاثیر بازده خرید و نگهداشت در دوره کوتاه مدت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اراک ، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

پیش بینی‌های مدیریت یک مکانیسم کلیدی از افشای داوطلبانه است. تحقیقات قبلی در این حوزه شواهدی را نشان داده‌اند که مدیران پیش بینی‌های سود را به منظور ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی به بازار انتشار می‌دهند و بازار به طور قابل توجهی به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد ، طبق این پژوهش ، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پنج ساله  ۱۳90 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. در مجموع 535سال- شرکت  ، نمونه آماری مشتمل بر107شرکت می باشد که با روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است،در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است.
نتیجه‌گیری آزمون فرضیه‌های این پژوهش این است که بازده خرید و نگهداشت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود تأثیر گذارند. به علاوه تصمیم‌گیری بر اساس معاملات آگاهانه توسط افراد خودی بر روابط بین متغیرهای مذکور تاثیرگذار است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

predicted profit on the possibility of revision in profit prediction

نویسندگان [English]

  • Majid Zanjirdar 1
  • Saeid Ghasemi 2
1 Associate Prof , Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran ,Iran
2 MSc.Accounting,Islamic Azad University of Arak,Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

Prediction of management is a key mechanism of voluntary disclosure. Previous studies in this area have shown evidences that managers disseminate the profit predictions to provide more information and guidance to the market and the market significantly react to it.After designing the mentioned indices, the data of transactions conducted in the study five-year duration i.e. 1390-94 (2011-15) has been collected from the Stock Exchange. The statistical sample is consisted of 107 companies that have been selected using systematic elimination method that totally were 535 year-firm. In this study to assess the hypotheses, the linear regression and correlation have been used. In order to data analysis and test the hypotheses, the EVIEWS software is used.
What can be considered in total summing up and conclusion of the study hypotheses is that the buy and hold returns, the number of revision and the seasonal error in predicted profit have an impact on the possibility of revision in profit prediction. In addition, decision-making based on informed transactions by insiders has an impact on the relationship between the mentioned variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Analyst_Revision
  • Quarterly_Error
  • Forecast_Revision
*       ابوالقاسمی، محمود، (1384)،" بررسی کاربرد مدل های مختلف سری های زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
*       غلامعلی پور، رضا، (1383)،" بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
*       حقیقت، حمید؛ بختیاری، مسعود؛ بهشتی پور، محمدتقی، (1390)،" رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره  18 , شماره  65،صص 41-62.
*       نمازی، محمد؛  شمس الدینی، کاظم، (1386)،" بررسی سازه های مؤثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله توسعه و سرمایه، سال اول،  شماره 1،صص 25-1.
*       Chen A. S, Cora T, Millie D,Chan R, (1996), "Possible factors of the accuracy of prospectus earning forecasts in Honk kong", The international Journal of accounting, Vol. 131(3), pp.381-398.
*       Clarkson, P. M,(2000), "Auditor quality and the accuracy of management earnings forecasts", Contemporary Accounting Research (17), PP. 595-622.
*       Graham.B ,M.A.H.Dempster , Yee Sook Yong ,(2005),"Prospective earnings per share.University of Cambridge,"Judge institute on management working.paper no.61.
*       Hayek, F, (1945), "The use of knowledge in society", Am. Econ. Rev. 35, 519–530.
*       Hirts, E., Koonce L, and Vankataraman S, (2008), "Management earnings forecasts: a review and framework", Accounting Horizons, 22(3,:315-338.
*       Yamada, Akihiro, (2016), "Mandatory management forecasts, forecast revisions, and abnormal accruals", Asian Review of Accounting, Vol. 24 Iss: 3, pp.295 – 312.
*       Zuo L, (2016)," The informational feedback effect of stock prices on management forecasts", Journal of Accounting and Economics, Vol. 61, pp 391–413.
*       Rubin A(2007). "Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity". Journal of Financial Markets ؛ 10(3): 219–248.
*       Cueto,Diego C.,(2009),”market Liquidity and ownership Structurewith weak protection for minority shareholders:evidence from braziland chile”.working paper.htpp://ssrn.com