ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای علوم مالی و بانکداری دانشگاه منچستر، انگلستان.

2 دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از مقاله حاضر به‌کارگیری تلفیقی از مدل­های موقعیت سنجی بازار و مدل سه عاملی فاما فرنچ به منظور ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ایران می­باشد. بدین منظور اطلاعات حاصل از 12 صندوق­ سرمایه­گذاری در سهام، طی دوره 1394- 1390 استخراج شده و توانمندی­های مدیریت فعال در این صندوق­ها شامل موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار مطابق با دو مدل تلفیقی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون برای تک‌تک صندوق­ها و سپس به‌صورت پنل برای مجموع صندوق­ها مورد بررسی­ قرارگرفته است. نتایج نشان می­دهد توانمندی موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار به شکل مثبت و معنادار در هیچ یک از صندوق­های عضو نمونه مشاهده نشده است.­ اثر اندازه در یک صندوق و اثر ارزش بازار در 3 صندوق مثبت و معنادار می­باشد. در مدل برآورد شدة پنل نیز گزینش اوراق بهادار و اثر اندازه منفی و معنادار، بتا و اثر ارزش مثبت و معنادار بوده و موقعیت سنجی بازار نیز در هیچ یک از مدل­های ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون مشاهده نشده است. هم­چنین مدل­های تلفیقی نسبت به مدل­های سنتی نتایج بهتری را نشان می­دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Mutual Funds Performance in Iranian Capital Market by combining Market Timing Models with the Fama and French three Factor Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdoh Tabrizi 1
  • Behrang Asadi Gharehjeloo 2
1 Ph.D. Finance and Banking, Manchester Business School, England
2 Ph.D. Student in Finance, Faculty of Management University of Tehran- Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to consider the combination of market timing models with Fama - French three factor model to evaluate the performance of mutual funds in Iran capital market. To follow this purpose, a sample of 12 mutual funds for the years of 2011-2015 has been chosen. At first step, active management skills including market timing & security selection based on Treynor-Mazuy & Henriksson –Merton models for individual funds and then for all of the funds, using panel model, was applied. The results show that there is no statistically significant market timing ability and security selection among any of these cases. Although a Positive statistically significant size and book to market ratio effect, respectively, in one and three mutual funds is observed. As a result of panel model, there is a negative statistically significant size effect and security selection, a positive statistically significant beta and book to market ratio, and there is no market timing ability in both Treynor-Mazuy & Henriksson –Merton models. In contrast to traditional models, combined models show better results.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • market-timing
  • security selection
  • combined models
  • mutual fund
  • Fama & French model
*       عبده تبریزی، ح.؛ اسدی، ب.؛ مظاهری، س.؛ (1391) . بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق گُزینی در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران. فصلنامه تحقیقات مالی،15(2)؛ 268-247
*       حائری، ف.؛ حسینی، م.؛ (1389). ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران؛ حسابداری مالی سه ماهه. فصلنامه حسابداری مالی، 16(4)؛ 197-175
*       اسلامی بیگدلی،غلامرضا؛ تهرانی،رضا؛ شیرازیان،زهرا. (1384). بررسی رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس سه شاخص ترینر،جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقد شوندگی آن‌ها، فصلنامه تحقیقات مالی،7(1)؛24-3 
*       سعیدی، آ.؛ مقدسیان، ل.؛ (1389) .  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ایران. مجله فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(9)؛ 24-5
*       جابری، ر.؛ صدیقیانی، ج.؛ امیری، م. (1390). ارزیابی مجموعه دارایی صندوق سرمایه گذاری. مجله ریاضیات کاربردی، 9(1)
*       Ahmad, M., Samajpati, U. (2010). Evaluation of stock selection skills and market timing     abilities of Indian mutual fund managers.  Management Insight, 6(2), 71–82.
*       Becker, C., Ferson, W., Myers, D.H., Schill, M.J., (1999).  Conditional Market Timing with Benchmark Investors.  Journal of Financial Economics, 52(1), 119-148
*       Bollen, N., Busse, J., (2001).  On the Timing Ability of Mutual Fund Managers. Journal of Finance, 56(3), 1075-1094.
*       Choudhary, D., Chawla, P., (2014). Selectivity and Market Timing Ability of Fund Managers in India: An Analysis of Selected Equity Mutual Funds. Journal of Economics and Finance, 10(2), 75-83.
*       Comer, G. (2006). Hybrid Mutual Funds and Market Timing Performance, Journal of Business, 79(2), 771-797.
*       Cuthbertson, K., Nitzsche.,D, Sullivan,N, ( 2010).The Market Timing Ability of UK Mutual Funds, Journal of Business, Finance and Accounting, 37 (1&2), 270-289.
*       Fama, E., French, K., (1993).Common Risk Facrots in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
*       Faruk Tanb, O, (2015). Mutual Fund Performance: Evidence from South Africa, Emerging Market Journal, 5(2), online journal.
*       Kremnitzer, K. (2012). Comparing Active and Passive Fund Management in Emerging Markets, Senior Honors Thesis, Economics Department, University of California, Berkeley.
*       Henriksson, R., (1984). Market Timing and Mutual Fund Performance: an Empirical Investigation. Journal of Business, 57(1), 73–96.
*       Kosowski, R., Timmemann, A., Wermers. (2006). Can Mutual Fund Stars Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis. The Journal of Finance, 61(6), 2551-2596.
*       Leite, P., Cortez, M., Armada, M., (2009). Measuring Fund Performance Using Multi-Factor Models: Evidence for the Portuguese Market. International Journal of Business.14 (3), 1-24.
*       Soros, J., (2001). Equity mutual fund manager's performance In Greek. Managerial Finance, 26(6): 68-74.
*       Treynor, J., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds Outguess the Market? , Harvard Business Review, 44(4), 131–136.
*      Unal, G., Faruk Tanb, O, (2015). Selectivity and Market Timing Ability of Polish Fund Managers Analysis of Selected Equity Funds. 20th International Scientific Conference Economics and Management. Volume 213, 1 December 2015, Pages 411–416, Turkey