اثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تأثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی در این رابطه است، در پژوهش حاضر به تبعیت از ارزش ویژه برند مشتری- مدار آکار، از مدل ارزش ویژه سرمایه گذار –مدار، استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش جوانانِ تحصیلکرده در یکی از دانشگاه های ایران  است. نتایج برخی از مطالعات بیانگر آنند که، جوانان بر تصمیمات حساس خانواده ها و خرید آنها تأثیر می گذارند، این جنبه مورد علاقه برنامه ریزان شرکتی برای کسب وجوه مالی از بازارهای سرمایه بوده، تا بدانند چه چیزهایی در قلمرو مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری جوانان تأثیر می گذارد، و اینکه آیا می توان آنان را بعنوان سرمایه گذاران بالقوه، یا عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری خانوداه ها به حساب آورد. بر این اساس در این پژوهش تعداد 69 دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396 خورشیدی با نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند، و رفتار آنان در سرمایه گذاری بررسی شد. در این مطالعه، تأثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری، و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی، بوسیله روش مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، مورد مطالعه واقع شد. یافته ها حاکی از آن است که، ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار بر قصد سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی تأثیر می گذارد. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران حوزه مالی و سرمایه گذاری، بعنوان نقشه راهی در جهت برنامه ریزی های آتی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the brand on investor behavior and perceived risk as Mediate

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Rouhalah Moradi 2
1 Department of Industrial Management: Full proof of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student of financial management of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effect of investor based brand equity to intention investment, and the perceived risk is a mediated risk in this study. Based on the revision made of Aaker’s brand equity construct in investment decisions we use of investor based equity in this study. The population of this study is a university academics in Iran. Some studies show that youngsters influence key family decisions and purchases. This aspect is of interest to firms planning to obtain financing from capital markets to know what features within management scope affect investment decisions of youngsters, whether they can be seen as potential investors or an influencing factor in family investment decisions. We selected students from a university in Iran to study their intention investment. The sample consisted of 69 respondents, Ph.D. students from one university in Iran in 2017 that selected by cluster sampling. Structural equation modeling –partial least squares is used to test relationships between brand equity dimensions and intention to invest, with a mediating role or perceived risk. The results indicate that the investor –based brand equity significantly influences intention to invest. Research result can be useful for policymakers in the financial area, and helpful for their plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • costumer based-brand equity
  • Investor based-brand equity
  • perceived risk
  • Intention to Investment
  • Structural Equation Modelling-Partial Least Squares
*       امیرشاهی, م., شیرازی, م., & سیاه تیری, و. (1386). تعیین عوامل تأثیر گذار بر تصمیم سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران, 159-179.
*       داوری, ع., & رضازاده, آ. (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls. تهران: جهاد دانشگاهی.
*       عریضی, ح., دری, ب., & براتی, ه. (1394). بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن. مطالعات مدیریت(بهبود و تحول 1-27
*       فلاح شمس, م., افشار, ف. ه., & حق شناس, ف. ک. (1391). بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. 167-185.
*       فهیمی دو آب, ر. (1389). بررسی عوامل رفتاری خاص بر تصمیم خرید سرمایه گذاران سهام عادی(مطالعه تطبیقی بورس اوراق بهادار تهران و مشهد). مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی, 135-154.
*       Çal, B., & Lambkin, M. (2017). International Journal of Bank Marketing, 391-410.
*       CHATTERJEE, P. S. METHODS OF MEASURING BRAND EQUITY. MODULE 5.
*       Kourtidis, D., Chatzoglou, P., & Sevic, Z. (2017). The role of personality traits in investors trading behaviour: empirical evidence from Greek. International Journal of Social Economics, 1402-1420.
*       RAHI, S. (2015). Moderating Role of Brand Image With Relation to Internet Banking and Customer Loyalty: A Case of Branchless Banking. ournal of Internet Banking and Commerce, 5.
*       Severi, E., & ling, K. C. (2013). The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity. Asian Social Science, 125.
*       Sivaramakrishnan, S., Srivastava, M., & Rastogi, A. (2016). Attitudinal factors, financial literacy, and stock market participation. International Journal of Bank Marketing, 818-841.
*       Tuan,L. (2014). Corporate governance and brand performance. Management Research Review, 45-68.
*       WASHINGTON, M., SHIRLEY, E., & LISSET, G. (2015). Students’ perceived risk and investment intention: the effect of brand equity. DE Gruyter, 205-225.
*       Hoffmann, A. O. I., & Ketteler, D. (2015). How experiences with trading a company ’ s stock influence customer attitudes and purchasing behavior. https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2014-0163
*       Jiao, L.,Harrison, G.,Dyball, M. C., & Chen, J. (2017). CEO values, stakeholder culture, and stakeholder-based performance, 875–899. https://doi.org/10.1007/s10490-017-9506-3
*       Najafi, H., Rahmani, F., & Safari, M. (2015). Evaluation of Effect of Brand on customer loyalty in the banking industry ( A case study of the Parsian Bank ), 3(2), 908–914.
*       Samadi, M., Ph, D., & Yaghoob-nejadi, A. (2009). A Survey of the Effect of Consumers ’ Perceived Risk on Purchase Intention in E-Shopping, 261–275.
*       Severi, E., & Ling, K. C. (2017). The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity, 9(3), 125–137. https://doi.org/10.5539/ass.v9n3p125
*       Taleghani, M., & Almasi, M. (2011). Evaluate the Factors Affecting Brand Equity from the Perspective of Customers Using Aaker â€TM s Model, 1(4), 64–76.