بررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی ، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ، موسسه غیر انتفاعی امین ، فولاد شهر ، اصفهان.

چکیده

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام‌های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می‌دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0می‌باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژِی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.[i] Technical analysis


[ii] Fibonacci ratios

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Utility of Ichimoku Oscillator-Based Trading Strategies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 1
  • Sayyed Asghar Mirniam 2
  • Marzieh Karami Chamgordani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran (Corresponding Author).
2 Master of Financial Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran .
3 Master of Science in Management, Amin Instituted Of Higher Education,Isfahan,Iran.
چکیده [English]

The technical analysis is one of the methods of market analysis, in which historical stock prices and volumes are used to predict the future direction of price movements.The Ichimucu oscillator is one of the most widely used tools in technical analysis that predicts the strength and speed of the process, the ceilings, and the possible temperatures of the price.In this research, the stock market strategy of the Ichimoku oscilloscope, called a typical, conservative, and bold strategy, will be examined.The three strategies differ in terms of combining Ichimoku components with different points of sale.The result of the research on the total index of Tehran Stock Exchange in yield from 1370 to 1395 according to Sharp's ratio shows that the bold strategy is 0/6747 compared to the market strategy of 152,305 and the other two conservative and ordinary strategies that are 0.3335 and 0/310058 respectively , Is in a higher position and has a higher profitability.In terms of return, only a bold strategy has overcome market efficiencies. On the whole, it can be concluded that among the three strategies, the best result is a bold strategy, with a conservative and conservative strategy ranked next.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical analysis
  • Ichimoku cloud
  • Moving average
  • sharp ratio
*       نصراللهی، خدیجه؛ثقفی کلوانق،رضا؛صمدی ،سعید؛واعظ برزانی،محمد(1392)؛ ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، 17، 72-59.
*       Alexander. S (1964). Price movements inspeculative markets: Trends or randomwalks. Industrial Management Review, Vol:9, No: 1, 7-26.
*       Bodas-Sagi. DJ., Soltero. FJ., Hidalgo. JI., Fernandez. P., Fernandez. F(2012) A technique for the optimization of the parameters of technical indicators with multi-objective evolutionary algorithms. In: 2012 IEEE congress on evolutionary computation (CEC), pp 1–8.
*       Fama. E., & Blume. M (1966). Fama, E.,& Blume, M. (1966). Filter rules and stockmarket trading profits. Journal of Business,زVol: 39, No: 1, 226-241.
*       Lim. S., Yanyali.S ., Savidge. J(2016) .Do Ichimoku Cloud Charts Work and Do They Work Better in Japan? IFTA JOURNAL(4),1-7.
*       Lo. A., MacKinlay. A (1990). Aneconometric analysis of nonsynchronoustrading. Journal of Economtrics, Vol: 45,NO: 1, Issue: 4-5, 181-211.
*       Malkiel. B (1981). A Random Walk DownWall Street, second ed. New York: Norton.
*       Murphy. JJ, Technical analysis of financial markets. Prentice Hall Press, Upper Saddle River.1999.
*       Volná.E., Kotyrba.N., Jarušek.R (2013).Multi-classifier based on Elliott wave’s recognition,Computers and Mathematics with Applications 66 ,213–225.
*       Volná.E., Kotyrba.N., Jarušek.R(2013), Prediction by means of Elliott waves. In book: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems, 241-250