رویکرد نظریه بازی در ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

افزایش جهانی حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر باعث توجه ویژه کشورها به آن شده است. همچنین اثرات با اهمیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در شاخص­های پایداری، باعث شده است تا پژوهش­گران متعددی به ارزیابی زوایای مختلف این نوع از سرمایه­گذاری­ها بپردازند. در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی همواره دو ذینفع تصمیم­گیرنده، یعنی سرمایه­گذار مستقیم خارجی و کشور میزبان حضور دارند، به همین دلیل لازم است تا از روش­های تصمیم­گیری چندعاملی برای بررسی این نوع از سرمایه­گذاری استفاده گردد. در این پژوهش برای اولین بار به بررسی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با استفاده از نظریه بازی به عنوان یک ابزار کارآمد در تصمیم­گیری چندعاملی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا به مدل­سازی ریاضی پرداخته شده و سپس با استفاده از بازی استکلبرگ و تحت راه­کارهای مختلف به حل مدل پرداخته شد. در ادامه به ارائه یک مثال عددی پرداخته و در نهایت مسئله مورد تحلیل قرار گرفته و نکات مدیریتی آن استخراج گردید. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A game-theoretical approach to evaluating foreign direct investment in the manufacturing sector due to the economic and social index

نویسندگان [English]

  • Hamed Amini 1
  • Morteza Rasti-Barzoki 2
1 MSc. Student, Industrial Engineering, Department of Industrial and Systems Engineering (Corresponding Author)
2 Assistant Prof, Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The global increase in the volume of foreign direct investment in recent decades has been the focus countries on it. The effects of foreign direct investment in sustainability indices has led many researchers to assess various aspects of this type investments. In the Foreign direct investment have two agents that are decision makers. They are the investor and the host country. So had to use the multi-agents decision makers’ methods for this kind of investment. This study for the first time examines foreign direct investment using game theory as an efficient tool in multi-agents decision-making. For this purpose has been paid to mathematical modeling and then using stackelberg game to solve the model in the different strategy. In Continue provide a numerical example and analyzed and finally, extracted Managements tips. The results of this study can be used as a decision support tool in the field of foreign direct investment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • Tax
  • Risks and hardships
  • Game theory
*       Kim, S.-K., M. Kim, and Y.-H. Kim, The impacts of PTA formation on small economies’ tax competition for FDI inflows. Economic Modelling, 2012. 29(6): p. 2734-2743.
*       Deng, Z., R. Falvey, and A. Blake, Trading market access for technology? Tax incentives, foreign direct investment and productivity spillovers in China. Journal of Policy Modeling, 2012. 34(5): p. 675-690.
*       Asano, T., Optimal tax policy and foreign direct investment under ambiguity. Journal of Macroeconomics, 2010. 32(1): p. 185-200.
*       Hong, Q. and M. Smart, In praise of tax havens: International tax planning and foreign direct investment. European Economic Review, 2010. 54(1): p. 82-95.
*       Du, L., A. Harrison, and G. Jefferson, FDI Spillovers and Industrial Policy: The Role of Tariffs and Tax Holidays. World Development, 2014. 64: p. 366-383.
*       Azémar, C. and A. Delios, Tax competition and FDI: The special case of developing countries. Journal of the Japanese and International Economies, 2008. 22(1): p. 85-108.
*       Gao, T., Labor quality and the location of foreign direct investment: Evidence from China. China Economic Review, 2005. 16(3): p. 274-292.
*       Boghean, C. and M. State, The Relation between Foreign Direct Investments (FDI) and Labour Productivity in the European Union Countries. Procedia Economics and Finance, 2015. 32: p. 278-285.
*       Antoci, A., S. Ragni, and P. Russu, Optimal dynamics in a two-sector model with natural resources and foreign direct investments. Applied Mathematics and Computation, 2016. 273: p. 290-307.
*       Asiedu, E. and D. Lien, Democracy, foreign direct investment and natural resources. Journal of International Economics, 2011. 84(1): p. 99-111.
*       Munemo, J., Foreign direct investment and business start-up in developing countries: The role of financial market development. The Quarterly Review of Economics and Finance, in press.
*       Yilmaz, I., et al., Host Country Marketing Culture and Foreign Direct Investment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014. 148: p. 299-306.
*       Iloie, R.E., Connections between FDI, Corruption Index and Country Risk Assessments in Central and Eastern Europe. Procedia Economics and Finance, 2015. 32: p. 626-633.
*       Gobinda Goswami, G. and S. Haider, Does political risk deter FDI inflow? An analytical approach using panel data and factor analysis. Journal of Economic Studies, 2014. 41(2): p. 233-252.
*       Azam, M., M.A. Khan, and N. Iqbal, Impact of political risk and uncertainty on FDI in South Asia. Transition Studies Review, 2012. 19(1): p. 59-77.
*       Jinji, N. and Y. Mizoguchi, Rules of origin and technology spillovers from foreign direct investment under international duopoly. Japan and the World Economy, 2016. 40: p. 47-60.
*       Liu, K., K. Daly, and M.E. Varua, Analysing China's foreign direct investment in manufacturing from a high–low technology perspective. Emerging Markets Review, 2014. 21: p. 82-95.
*       Salim, A., M.R. Razavi, and M. Afshari-Mofrad, Foreign direct investment and technology spillover in Iran: The role of technological Capabilities of subsidiaries. Technological Forecasting and Social Change, in press.
*       Sîrbu, R.-M., European Union Strategy and Foreign Direct Investments Impact on Romania's Regional Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014. 124: p. 442-450.