تبیین عوامل موثر بر تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی ها در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران) (نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی بر ضرورت به­کارگیری ابزارهای تأمین مالی اسلامی تاکید دارند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل مؤثر بر تأمین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نوع تحقیق، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد بانک کشاورزی تشکیل داده‌اند. 249 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق ساخته بود. جهت بررسی روائی ابزارهای اندازه­گیری به شاخص نسبت روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد برای بررسی پایایی پرسشنامه­ها به پایایی مرکب استناد شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای سلامت بانکی و مالی، فرایندهای اوراق بهادارسازی و ساختار مالی بانک و ارکان انتشار اوراق می‌توانند تأمین مالی را پیش بینی کنند. با توجه به مقدار بدست آمده برای شاخص برازش کلی مدل به میزان 0.518 بوده که با این برازش مناسب، مدل کلی تأیید می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarification of the Factors Affecting Finance through Assets Securitization to the Agricultural Bank

نویسندگان [English]

  • Davood Ghoreshi 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 PhD student of public-financial management, Azad University, Central Tehran Branch
2 . Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch (Corresponding Athur)
چکیده [English]

A rapid grow and development has recently been witnessed in the Islamic Financial System in the world. Nowadays, not only the use of Islamic Finance Instruments is emphasized by the Islamic countries but such a trend is also adopted in other countries of the world. The present research has been conducted aimed at clarifying the factors affecting financing activities through assets securitization to the Agricultural Bank. The research method is descriptive from survey and correlation type and the research type is functional. The sample population of the research consists of Bank Keshavarzi's headquarters staff, 249 of whom have been selected by random sampling.The research data have been collected using researcher-made questionnaires.  
The validity of the measuring tools has been studied according to Content Validity Ratio (CVR) and the results of the measuring model and the questionnaires reliability has been understood based on composite reliability. Structural Equation Modeling, supported by Smart PLS3, has been used for data analysis.
The results of the research demonstrate that financial and banking health indices, securitization processes and the bank's financial structure can affect financing. Based on the index value, the general fitness of the model, calculated as 0.518, confirms the general model.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Securitization
  • Factors Affecting Finance through Assets Securitization
1)      لشکری، محمد و بهزاد ارجمندی، مریم. (1391). بررسی روشهای تأمین مالی در سیستم
اسلامی با تأکید بر صکوک. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی. 1 (1)، 33- 76.
2)      طالب­زاده، علی. (1394). بانکداری اسلامی در ایران فقط در حد حذف ربا. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3)      غنی­زاده، بهرام و بارانی، زینب. (1394). روش­های تأمین مالی در بنگاه­های اقتصادی. مجله حسابدار رسمی، 29، 59- 69.
4)      منجو، احمد و کریمی، مجتبی. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی­ها: راهکاری مهم برای بانکهای اسلامی. مجله روند، 55، 185-228.
5)      موسویان، عباس؛ وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی. (1391). شناخت و رتبه­بندی ریسک­های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1)، 187-212.
6)       فدایی واحد، میثم و مایلی، محمدرضا. (1393). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. سیاست­های مالی و اقتصادی، 2(6)، 141-159.
7)      فلاح شمس، میر فیض و رشنو، مهدی. (1387). ریسک در صکوک و مصون سازی آن بر اساس موازین شرعی. نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی.
8)      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سرشار، مهدی­یار و میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1395). اوراق بهادارسازی دارایی­ها در صنعت لیزینگ. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 35-50.
9)       رهنمای رودپشتی، فریدون و غلامرضا،منصوره.(1397).اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری،دانش سرمایه گذاری،7(25)،83-98.
10)   رهنمای رودپشتی، فریدون و اللهیاری، میثم. (1394). کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی. دانش سرمایه گذاری، 4(16)، 1-25.
11)   حسینی، محمدصادق و رنجبر، محسن. (1393). تحلیل هزینه- فایده. روزنامه دنیای اقتصاد، 1729.
12)  خزائی، زینب و یزدان­پور، مرجان. (1394). مالیات­های اسلامی و جایگاه آن در تأمین منابع مالی. مجله اقتصادی، 3 و4، 89-110.
13)  پیرایش، رضا و باقری، زهرا. (1394). بررسی بکارگیری ابزارهای تأمین مالی اسلامی (صکوک) در ایران. کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
14)  امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1395). اوراق بهادارسازی در بازارهای اسلامی در مقایسه با اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 1-15.
15)  میلانی، پریسا.(1393). مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران،751-773.
16)   نظرپور، محمدنقی و عبادی، روح­اله. (1394). نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی در گسترش عملیات بازار باز. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 12، 7-32.
17) Alam, N., Hassan, K., Haque, A. (2013). Are Islamic Bonds different from Conventional Bonds? International Evidence from Capital Market Tests. Borsa Istanbul Review, 13(3), 22-29.
18) Belouafi, A., Chachi, A. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth. Islamic Economic Studies, 22(1), 37-78.
19) Cetorelli, N. & Peristiani, S. (2012). The Role of Banks in Asset Securitization. FRBNY Economic Policy Reviewk, 12, 47-63.
20) Habib, A. (2011). Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic banking Paper presented in the International Seminar on integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector, Singapore, 14-26.
21) Imam, P. and Kpodar, K. (2015). Is Islamic Banking Good for Growth. IMF Working Paper. Authorized for distribution by Doris Ross.
22) Krainer, J. & Laderman, E. (2014). Mortgage Loan Securitization and Relative Loan Performance. J Financ Serv Res, 45, 39-66.
23) Makreska, E. (2013). The New Improved Process of Securitization. East-West Jounal of Economics and Business. XVI, 59-72.
24) Mariatul, A.J. and Rosidah, M. (2017). Determinants of Attitude towards Islamic Financing among Halal- Certified Micro and SMEs: A Preliminary Investigation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 135 – 144.
25) Mohd Noor, M.N., Borhan, J.T., Ibrahim, P.B., Bin Nooh, M.N., Ridhwan, M., Iskandar Mirza, A.A. (2017). Malaysia Islamic Finance Global Hub: A Comparative Study towards the Assessment Bodies in Reporting Global Hub Countries.International Journal of Business and Social Science,5(9), 242-254.
26) Nenovski, T. (2005). Form iran jecenin aproiz voditeinaus lugitenako rporat ivnite banki, Skopje: NAM Press.
27)   Tabash, M.I. Dhankar, R.S. (2014). The Flow of Islamic Finance and Economic Growth: an Empirical Evidence of Middle East. Journal of Finance and Accounting, 2(1), 236-251.