بررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانکها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه حسابداری،دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ،مراغه ، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی ، گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مراغه ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

عدم اطمینان اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی است که می تواند تأثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانکها و مؤسسات اعتباری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانکها می باشد بدین منظور ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیمات وام دهی بانکها به سه شاخص (ریسک اعتباری، عملکرد و میزان وام دهی) تفکیک شدند. همچنین نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر(نرخ ارز، نرخ بهره سالیانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت فروش نفت به درآمد ملی، نسبت مالیات به درآمد ملی) سنجیده، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله1390-1394برای 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل اول، متغیر نااطمینانی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکها داشته است. همچنین در مدل دوم، نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت بر عملکرد بانکها دارد و در نهایت در مدل سوم هیچگونه ارتباط معناداری بین نااطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانکها یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic policy uncertainty, banks’ lending decisions

نویسندگان [English]

  • Nader Rezaei 1
  • Alireza Norouzi 2
1 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Ph.D. student of financial engineering, accounting department, faculty of accounting and management, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Economic uncertainty is an unpredictable changes in economic variables that can have a large impact on other variables and economic entities such as banks and credit institutions, especially in developing countries such as Iran. The purpose of this study was to investigate the effect of economic uncertainty on credit risk, performance and lending decisions of banks. For this purpose, firstly, the effective variables on bank lending decisions were separated into three indicators (credit risk, performance, and lending rates). Also, economic uncertainty was measured using the standard deviation of six variables (exchange rate, annual interest rate, GDP, national income growth rate, ratio of oil sales to national income, tax rate to national income), then research data in the period of five For the year 1390-1394, for 13 banks accepted in the Tehran Stock Exchange, they were assembled by performing different tests, distinguishing between specific bank and macroeconomic variables, from the variability of the research variables. Finally, estimating the econometric model with panel data technology showed that in the first model, the economic uncertainty variable had a positive and significant effect on the credit risk of banks. Also, in the second model, economic uncertainty has a positive effect on the performance of banks, and finally, in the third model, there was no significant relationship between economic uncertainty and the level of bank lending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic uncertainty
  • credit risk
  • bank lending and performance
*       آقامحمدی رنانی، سمیه؛ برزانی، محمدواعظ؛ دلالی اصفهانی، رحیم و محمدرضا قاسمی (1392)، "بررسی اثر ارزش محصول واسطه گری بانکهای تجاری بر بی ثباتی اقتصادی ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی، دوره 13 ، شماره 2، صص107-128.
*       بانک مرکزی ج.آ.آ، بانک اطلاعات و سریهای زمانی اقتصادی سایت رسمی  بانک مرکزی ج.آ.آ
*    توکلیان، حسین. (1390). نگاهی به بازدهی انواع دارایی ها با تأکید بر بازار سکه ، طی دوره90-1385، ویژه نامه تازه های اقتصاد ، سال نهم، 133، 123-117.
*       پژوهان، جمشید و عبداله دوانی (1383)، "حساسیت سرمایه گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 4، شماره 3، صص 13-54.
*       عیوضلو، حسین و حسین میسمی(1387)، "بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف "، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 31 ، دوره 8، صص 161-190.
*       همتی، عبد الناصر. و محبی نژاد، شادی ،(1388)، ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها،  پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه بانک، (6)، 33-59.
*       Bernanke, S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives, P 9.
*       Carvallo, O., & Pagliacci, C. (2016). Macroeconomic shocks, bank stability and the housing market in Venezuela, Emerging Markets Review. Volume 26, Pages 174–196.
*       Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling. Vol 31. 672-683
*       Kim, K.-h. (2003). Dollar exchange rate and stock price: evidence from multivariate cointegration and error correction model. Review of Financial Economics, 12(3): 301-313.
*       Saunders, A., & P. Yourougou. (1990). Are banks special? The separation of banking from commerce and interest rate risk. Journal of Economics and Business, 42(2):171-182.
*       Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank Specific and Macroeconomics Dynamic Determinants of Credit Risk in Islamic Banks and Conventional Banks. International Journal of Economics and Financial Issues. 2015, 5(2), 476-481.
*       Golob, J., (1994), "Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation?" Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review 79:pp. 27-38.
*       Se tiawan Abadi, Azam Achsani , Dwi Rachmina (2014). The Dynamics of Non-performing Loan in Indonesian Banking Industry: A Sensitivity Analysis Using VECM Approach. International Journal of Education and Research, 2(8).pp.123-140.
*       Va tansever, M. & Hepsen, A. (2013). Determining Impacts on Non-performing Loan Ratio In Turkey. Journal of Finance and Investment Analysis, 2(4), pp.119-129.
*      Yu rdakul, F. (2013). Macroeconomic Modeling of Credit Risk for Banks. 2nd World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM 2013). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109(2014), pp.784-793