اثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ بر راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار هست. برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی‌ها، بازده نامتعارف از مدل سه عاملی فا ما و فرنچ، بازده متعارف از تفاوت بین نوسان بازده و نوسان بازده نامتعارف و باور ناهمگن از طریق به دست آوردن قیمت نسبی(مدل بیایس، 2008) استفاده‌شده است. تعداد 110 شرکت در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1385 تا 1395 به‌عنوان جامعه آماری، موردبررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که بازده متعارف و نامتعارف سهام بر باور ناهمگن سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد و تأثیر این دو متغیر بر باور ناهمگن در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک، بیشتر است؛ بنابراین اجزای بازده سهام می‌تواند باور سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار دهد و در تصمیم‌گیری بابت سرمایه‌گذاری به چالش بکشاند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Effect of Corporate size on The Relationship Between conventional Returns, unconventional Returns and Heterogeneous Investor Beliefs

نویسندگان [English]

  • Maryam Safarpoor 1
  • Roya Darabi 2
  • Mohsen Hamidian 3
1 Ph.D.Student , Islamic Azad University of Tehran South Branch. (Corresponding Author)
2 Associate prof, Islamic Azad University of Tehran South Branch
3 Assistant prof, Islamic Azad University of Tehran South Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of size of the company on the relationship between conventional returns, unconventional returns and heterogeneous investor beliefs.For calculate the size of a company from the natural logarithm of book value of assets, the unusual returns of the Fama and French Factor model, the conventional returns from the difference between fluctuations in stock returns and the volatility of unusual stock returns and nulligan beliefs by obtaining relative prices (model Below, 2008). 110 companies in the capital market of Iran during the period of 1385 to 1395 have been studied as a statistical society. To test the hypothesis , regression analysis has been used in combination data. The results of the study show that the conventional and unconventional returns of stock affect the heterogeneous investor’s beliefs and the effect of these two variables is greater on heterogeneous beliefs in large firms than in small firms. Thus, these components of stock return can affect investor confidence and challenge investment decisions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company size
  • conventional returns
  • unconventional returns
  • heterogeneous investor belief
*       ابزری، مهدی. پورابراهیمی، محمدرضا. (1380) "استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق ، بهادار" ، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، شماره 3، ص93
*       اله یاری، اکبر (1387) " بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، بورس اوراق بهادار،ص11
*       بشیری منش، نازنین (1395) "نقش احساس در سرمایه گذاری سرمایه گذاران"پژوهش  حسابداری، شماره21 ،ص93
*       پورزمانی، زهرا. محمدی، محمد رضا. (1391).مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت ". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، ص 51
*        تلنگی، احمد"(1383) تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری" ، تحقیقات مالی،شماره 4،ص15
*       حیدرپور، فرزانه. تاریوردی، یداله. محرابی، مریم(1392)"تاثیر گرایشهای احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام"،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.شماره 17.ص1-41
*       درخشنده،سید هادی،علی احمدی،سعید (1396) "ارزیابی نقش باورهای سرمایه گذاران بر جهت گیری قیمت و حجم معاملات در بازار سرمایه" فصلنامه دانش مالی،سال دهم ،شماره33،ص64-51
*       رستمی، محمدرضا.بیک زاده، لیلا. اژدری، فاطمه (1395)"آزمون قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با فرض وجود اطلاعات ناهگن در بورس اوراق بهادار"مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.ش27ص71
*       سینایی، حسنعلی. حزباوی، یاسمن. محمدی جیران(1394). "بررسی تاثیر متغییرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای سبک های عمده سرمایه گذاری در بورس اوراق"مجله بررسی های حسابداری شماره 6. ص 73-92
*       شهرآبادی، ابوالفضل.یوسفی.راحله(1386)"مقدمه ای بر مالی رفتاری"فصلنامه بورس اوراق بهادار "شماره 69.ص24-33
*       عرب صالحی، مهدی. حمیدیان، نرگس(1394)"بررسی اثر تغییرپذیری اقلام تعهدی و اجزای بنیادی و اختیاری آن بر نوسان بازده متعارف و نامتعارف آتی سهام"فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. شماره14.ص145
*       طرفی، شور انگیز.(1385 )"بررسی تاثیر اندازه،نوع صنعت و نسبت های سرمایه گذاری در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از دید کارشناسان بانک صادرات"پایان نامه کارشناسی ارشد ،موسسه عالی بانکداری ایران .ص 62 -65
*       محمدی پور رحمت اله (1395) "ارزیابی عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران" . پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار،سال هشتم، شماره چهاردهم ،ص 9-83
*       نیکبخت محمدرضا (1395) " بررسی تاثیر  رفتار احساسی سرمایه گذاران واطلاعات قیمت حسابداری بر بازار سهام " پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 2،ص 219-255
*       وکیلی فرد، حمید رضا. رستمی، معصومه(1395)"بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی و رفتارسرمایه گذار با تاکید بر نظریه مالی رفتاری"شماره7ص147-160
*       Biais, Bruno. Bossaerts, Peter. Spatt, Chester. (2003). “ Equilibrium Asset Pricing Under Heterogeneous Information “.
*       Bodie, zui. Kane, Alex. Marcus, Alan, J. (1996). Investments, 3d.ed. IRWIN.
*       Campbell, Johny. (2007). Assymetric Information , Department Of Economics, Harward University
*       Fama, E.F. French, K.R. (1992), “The Cross Section Of Expected Stock Returns” , Journal
*       Of Finance, 47, 427-486.
*       20- Shan,Y.Taylor,S.and Walter.T.(2013)”Fundmentals or Manangerial Discretion?The Relationship between Accrual Variability and Future Stock Return volatility”.Journal of Accounting.Finance and Business Studies.Vo1.69.No4.441-475
*       21-Kim, Taehyuk& Ha. Aejin, (2010)"Investor Sentiment and Market Anomalies" 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com.
*       Lopez, German. Marhuenda, Joaquin. Nieto, Belen. (2009). Investigations Economics, 1, 69-96. 
*       23- Mei-Chen Lin, (2010)" The Effects of  Investor Sentiment on Returns andIdiosyncratic Risk in the Japanese StockMarket": International Research Journal of Finance and Economics, vol 60, pp 29-43.
*       Nagy, R.A. Obenberger, R.W. (1994). “Factors Influencing Indivisual Investor Behavior”. Financial Analysts
*       Journal, 50(4), 63-68.
*       Peng,Emma.Y(2016)”  Accrual Accounting , Heterogeneous Investor S Believe ,Stock Returns, Journal of Financial Stability,1-50
*       Varian, H.R. (1985). “ Divergence Of Opinion In Compelete Markets – Anote. The Journal Of Finance, 40(1), 309-317.
*       Ikeda, Shin S. Zhang, Yan. (2012). ”Heterogeneous Beliefs, A Short Sale Restriction And The Cross Section Of Stock Returns: An Evidence From China”, GRIPS Discussion Paper.
*      27-Zhang,G.akd S, Zhang.(2013) “Information Efficiency of the U.S.Credit Default Swap Market,Evidence from Earnings Surprises”.Journal of Financial Stability 9,720-730