آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکارگیری ابزار مشتقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

2 گروه مدیریت مالی ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از این تحقیق آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکار گیری ابزار مشتقه می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک اسنادی، صورت‌های مالی نمونه‌ای شامل 50 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390-1394 استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛رابطه معناداری بین قراردادهای آتی و اختیار خرید با قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین اختیار فروش و مقدار ارزش حدی باقیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tests pricing Capital assets with the approach of some value with the use of derivatives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasr 1
  • S. Ali Nabavi Chashmi 2
1 Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the capital asset pricing approach to some extent with the the use of derivatives is value. For the collect data for research using documentary techniques, the financial statements of a sample of 50 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2011-2016 were used. For the analyze the data, panel data techniques were used. The results show that, there is relationship between futures and option pricing of capital assets in companies listed in Tehran Stock Exchange. But a significant relationship between the option and value pricing some extent with the of capital assets in companies listed in Tehran Stock Exchange does not exist.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Assets Pricing
  • Value Extent
  • Derivatives
*       راعی رضا، پویان فر احمد، (1389)، مدیریت سرمایه گزاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
*       رایلی، فرانک کی، براون، کیت سی (1384)، تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار "، ترجمه اسلامی بیدگلی، غلامرضا و دیگران، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی.
*       جان هال (1388)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، شرکت کارگزاری مفید، چاپ دوم، ص 34،33.
*       فلاح‌پور سعید، یاراحمدی مهدی (1391) برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی): زمستان 1391, دوره 3, شماره 13; از صفحه 103 تا صفحه 121.
*       فلاح شمس، میر فیض، غضنفری، سمیرا (1395) بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری ارزش حدی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، شماره 27; از صفحه 137 تا صفحه 154.
*       نبوی چاشمی سید علی (1393) بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت‌های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران؛ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی): تابستان 1393, دوره 7, شماره 22; از صفحه 1 تا صفحه 14.
*       نبوی چاشمی، سید علی، قاسمی چالی، جابر. (۱۳۹۵). تعیین قیمت اختیار معاملات توأم با مانع و بررسی ارتباط بین قیمت این اختیارات باقیمت سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری. سال پنجم. شماره بیستم. از صفحه ۲۰۵ تا صفحه ۲۲۱.
*       Bajpai Shweta. Sharma Anil K. (2015) An Empirical Testing of Capital Asset Pricing Model in India. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 189, 15 May 2015, Pages 259-265.
*       Hans, Bystrom, N.E. (2004)"Managing extreme risks in tranquil and Volatile Markets using Conditional extreme value theory”. International Review of Finance Analysis, No.13, PP.133-152.
*       Hudson, Alastair, (2006), The Law on Financial Derivatives, London, Sweet & Maxwell
*       Nguyen-Akbar Mytoan (2016) Finding the American Dream Abroad? Narratives of Return among 1.5 and Second Generation Vietnamese American Skilled Migrants in Vietnam. Journal of Vietnamese Studies, Vol. 11 No. 2, spring 2016; (pp. 96-121) DOI: 10.1525/jvs.2016.11.2.96.
*        Reilly Frank K, Keith C.(2000). Investment Analysis and Portfolio Management 2000; 6Ed, The Dryden press.
*       Shaikh, Salman Ahmed, Testing Capital Asset Pricing Model on KSE Stocks (September 1, 2013). Journal of Managerial Sciences, Vol. 7, No. 2, 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2398381.
*       Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19, 425–442.
*       Tong Jun, Hu Jiaqiao, Hu Jianqiang (2017) Computing equilibrium prices for a capital asset pricing model with heterogeneous beliefs and margin-requirement constraints. European Journal of Operational Research 256 (2017) 24–34