کیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران(نویسنده مسئول).

2 دانش‌آموخته حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مازاد(کسری) اهرم مالی، همانند تأثیر کیفیت سود بر انتخاب شیوه­های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام برای شرکت­های با اهرم بالا و پایین می­پردازد. با توجه به دو شیوه تأمین مالی خارجی شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی، و دو شیوه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اقلام واقعی، بیشتر به بررسی تأثیر کیفیت سود و کسری اهرم مالی بر انتخاب نوع تأمین مالی می‌پردازیم.
در این راستا، نمونه­ای متشکل از تعداد 125 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1395 (750 سال-شرکت) انتخاب و با بهره­گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره خطی و لوجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که ارتباطی بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود ضعیف در شرکت­ها وجود ندارد. همچنین در شرکت­هایی که دارای مازاد(کسری) اهرم مالی هستند نیز بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق صدور سهام، ارتباطی وجود ندارد. یافته­های دیگر پژوهش نشان داد که شرکت­های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت­های دارای کسری اهرم مالی، قبل از تأمین مالی از طریق صدور سهام، دست به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی می‌زنند تا راحت‌تر بتوانند سهام خود را انتشار دهند. از طرفی، در شرکت­های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت­های دارای کسری اهرم مالی، بین تأمین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و واقعی ارتباطی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Quality, Leverage Deficit (Surplus), and Financing Policy in companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Naghi Fazeli 1
  • Abuozar Jafari Tajangooke 2
1 Assistant Professor, Department Of Accounting, Semnan Branch, Semnan, iran. (corresponding author)
2 Master of Accounting, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, iran.
چکیده [English]

The paper examines the relationship between earnings quality and leverage deficit, as well as the impact of earnings quality on equity financing choice for under- and over-leveraged firms. Considering external financing and its components, equity and debt, and both accrual-based and real earnings management, we further examine the effect of earnings quality and leverage deficit on financing choice and activities. In this regard, a sample of 125 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1395 (750 views) was selected and tested by using the linear regression and logistic regression model. The results show that there is no correlation between financial leverage deficit and poor earnings quality. Also, for under- and over- financial leveraged firms, there is also no relationship between the quality of profit and financing through the issuance of stocks. Other findings of the study showed that companies with a over-financial leverage compared with companies with a financial leverage deficit, before financing by issuing stocks, manage their earnings through accruals and real items to make them more convenient to sell their stocks. On the other hand, in over-financial leveraged firms, there was no correlation between debt financing and earnings management through accruals and real items. compared to under-financial leveraged firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leverage deficit
  • Earnings quality
  • Debt financing
  • Equity financing
  • Accrual and Real Earnings Management
*       امیری، هادی، محمدی خورزوقی، هاجر. (1391). تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 16، صص. 81-61.
*       ایزدی نیا، ناصر، ربیعی، حامد، حمیدیان، نرگس. (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پیشرفت‌های حسابداری، شماره 1، 54-33.
*       جعفری، مجتبی، فخاری، حسین، رمضان احمدی، محمد. (1391). بررسی رابطه بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان­ها، دانشگاه آزاد واحد گچساران.
*       رضایی، فرزین، صابر فرد، امید. (1395). تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت‌ها،  پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 21، صص. 223-205.
*    فروغی، داریوش و محمدی، هاجر، (1390)، چگونگی ارتباط تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، مجله پژوهش حسابداری، شماره1، صص-138-154.
*       قدیری مقدم، ابوالفضل، غلامپورفرد، محمد مسعود، نصیرزاده، فرزانه. (1388). بررسی توانایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 28، صص. 220-193.
*       Beatty, A. and J.Weber (2003), ‘The Effects of Debt Contracting onVoluntary Accounting Method Changes’, The Accounting Review, Vol. 78, pp. 119–42.
*       Beneish, M. D. and E. Press (1993), ‘Costs of Technical Violation of Accounting-Based Debt Covenants’, The Accounting Review, Vol. 68, pp. 233–57.
*       Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2013). Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry?, Evidence from Trading Costs*. Contemporary Accounting Research, 30(2), 482–516.
*       Billett, M. T., T. D. King and D. C. Mauer. (2007), ‘Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants’, Journal of Finance, Vol. 62, pp. 697–730.
*       Chang, X., Dasgupta, S., & Hilary, G. (2009). The Effect of Auditor Quality on Financing Decisions. The Accounting Review, 84(4), 1085–1117.
*       DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Whited, T. M. (2011). Capital structure dynamics and transitory debt. Journal of Financial Economics, 99(2), 235–261.
*       Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77(s-1), 35–59.
*       Dichev, I. D. and D. J. Skinner (2002), ‘Large Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis’, Journal of Accounting Research, Vol. 40, pp. 1091–123.
*       Dechow, P. M., Kothari, S. P., & L. Watts, R. (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics, 25(2), 133–168.
*       DuCharme, L. L., Malatesta, P. H., & Sefcik, S. E. (2001). Earnings Management: IPO Valuation and Subsequent Performance. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 16(4), 369–396.
*       Flannery, M. J., & Rangan, K. P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469–506.
*       Ghosh, A. (Al), & Moon, D. (2010). Corporate Debt Financing and Earnings Quality. Journal of Business Finance & Accounting, 37(5–6), 538–559.
*       Grossman, S. J. and O. D. Hart (1982). ‘Corporate Financial Structure and Managerial Incentives’, in J. J. McCall (ed.). The Economics of Information and Uncertainty (Chicago: University of Chicago Press).
*       Jensen, M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economics Review, 76(2), 323-329.
*       Jelinek, K. (2007). The Effect of Leverage Increases on Earnings Management. Journal of Business & Economic Studies, 13(2), 24-46.
*       Hovakimian, A., Opler, T., & Titman, S. (2001). The Debt-Equity Choice. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(1), 1–24.
*       Korajczyk, R. A., & Levy, A. (2003). Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints. Journal of Financial Economics,68(1),75–109.
*       Lazzem, S., & Jilani, F. (2017). The impact of leverage on accrual-based earnings management: The case of listed French firms, Research in International Business and Finance, In Press, 12 July.
*       Lin, C,.Ma, Y,.Malatesta, & Yuhai Xuan, (2013)” Corporate Ownership Structure and the Choice between Bank Debt and Public debt” Journal of Financial Economics, 109, 517-534.
*       Lin, Y., M. & Lee, T., W. (2016). The Effects of Earnings Quality and Leverage Deficit on Financing Policy, Accounting and Finance Research, Vol. 5, No. 3.pp. 144-160.
*       Putra, N., Y. & Subowo, S. (2016). The Effect of Accounting Conservatism, Investment Opportunity Set, Leverage, and Company Size on Earnings Quality, Accounting Analysis Journal, 5(4), PP. 299-306.
*       Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics,51(1–2),1–20.
*       Stulz, R. (1990), ‘Managerial Discretion and Optimal Financing Policies’, Journal of Financial Economics, Vol. 26, pp. 3–27.
*       Sweeney, A. P. (1994), ‘Debt Covenant Violations and Managers’ Accounting Responses’, Journal of Accounting and Economics, Vol. 17, pp. 281–308.
*       Wasimullah, Toor, I.K and Abbas, Z. (2010), Can High Leverage Control the Opportunistic Behavior of Managers: Case Analysis of Textile Sector of Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 140-2887, 47.
*       Watts, R. and J. Zimmerman (1986), Positive Accounting Theory (Prentice-Hall, Englewoods Cliff, NJ).
*       Zagers, I. (2009). The effect of leverage increases on real earning management. Working paper.
*      Zamri, N., Rahayu, A. R. & Noor Saatila, M. I. (2013). The impact of leverage on real earning management. Procedia Economics and Finance, 7, Pages 86-95.