تأثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مالی- مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی به شمار می­رود. از سویی دیگر، حجم سرمایه بانک­ها اثر قابل ملاحظه­ای بر جایگاه رقابتی آنها دارد. بنابراین، مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطرات بانکی است. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک­ها است. این تحقیق به لحاظ روش­شناسی کاربردی و اطلاعات معاملات انجام شده در بازه زمانی پنج ساله ۱۳90 تا ۱۳94 جمع­آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 17 بانک با روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک از سازمان بورس اوراق بهادار است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های رگرسیون خطی و همبستگی با استفاده از نرم­افزار  Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، تغییرات سرمایه بافر ﺑﺮ تغییرات ریسک پرتفوی تأثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر تغییرات سرمایه بافر، وجود رابطه­ی معکوس بین تغییرات سرمایه بافر و تغییرات ریسک پرتفوی استنتاج می­شود. همچنین، تغییرات سرمایه بافر در تعامل با چرخه کسب­و­کار، تنوع درآمد و  نوسان دارایی بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک­ها تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Buffer capital changes on banks portfolio risk changes

نویسندگان [English]

  • Majid Zanjirard 1
  • Alireza Zamanpour 2
1 Associate Professor, Department of Financial Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D. Student, Financial Engineering, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
چکیده [English]

Capital is one of the fundamental factors in assessing the health and stability of the banking system. On the other hands, the value of the banks’ capital has a significant effect on their competitive position. Therefore, the utility and appropriateness of the capital base is as safe cover against a wide range of banking risks. The purpose of this study was to determine the effect of Buffer capital changes on the risk changes of banks’ portfolios. This research has been collected in term of applied methodology and accomplished transaction data in the period of five years from 2011 to 2015. The statistical   population of the study consisted of 17 with systematic elimination sampling from Stock Exchange organization. For analyzing the data, Linear Regression and Correlation tests were used Eviewse software. The research results show, changes in Buffer capital have a significant effect on portfolio risk changes and given the negative coefficient of the variable of the Buffer capital changes, there is an inverse relationship between Buffer capital changes and portfolio risk changes. Also, Buffer capital changes in interaction with the business cycle, income diversification and asset fluctuation affects banks’ portfolio risk changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffer capital
  • Portfolio risk
  • Business cycle
  • Income diversification
  • Asset fluctuation
*       خلیفه سلطانی، سید احمد و بهرامی، ماندانا، (1391)، "رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام"، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 4، صص 35-53.
*       خلیلی عراقی، مریم، علیقلی، منصوره، محمدی، جواد (1392) "بررسی توان پیش بینی درآمد بالقوه مشتریان در مقابل سابقه اعتباری آنها جهت باز پرداخت تسهیلات دریافتی در بانک ملت (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان)" مطالعات کمّی در مدیریت، شماره 2، صص 127-154.
*       محمودوند، علی و محمدی، حسین، (1395)، "بررسی کفایت سرمایه در قبال خطر عدم وصول تسهیلات در بانک ها و موسسات مالی"، مجله روند اقتصادی، شماره 5، صص 12-31.
*       محرابی، لیلا، (1389)، "مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)"، تازه‌های اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی، شماره 130، صص 70-77.
*       Barry, T.A., Lepetit, L., Tarazi, A., (2011). Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking & Finance 35, 1327–1340.
*       Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., Molyneux, P., 2011. Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance 35, 1315–1326.
*       Jokipii, T., & Milne, A. (2011). Bank capital buffer and risk adjustment decisions. Journal of Financial Stability, 7(3), 165-178.
*       Eun , Lee Jong-, (2006); “Inequality and Globalization in Europe”, Journal of Policy Modeling 28, pp. 791-796.
*       Patrick, V. R. (2003). "Credit Rating and Standardized Approach to Credit Risk in Basel2", 517. European Central Bank.
*       Shim, J. (2013). Bank capital buffer and portfolio risk: The influence of business cycle and revenue diversification. Journal of Banking & Finance, 37(3), 761-772.
*       Wolfgang Hammes *, Mark Shapiro (2010). The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets. Journal of Banking & Finance 25 (2001) 97-114.