ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

4 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روز افزون افزایش کارایی سرمایه‌گذاری و همچنین نقش مهم سرمایه در گردش در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، در این تحقیق به بررسی رابطه محدودیت مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و استراتژی سرمایه در گردش پرداخته می‌شود. در این راستا اطلاعات مالی 171 شرکت در طی دوره زمانی90 تا 95 بررسی شده است. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در فرضیه اول مشخص شد که محدودیت مالی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه دوم مشخص گردید که بین محدودیت مالی و سیاست‌های انتخابی سرمایه در گردش رابطه‌ای معنی‌دار وجود ندارد. فرضیه سوم بیانگرآن است که بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که استراتژی جسورانه را بکار می‌برند رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده می‌شود و نهایتاً در فرضیه چهارم مشخص گردید بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که استراتژی محافظه کارانه را بکار می‌برند رابطه ای معنادارمشاهده نمی‌شود.نتایج کلی بیان می‌کند که محدودیت در تامین منابع، موجب انحراف از سرمایه گذاری مطلوب می شود. همچنین تاثیر نامطلوب محدودیت مالی بر کارایی سرمایه گذاری تنها برای شرکت هایی که دارای استراتژی جسورانه سرمایه در گردش هستند رخ می دهد و این تاثیر در شرکت هایی با استراتژی محافظه کارانه مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Financial Constraint and Investment Efficiency and Working Capital Strategy

نویسندگان [English]

  • Karim Pouralireza 1
  • Rasoul Baradaran Hasanzadeh 2
  • Younes Badavar Nahandi 3
  • Mehdi Zeynali 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding author)
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Regarding the limitation of resources and as a result of increasing importance of increase in investment efficiency and the important role of working capital in the business of the economic corporations, this study is devoted to the relationship between financial constraint and investment efficiency and working capital strategy. Financial data of 171 firms in the time period of 2011-2016 is studied in this research. According to the conducted analyses of the first hypothesis, financial constraint has a positive and meaningful effect on inefficiency of the investment. The second hypothesis showed that financial constraint has no meaningful relationship with the working capital policies .The third hypothesis shows a positive and meaningful relationship between financial constraint and investment inefficiency in companies adopting risky strategies and finally the fourth hypothesis showed no meaningful relationship between financial constraint and investment inefficiency in companies adopting a conservative policy. The general conclusions show that a limitation in resourcing will entail a deviation from favorite investment. Also, the unwanted effect of the financial constraint on effective investment occurs only in companies with risky strategies of working capital and it does not exist in companies with conservative strategies.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Constraint
  • Investment Efficiency
  • Working Capital Strategy
*       بادآور نهندی، یونس. تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و تامین مالی، 4 (3): 38-17.
*       برادران حسن زاده، رسول، بادآورنهندی، یونس، نگهبان، لیلا(1393) تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری،مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال ششم، شماره اول، پیاپی نوزده، بهار 1393صص 106-89
*       بشکوه،‌ مهدی ‌و رحمانی، کورش(1393) بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سیاست‌های انتخابی سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری.
*       پورعلیرضا، کریم (1396) ارائه مدلی برای محدودیت مالی و ارتباط آن با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش، رساله دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
*       حسن پور، شیوا(1388) بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره یک، بهار88، صص 19-1.
*       خورشید زاده حقیقی، شیرین(1396) بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره  3، شماره 1، بهار 1396، صص 420- 428  
*       دولو، مریم و محمودی، مسعود (1395)، سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی، مچله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 4، پیاپی11، صص 130-107.
*       رحیمیان، نظام الدین، توکل نیا، اسماعیل(1392) اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت های رشد، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره بیست، زمستان 1392 صص 129-108.
*       سپاسی، سحر، حسنی، حسن، سلمانیان، لیدا (1396) مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی ومحدودیت تأمین مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی،سال پنجم، شماره چهار، پیاپی نوزده، زمستان 1396صص 116-99.
*       فتحی‌، سعید، مقدس‌، فرنوش و نادی‌، شیوا (1392) سنجش محدودیت مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روشهای رتبه بندی چند معیاره. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (11 اسفند 1392، تهران).
*       فتحی، سعید، توکلی، سید یاسین(1388) بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی های بازرگانی، شماره 36، مرداد و شهریور 88 صص 104-116
*       کریمی،فرزاد و صادقی، محسن(1388) محدودیت های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره ،4 زمستان ،88 صص 58-43
*       کنعانی امیری، منصور (1386). بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران .ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال چهارم، شماره 26 ، صص 17- 30
*       محمودآبادی، حمید و رجایی، سکینه(1393) ارزیابی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال چهارم، شماره 15، صص 204-185.
*       مدرس، احمد، حصارزاده، رضا(1387) کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 2 تابستان صص 116-85
*       نوو، ریموند پی. مدیریت مالی، ترجمه جهان خانی، علی و پارسائیان، علی، انتشارات سمت جلد دوم 1380، ص 201
*       Afza T and Nazir M S (2007), "Working Capital Management Practice of Firms:Empirical Evidence from Pakistan", in the Proceedings of 9th South Asian Management Forum (SAMF) held on February 24-25,pp.334-343,North South University,Dhaka,Bangladesh.
*       AnvariRostami, A., Sajjadpour, R., Yoblovyy, M. (2014). the influential factors on working capital management in the Tehran Stock Exchange listed companies. Journal of Accounting, 8-15.
*       Arslan, O., Florackis, C. & Ozkan, A. (2006). The Role of Cash Holdings in Reducing Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from a Financial Crisis Period in an Emerging Market. Emerging Markets Review, 7, 320 -338.
*       Bhaduri, S. (2005). Investment, financial constraints and financial liberalization: Some stylized facts from a developing economy, India , Journal of Asian Economics, Vol.16, PP: 704 –718.
*       Biddle, G. and Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81:963-982.
*       Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R.S., 2009. How does financial reporting quality relate to investments efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48, 112–131.
*       Business Group Firms, available at ssrn.com, id=683725.
*       Caballero, Teruel and Solano(2014) Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research Volume 67, Issue 3, March 2014, Pages 332-338
*       Chiou , J,R. Cheng , L(2006) ‟The Determinants of Working Capital Management”,. The Journal of American Academy of  Business,Cambridge, Vol 10, No .1pp 149-155
*       Fazzari, S., & Petersen, B. (1993). ‟Working Capital and Fixed Investment: New Evidence on financing Constraints”. Rand Journal of Economics ,Vol24 (3),pp 328-342.
*       Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers onEconomic Activity, Vol. 1, Pp. 141-195.
*       Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian
*       Frank, Murray Z. and Vidhan K. Goyal, (2003), Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 67, Issue. 2, PP. 217 - 248.
*       George, Rejie, Kabir, Rezaul, and Jing Qian. (2008), Investment - Cash
*       George, Rejie, Kabir, Rezaul, and Jing Qian. (2008), Investment – Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian Business Group Firms, available at ssrn.com, id=683725.
*       Guariglia, A., and J. Yang. 2016. A balancing act: Managing financial constraints and agency costs to minimize investment inefficiency in the Chinese market. Journal of Corporate Finance 36:111-130.
*       Hadlock, Ch.J., & Pierce, J.R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: moving beyond the KZ index, The Review of Financial Studies, Vol.23, No.5, PP:1910-1940.
*       HE Zhi-yao;JIA Li-ping;(2017) Financing Constraint,Investment Efficiency and Financing Channels Selection,Financial Theory & Practice, 2017-07
*       Hovakimian, G.(2011). Financial constraints and investment efficiency: Internal capital allocation across the business cycle, Journal of Financial Intermediation, PP: 1-20
*       Kaplan, Steven and Luigi Zingales. (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow?. Quarterly Journal of Economics,112,pp. 169–215.
*       Klepsch, Catharina& Elsas, Ralf (2016). A new measure of financial constraints applicabletoprivateandpublicfirms,researchgate,https://www.researchgate.net/publication /282355758
*       Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holding: an empirical investigation of Uk companies. Journal of Banking and Finance, 2103-2134.
*       Richardson, S., (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies 11, 159–189.
*       Rosanna Chan(2014); Financial Constraints, Working Capital and the Dynamic Behavior of the Firm. The World Bank South Asia Region Finance and Private Sector Unit
*       Sathyamoorthi, C.R. & Wally-Dima, L.B. (2008).‟ Working capital management: the case of listed retail domestic companies in Botswana”. The IcfaianJournal of Management Research, 7(5),pp 7-24.
*       Saunders,(2000) ",Financial Institutions Management" ,Stern school of Business.
*       Stein, J.(2003), "Agency, Information and Corporate  Investment", In Handbook of the Economics of Finance, Edited by George Constantinides, Milt Harris and Rene Stulz, Elsevier, PP. 111-165.
*      Verdi, Rodrigo.s,(2006), "FinancialReporting Quality and Investment Efficiency", Working Paper, SloanSchool of Management, MIT.