بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، ایران (نویسنده مسئوول)

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی قشم، هرمزگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به منظور اندازه گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیونی چند متغیره با داده های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Relationship between Financial Development and Cost of Equity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ranjbar 1
  • Hossein Badie 2
  • Mojtaba Yarahmadzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Managemet and Accounting, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Accounting, Faculty of Humanities, South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M. A Student of Financial Management, Qeshm Institute of Higher Education, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

The present research with goal of survey the relationship between financial development and cost of equity in companies accepted in Tehran Stock exchange has been done. For this purpose, financial information of 118 companies that were selected through a systematic removal procedure during the period 2010 to 2015 was investigated. To measuring of financial development, stock market and banking development and for cost of equity Gordon Growth model has been used. In order to analyze the data and test the hypotheses, multivariate regression models with panel data were used. The results of the research indicate that there is a negative and significant relationship between development of the stock market and development of banking with cost of equity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Equity
  • Financial Development
  • Stock Market Development and Banking Development
*       بولو، قاسم. (1386). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های سود. رساله دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
*       بولو، قاسم و رحمانی مهر، مسعود (1392)، "رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود"، پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 8، ص(80-59).
*       پورحیدری، امید و هوشمند زعفرانیه، رحمت اله (1392)، "تأثیر تعدیلات سنواتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران)"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 92 (ص 18-1).
*       تقوی، مهدی (1388)، "توسعه مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی"، مطالعات مالی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1388.
*       ثقفی، علی و بولو، قاسم (1388)، "هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های کیفی سود"، تحقیقات حسابداری، شماره 2 ، ص 4-29.
*       دادگر، یداله و نظری، روح اله (1392)، "ارزیابی شاخص های توسعه مالی در ایران"، پژوهش های اقتصادی و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، سال 1392.
*       رهنمای رود پشتی، فریدون؛ تقوی، مهدی و شاهوردیانی، شادی (1392)، "تعمیق مالی و توسعه نظام مالی"، فصلنامه علمی پژوهشی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره هفدهم بهار 1392.
*       صادقی، حسین و حساس یگانه، یحیی(1391)، " بررسی رابطه بین افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام"، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
*       فلاحتی، علی و همکاران (1391)، "اثر تورم بر بازارهای مالی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ، سال دوازدهم، شماره سوم، پاییز 91 ص (133-163).
*       کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاء الدین (1386)، "بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 48 تابستان 86، (ص 104-85).
*       کرمی، غلامرضا و همکاران (1392)، "بررسی رابطه بین افشاء و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 21 بهار 92 سال ششم- (ص71-47).
*       کمیجانی، و نادعلی (1386)، "بررسی رابطه علی عمق مالی و رشد اقتصادی در ایران"، پژوهش نامه بازرگانی شماره 44 ص (23-47).
*       محمدی و همکاران (1393)، "بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو اسلامی"، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان سال دوم، شماره ششم، تابستان 93 ص: (25-37).
*       هیبتی، فرشاد؛ نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون (1386)، "بازارها و نهاد های مالی"، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
*       Ben-Nasr, H, Boubakri, N, N, Cosset, J., (2012). “The Political Determinants of the Cost of Equity: Evidence from Newly Privatized Firms”. J, Account. Res. 50, 605-646.
*       Bernard S. Black (2001) “The Legal and Institutional Precondition for Strong Securities Markets”, UCLA law Review, Vol. 48, P.P 781, 858, 2001.
*       Botosan, Christiane (1997). “Disclosure level and the cost of equity capital”. The Accounting Review 72, 323-349.
*       Boubakri,  Narjess  and  Hamza, Olfa, (2007). “The Dynamics of Privatization, the Legal Environment and Stock Market Development” International Review of Financial Analysis, Vol. 16, No. 4, 2007.
*       Brown, J. R .Martinsson. G., Petersen, B.C (2013).  “Law, Stock Markets and Innovation”. J. Finance. 56. 617-648.
*       Daniel CajueiroPeriklis Gogas and Benjamin Tabak (2009) “Does Financial market Efficiency? The Case of the Athens Stock Exchange”, International Review of  Financial Analysis, 2009, vol. 18, issue 1-2, 50-57
*       Chen, H, chen, J.Z, Lobo, Wang, Y., (2011) “Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity: Evidence from China” Contemp. Account. Res. 28, 892-925.
*       Damodaran, Aswath (2002) “Investment Valuation: Tools and Technic for Determining the Value of Any Asset” Wiley 2nd Edition.
*       Farancis, J. R. la fond, P. Ollson. And k. Schippper (2003). “Costs of equity and earning attributes”. The Accounting review 79, 4: 467-1010.
*       Gupta, R. (2005). “Essays of Financial Repression”, Ph.D Dissertation, University of Connecticut.
*       Luzi, Hail and Christian Leuz (2009). “Cost of equity effects and changes in growth expectations around U.S. Cross Listing”. Journal of Financial Econometrics. Vol 93, Issue 3, 428-458.
*       Hasan, l, wachtel, P., zhou, M., (2009). “Institutional Development, Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from China” , Journal of Banking & Finance, 2009, vol. 33, issue 1, 157-170
*       Jeong-Bon Kim, Mary L.Z.Ma and Haiping Wang (2015) “Financial Development and the Cost of Equity Capital”  China Journal of Accounting Research, Volume 8, Issue 4, December 2015, Pages 243-277
*        Mary E. Barth. Et al (2013) “Cost Of Capital and Earnings Transparency” Journal of Accounting and Economics, Vol. 55 PP. 206-224.
*       Miller Robert M., (2002) “The Impact of Privatization on Stock Market Development”, University of Illinois at Urbana – Champaign.
*       Naceur .samy B., Samir hazouani and Mohamed Omran., (2007), “The Determinants of Stock Market Development in the Middle-eastern and North African Region”, Managerial Finance, vol 33.P.P-477.489.
*       Augustode la Torre, Juan Carlos Gozzi and Sergio L. Schmukler (2006). “Stock market development under globalization: Whither the gains from reforms? Journal of Banking & Finance, Volume 31, Issue 6, June 2007, Pages 1731-1754
*       Wurgler, J., (2000). “Financial Markets and the Allocation of Capital” J. Finance. Econ. 58. 187-214.