بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی (استادیار) گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی (دانشیار) گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 عضو هیات علمی (استاد) گروه مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی برای شرکت های هلدینگ، تخصیص سرمایه است. به طور معمول، سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، به طور همزمان با ترجیحات و اهداف متضادی روبرو هستند. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ هستیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مدیران شرکت های هلدینگ در کشور، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد عوامل درون زا (شامل توانمندی فنی، فرایندی و عملیاتی) و عوامل برون گرا (شامل ریسک و بازده و بازار) بر مدیریت و اثربخشی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ تاثیرگذار است. از نتایج حاصل از این تحقیق در شرکت های هلدینگ برای تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Factors Affecting on the Investment Management in Holding Companies

نویسندگان [English]

  • Hossein Mombeini 1
  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif 2
  • Mohammadreza Shahriari 3
  • Iraj Noravesh 4
1 Ph.D. Student, Financial Management, Islamic Azad University, UAE Branch (Corresponding Author)
2 Faculty member, Shahid Beheshti University
3 Faculty member, Islamic Azad University, South Tehran Branch
4 Faculty member, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most fundamental economic issues for holding companies is capital allocation. Typically, investors in selecting investment alternatives follow conflicting preferences and goals simultaneously. Therefore, in the present study, we are looking for to study the Factors Affecting on the Management of investment in holding companies. This study is an applied research from the purpose perspective and is descriptive based on its data collection method. To assess the validity of the questionnaire, the diagnostic validity (DV) using an average variance extracted (AVE) and to determine the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha were used. In addition to completely browsing the literature and by selecting the statistical sample members from holding managers using of random sample method, researchers have evaluated the research hypotheses by using of structural equation modeling (SEM) and regression methods. Research findings indicate that Internal factors (including Technical, process and operation parameters) and External factors (including Risk & return and market parameters) have a significant impact on Management of investment in holding companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Holding Companies
  • SEM
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ سارنج، علیرضا (1387). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ، شماره 53 ، پاییز 1387 ، از صفحه 3 تا16.
*       اصغری زاده، عزت اله؛ فرناز حاج زوار (1390). تحلیل پس بهینگی رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 18، 65، صص 1-18.
*       اصغری زاده، عزت اله؛ فرناز حاج زوار (1390). تحلیل پس بهینگی رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 18، 65، صص 1-18.
*       انواری رستمی، علی اصغر، نعمت الهی اردستانی، امیر رضا (1382). طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران: مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران، مجله علمی-پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 32.
*       خادمی گراشی، م؛ قاضی زاده، م (1386). بررسی عوامل مؤثر بر تصـمیم گیـری سـهام داران در بـورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری، ماهنامه دانشور رفتار، (1)، 23، صص 12-1.
*       خدامرادی، سعید؛ راعی عزآبادی، محمد ابراهیم (1394). مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 61-43.
*       روشنگرزاده، امین؛ رمضان احمدی، محمد (1390). بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری فرامدرن پورتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پورتفوی، تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول.
*       ودیعی، محمدحسین؛ شکوهی زاده، محمود (1391). بررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، مجله دانش حسابداری، 3(8)، صص 171 -151 .
*       Bai, C., Dhavale, D., & Sarkis, J. (2016). Complex investment decisions using rough set and fuzzy c-means: An example of investment in green supply chains. European Journal of Operational Research, 248(2), 507-521.‏
*       Banerjee, O., Cicowiez, M., & Gachot, S. (2015). A quantitative framework for assessing public investment in tourism–An application to Haiti. Tourism Management, 51, 157-173.‏
*       Barbara M. Byrne, (2006), Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming, 2nd edition.
*       Byrne, P., & Lee, S. (2004). Different risk measures: different portfolio compositions? Journal of Property Investment & Finance, 22(6), 501-511.‏
*       Chen, H. H. (2008). Value-at-Risk Efficient Portfolio Selection Using Goal Programming. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 11 (2), 187-200.
*       Chiu, M. C., & Wong, H. Y. (2014). Mean–variance portfolio selection with correlation risk. Journal of Computational and Applied Mathematics, 263, 432-444.‏
*       Clausen, S., & Flor, C. R. (2015). The impact of assets-in-place on corporate financing and investment decisions. Journal of Banking & Finance, 61, 64-80.‏
*       Huang, H. H., & Wang, C. P. (2013). Portfolio selection and portfolio frontier with background risk. The North American Journal of Economics and Finance,26, 177-196.‏
*       Jiang, F., Kim, K. A., Nofsinger, J. R., & Zhu, B. (2015). Product market competition and corporate investment: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 35, 196-210.‏
*       Li, J. C., Long, C., & Chen, X. D. (2015). The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 427, 282-288.‏
*       Lyer, K., Yadav, S., & Agarwal, Y. (2010). Multi Objective Capital Structure Modelling: A Goal Programming Approach. Available at SSRN 1572689.
*       Ma, Y., Zhao, Q., & Xi, M. (2016). Decision-makings in safety investment: An opportunity cost perspective. Safety Science, 83, 31-39.‏
*       Nippa, M., Pidun, U., & Rubner, H. (2011). Corporate portfolio management: Appraising four decades of academic research. The Academy of Management Perspectives, 25(4), 50-66.
*       Rostamy, A. A. A., & Tabata, Y. (1998). Appraising the Effectiveness of GP in Incorporating the Decision Maker (DM)'s Preferences. Journal of the Operations Research Society of Japan, 41(2), 279-288.‏
*       Shahalizade, M & Memariani, A. (2007). A Portfolio Management Model for the Holding Companies, International Journal of Computational Science, Vol. 1, No. 3, 271-285.
*       Takano, Y., & Gotoh, J. Y. (2014). Multi-period portfolio selection using kernel-based control policy with dimensionality reduction. Expert Systems with Applications, 41(8), 3901-3914.‏
*       Thijssen, J. J. (2015). A model for irreversible investment with construction and revenue uncertainty. Journal of Economic Dynamics and Control, 57, 250-266.‏
*       Titman, S., & Tsyplakov, S. (2007). A dynamic model of optimal capital structure. Review of Finance, 11(3), 401-451.‏
*       Tocarck, J., Shah, T. & Boodman, V. (2010). Quality assessment, decision making and institutional change. Tertiary Education and Management, 3(2). pp. 157-64.
*       Tsai, W. H., Yang, C. C., Leu, J. D., Lee, Y. F., & Yang, C. H. (2013). An integrated group decision making support model for corporate financing decisions. Group Decision and Negotiation, 22(6), 1103-1127.‏
*       Untiedt, R., Nippa, M., & Pidun, U. (2012). Corporate portfolio analysis tools revisited: Assessing causes that may explain their scholarly disdain. International Journal of Management Reviews, 14(3), 263-279.
*       Untiedt, R., Nippa, M., & Pidun, U. (2013). Application matters: how different corporate portfolio management practices impact firm performance. International Journal of Business Performance Management, 14(2), 197-220.
*      Yuan, C., Liu, S., Yang, Y., Chen, D., Fang, Z., & Shui, L. (2014). An analysis on investment policy effect of China’s photovoltaic industry based on feedback model. Applied Energy, 135, 423-428.‏