بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌ها برای رشد و توسعه خود نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. مطابق فرضیه قراردادهای کارا مدیران باید از بین طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بهینه را انتخاب کنند. پژوهش‌های پیشین به بررسی رابطه عوامل مختلف سطح شرکت مانند ساختار سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند اما در خصوص تأثیر افشا عوامل ریسک شرکت‌ها توجه کمی شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. مطابق مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین انتظار می‌رود بین افشای ریسک و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رابطه معناداری باشد. برای محاسبه شاخص افشای ریسک شرکت‌ها از روش تحلیل محتوی دستی استفاده‌شده است و شاخص افشای ریسک از طریق طبقه‌بندی ریسک‌های افشاشده شرکت‌ها در قالب چهار زیرمجموعه کلی ریسک‌های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات و استراتژیک و با استفاده از مدل میهکنن (2012) محاسبه‌شده است. همچنین برای سنجش کارایی سرمایه‌گذاری از مدل چن و همکاران (2014) استفاده‌شده است. نمونه تحقیق شامل 60 شرکت برای بازه زمانی 1388 تا 1395 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش افشای ریسک، کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the effect of risk disclosure on investment efficiency of accepted companies in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Soghra Fasihi 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Shahnaz Mashayekh 3
1 Ph.D student of accounting., Faculty of Social science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of accounting, Faculty of Social science, Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Prof. of accounting , Faculty of Social science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Firms need investment for their growth and development. According to efficiency contracts, management should choose efficient investment among different them. Previous research assess different factors relating to firm specification such as information quality and capital structure on investment efficiency, but there is a gap on effect of risk disclosure.so, the aim of this research is investigation of The investigation of risk disclosure on investment efficiency .according to theory and previous research expected that risk disclosure has significant effect on investment efficiency. For calculate of risk disclosure index we used manual content analysis and we categorize risks in four categories’ include financial, operational, regulation and strategies. After that, we used Miihkinen (2103) to calculate risk index. Also, we used Chen et al (2014) for   investment efficiency. Our sample includes 60 firms from 2009 to 2017. The result shows that risk disclosure has a significant and positive impact on investment efficiency that means when the risk disclosure increases as the investment efficiency increases.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Efficiency
  • risk disclosure
  • asymmetric information
*       آقایی، محمدعلی؛ حسن‌زاده، بهروز  (۱۳۹۷). مقایسه پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایه‌گذاری، مجله دانش حسابداری، دوره نهم، شماره ۲، ۳۴-۷.
*       بادآور نهندی، یونس ؛تقی زاده خانقاه وحید (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 42-19.
*       برادران حسن‌زاده، رسول؛ محرومی، رامین (۱۳۹۶). تأثیر افشای ریسک بر پیش‌بینی قیمت سهام به‌وسیله سود و ارزش شرکت‌ها، راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره نوزدهم، ۲۰۹-۱۸۹.
*       حاجیها، زهره؛ جعفری. سید محبوبه؛ رنجبر ناوی، رستم (۱۳۹۷).بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به‌عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد.۲۷(۷)،۲۲۴-۲۰۷.
*       خدایی وله زاقرد،محمد؛ یحیایی،منیره(۱۳۸۹). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، شماره پنج،سال سوم، ۱۵-۱.
*       شهسواری، معصومه؛ سلمانی، رسول وحید(۱۳۹۷). بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها(با تأکید بر کارایی سرمایه‌گذاری)، دانش سرمایه‌گذاری، شماره۲۷، سال هفتم، ۲۴۰-۲۲۵.
*       فخاری،حسین، و رسولی، شادی (۱۳۲۹). بررسی اثر محافظه‌کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم ،شماره۸، ۱۰۰-۸۱.
*       فرید، داریوش ، و قدک فروشان، مریم (1397). بررسی تاثیر نوع  تامین مالی برکارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت.  دانش سرمایه گذاری، سال هفتم ،شماره27، 126-103.
*       فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و ساکیانی، امین. (۱۳۹۵). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری ، سال ششم، شماره ۲۱، صص ۸۹-۶۳.
*       فروغی، داریوش، و صادقی، محسن. (1389). رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری، 27 ، 158 - 139 ..
*       کرمی، غلامرضا؛ مرادی جز، محسن و محسنی نامقی، داوود. (1394). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی ، سال هفتم، شماره اول، صص 100-93 .
*       گودرزی، احمد؛ بابازاده شیروان، هانی. ( 1394). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی‌ها با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 27 ، 117 - 105 ..
*       مدرس، احمد؛ حصار زاده، رضا( 1387 )، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه - گذاری در بورس اوراق بهادار، فصلنامه بورس  اوراق بهادار ، سال اول، شماره۲.
*       محمودآبادی، حمید؛ مهتری،زهرا(۱۳۹۰)، رابطه بین محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری ، ۳(۲).۱۴۰-۱۱۳.
*       مشایخی، ب،؛ محمد پور، ف. (1393). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 2(4)، 14-1
*       نمازی، محمد؛ ابراهیمی میمند، مهدی. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر افشای ریسک . فصلنامه حسابداری مال ، شماره ۳۰، صص ۳۹-۱.
*       نمازی، محمد؛ ابراهیمی میند، مهدی. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر افشای ریسک . فصلنامه حسابداری مال ، شماره ۳۰، صص ۳۹-۱.
*       وکیلی فرد، حمیدرضا؛ کوهرمزی، شیر و طالب پور اصل، رزگار. (1392). بررسی رابطه سطح افشای مدیریت ریسک با حجم معاملات و قیمت. ماهنامه بورس، شماره 103، ص73-66 .
*       هاشمی، عباس؛ صمدی، سعید؛ هادیان، ریحانه. ( 1393 ). اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 44 ، 143 -117.
*       Beattie, V., McInnes, B., & Fearnley, S. (2004). Amethodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: A comprehensive descriptive profile and metrics for isclosure quality attributes. Accounting Forum, 28(3), 205–236.
*       Biddle, G., Hilary, G. & Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2): 112-131.
*       Botosan, C. A. (2004). Discussion of a framework for the analysis offirm risk communica- tion. The International Journal ofAccounting, 39(3), 289–295.
*       Campbell, J., Chen, L. H., Dhaliwal, D. S., Lu, H., & Steele, L. B. (2014). The information content of mandatory risk factor disclosures in corporate filings. Review of Accounting Studies, 19(1), 396–455.
*       Chen, F., O.-K. Hope, Q. Li, and X. Wang. 2011. Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288.
*       Elbannan, M. A., & Elbannan, M. A. (2015). Economic consequences of bank disclosure in the financial statements before and during the financial crisis: Evidence from Egypt. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(2), 181–217.
*       Cao, Y., Wang, J., & Yu, L. (2012). An empirical study on corporate social responsibility information disclosure and investment efficiency. Management World, 12, 183–185.
*       Gomariz, M, C. , Ballesta, J, P.(2013), Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency, Journal of Banking & Finance, www.elsevier.com/locate/jbf.
*       Habib, A, Hasan , M (2016). Managerial talent,investment efficiency and stock price crash risk. Research in International Business and Finance. 42, 262-274.
*       Hope, O., Hu, D., & Lu, H. (2014). The Benefits of Specific Risk-Factor Disclosures. Rotman School of Management. Working Papers.
*       García Lara,J. Osma, Beatriz . Penalva, F. Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency, Journal of Accounting and Economics,  http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.07.003.
*       Kothari, S. P., Wysocki, P. D., & Shu, S. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47(1), 241–276.
*       Li, F. (2006). Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports?. Working Papers.
*       Yanqiong Li, Jie He, Min Xiao, Risk Disclosure in Annual Reports and Corporate Investment Efficiency,International Review of Economics and Finance (1970),doi:10.1016/j.iref.2018.08.021.
*       Lev, B. (1988). Towards a theory ofequitable and efficient accounting policy. The Accounting Review, 63(1), 1–22.
*       Liang, W., Lin, H., & Syu, Y. (2010). Precision of investor information and financial disclosure. International Review of Economics & Finance, 19(4), 627–632.
*       Linsley, P. M. & Shrives, P. J. 2006. Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. The British Accounting Review, 38(4): 387–404.
*       Miihkinen, A. (2012). What drives the quality of firm risk disclosure? The International Journal of Accounting, 47(4), 437–468.
*       Miihkinen , A. (2013). The usefulness of firm risk disclosures under different firm riskiness, investor-interest, and market conditions: New evidence from Finland. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 29(2), 312–331.
*       Richardson, S. (2006). “Over-investment of free cash flow”. Review of Accounting Studies. Vol. 11(1), PP. 159–189.
*       Roulstone, D. T. (1999). Effect of SEC financial reporting release No. 48 on derivative and market risk disclosures. Accounting Horizons, 13(4), 343–363.
*       Solomon, J. F., Solomon, A., & Norton, S. D. (2000). A conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform. The British Accounting Review, 32, 447–478.
*       Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1981). Facts and fears, social perception of risk. Advances in Consumer Research, 8(1), 497–502.
*       Verdi, R. S. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=930922.