اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.

2 دانشیار ،گروه آموزشی حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

3 دانشیار،گروه آموزشی حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

4 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران.

چکیده

سرمایه گذاری موتور محرک رشد و توسعه و از بنیادتی­ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می­رود. کشورها برای نیل به آن نیازمند استفاده از سیاست­های مالی و پولی می­باشند. اثرات سیاست­های پولی و مالی بر فعالیت­های اقتصادی مستلزم شناخت این سیاست­ها و ابزارهای آن و اثرات آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی می­باشد. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات سیاست­های پولی بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای اسلامی با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی در طول دوره زمانی 2000-2015 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی تاثیر منفی و اعتبارات تخصیصی بانکها تاثیر مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب اسلامی دارند. در حالی که نرخ بهره اعتبارات و نرخ سود سپرده­ها اثرات معناداری بر سرمایه گذاری در این کشورها نداشته است. همچنین رشد اقتصادی و آزادی تجاری اثرات مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در این کشورهای داشته است. بر اساس نتایج آزادی سیاسی به طور معناداری سرمایه گذاری را در این کشورها تحت تاثیر قرار نداده است. بنابراین در کشورهای اسلامی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده­ها به عنوان ابزارهای سیاست پولی برای تحت تاثیر قرار دادن سرمایه گذاری ابزار مناسبی به نظر نمی­رسد. در مقابل اعتبارات بانکی به طور معناداری می­تواند سرمایه گذاری را در کشورهای اسلامی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Governmental Monetary Policy Changes on Investment in Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Reza Islami 1
  • Ghodratallah Talebnia 2
  • Hamid Reza Vakilifard 3
  • Nemat Alah Mousavi 4
1 Financial Management Unit, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran.
2 Associate Professor, Accounting Department, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Accounting Department, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Agricultural Economics Department, Marvdasht Unit, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Investment is counted as motivate of economic growth and development and is the fundamental economic purpose in every country. Recognition of effects of monetary and financial policy on economic activities needed to cognition of these policies and there instruments. Therefore the purpose of this paper is to examine the effects of changes in monetary policy of governments on investment, selected from Islamic countries using the method of econometric estimation of panel data over the period 2015-2000. The results of this study indicate that interest rates on government bonds have a negative and significant effect and banking credit has positively and significantly effect on investment in Islamic countries, while deposit interest rate has no significant effect on investment. Based on the results, economic growth and trade significantly increased investment. Therefore, according to the research results of Islamic countries, with the growth of economic growth and the volume of trade, including exports and imports, especially the import of capital goods and intermediaries, they can have a direct impact on investment. Therefore interest rate and deposit interest rate can not be suitable monetary policy instruments in Islamic countries. While banking credit can significantly affects investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Investment
  • Interest rate
  • Government Bonds
  • Economic Growth
*       زیبایی، حسن (1381)، الگویی برای پیش بینی سرمایه گذاری بخش های اقتصادی در ایران، فصلنامه  برنامه ریزی و بودجه، شماره 4، دوره 9.
*       سلیمی­فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381)، تسهیلات بانک­ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 13 ، صص: 4-5.
*       فخرحسینی، فخرالدین (1390)، تاثیر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در الگو تعادل پویای تصادفی با تاکید بر تولید و تورم، پایان نامه دکتری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی.
*       مجتهد، احمد ( 1388)، بررسی ابزارها و سیاست های پولی بانک مرکزی ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 8.
*       مجتهد، احمد و حسن زاده، علی (1384)، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
*       محرابی، لیلا  (1392)، سیاست گذاری پولی در کشورهای اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، صص: 1-5.
*       Adamopoulos, A. & Vazakidis, A. (2009), Financial Development and Economic Growgh: an Eppirical Analysis for Greece،Amercan Journal of Applied Sciences.
*       Arelanno, M. & Bond, S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation, Reviwe of Economic Studie,58: 277-297.
*       Arellano, M. & Bover, O. (1995), Another Look at Instrumental Variables Estimation of Error-Component Models, Journal of Econometrics, 68: 29-51.
*       Baddeley, M.C. (2003), Investment: Theories and Analysis, London: Palgrave, Berg. Charry. A., Portillo, R. & Vlcek, J. (2013), The Monetary Transmission Mechanism in the Tropic: a Narrative Approach, Washington, DC: IMF, Working paper WP/13/197
*       Baltagi, B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed), England: John Wiley & Sons.
*       Bernanke, B.S. (1983), Irreversibility, Uncertainly and Cyclical Investment, Quarterly Journal of Economic, 97(1): 85-106
*       Blinder, A.S. (1987), Credit Rationing and Effective Supply Failures, The Economic Journal, 97: 327-352.
*       Bhattacharya, J., Haslag J. & Antoine, M. (2009), Optimal Monetary Policy and Economic Growth, European Economic Review, Vol.53, No.2, pp: 210-223.
*       Blundell, R. & Bond, S. (1998), Initial Condition and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Modeles, Journal of Econometrics،87(1): 115-143.
*       Chirinko, R.S. (1993), Business Fixed Investment Spending: Modeling Strategies, Empirical Results and Policy Implications, Journal of Economic Literature, XXXI, 1875-1911
*       Dixit, A. K. & Pindyck, R.S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton: Princeton University Press.
*       Du Plessis, S.A. (2002). Evaluating the SARBs Inflation Target, The South African Jornal of Economic, 70(6): 982-1007
*       Easterly, W. (2002), An Identity Crisis? Testing IMFFinancial Planning, Washigton, DC: Center for Global Development, Working Paper No.9 (August).
*       Hansen, P.S. (1996), Permanent Effects of Monetary Policy in a Dynamic Menu Cost Model, Journal of Economics Letter, Vol.52, No.1, PP: 61-66.
*       Heintz, J. & Ndikumana, L. (2011), Is There a Case for Formal Inflation Targeting in Sub-Saharan Africa ?, Journal of African Economies, Supplement 2(May), ii67-ii103.
*       Ndikumana, L. (2015), Implication of Monetary Policy for Credit and Investment in Sub-Saharan African Countries, Department of Economics and Political Economy Research Institute University of Massachusetts at Amherst.
*       Ndikumana, L. (2005), Financial Development, Financial Structure and Domestic Investment: International Evidence, Journal of International Money and Finance, 24(4): 651-673
*       Nkurunziza, J.D., Ndikumana ,L.& Nyamoya, P. (2012), The Financial Sector in Burundi, Cambridge, MA: NBER, Working Paper No.18289.
*      Mattesini, F. & Nistico, S. (2010), Trend Growth and Optimal Monetary Policy, Journal of Macroeconomics, Vol.32, No.3, pp: 797-815.