بررسی رابطه بین شایعات سیاسی و خطای ادراکی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن متغیر میانجی خصوصیات بیوگرافیک سرمایه گذاران با مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ملایر

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی خصوصیات بیوگرافیک سرمایه‌گذاران بر رابطه بین شایعات سیاسی و خطای ادراکی آنها با مدل سازی معادلات ساختارمی پردازد. یکی از عمده ترین خطاها در تصمیم‌‌‌‌‌های مالی سرمایه‌گذاران خطاهای ادراکی است که بر نحوه تصمیم‌گیری آنها تاثیر می‌گذارد .پژوهش حاضر از لحاظ روش جزء پژوهش های همبستگی، از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها ، پژوهش کمی بود. جامعه آماری پژوهش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با تعداد نامحدود بودند و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه‌گیری شایعات سیاسی، پرسشنامه استاندارد بود. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نشان داد که شایعات سیاسی بر خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر داشت. همچنین ابعاد شایعات سیاسی از جمله اظهارنظر مقامات سیاسی، تحولات سیاسی داخل کشور و تحولات سیاسی خارجی سبب افزایش سطح خطای ادراکی سرمایه گذاران شدند. همچنین خصوصیات بیوگرافیک سرمایه‌گذاران بر رابطه بین شایعات سیاسی و ابعاد آن با خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Political Rumors and Perceptual Error of Tehran Stock Exchange Investors by Considering the Intermediary Variable of Biographical Characteristics of Investors by Structural Equation Modeling

چکیده [English]

The present study investigates the role of the mediator of the biographical characteristics of investors on the relationship between political rumors and their perceptual error by modeling structural equations. The present study was conducted in terms of the method of correlation research in terms of the purpose of an applied research and in terms of data collection method, a quantitative study. The statistical population of the study was investors of Tehran Stock Exchange with unlimited number and the sample was estimated using Morgan and Kargzi tables with a simple random sampling of 384 people. The tool for measuring political rumors, the 9 questionnaire of Khademi Grashi and Ghazizadeh (2007) and the instrument for measuring perceived error in the questionnaire of Saadi 24 et al. (2010). The results of structural equations showed that political rumors affected the perceived errors of investors in Tehran Stock Exchange. Also, the dimensions of political rumors, including statements by political officials, political developments inside the country and foreign political developments, increased the level of perceptual error of investors. Also, biographical characteristics of investors influenced the relationship between political rumors and its dimensions with perceptual errors of Tehran Stock Exchange investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biographical characteristics of investors
  • political rumors
  • perceptual errors
- ادیب نژاد، طیبه (1391). رابطه بین ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در تالارهای منطقه‌ای بورس اوراق بهادار شهرهای منتخب (زاهدان، مشهد، زنجان) وزارت علوم. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشات و فناوری -دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشکده مدیریت و حسابداری.
- اسلامی بیدگلی، غلامرضا (1389). مباحثی در تئوری ومدیریت مالی. چاپ دوم، انتشارات ترمه.
- افروز، غلامعلی (1382). مبانی روان شناختی شایعه، روان شناسی و علوم تربیتی. مرکز پژوهشاتی علوم اسلامی.
-ایروانی، محمود؛ خداپناهی، محمد (1380). روانشناسی احساس و ادراک. انتشارات سمت.
- باطنی، محمد رضا (1385).  فرهنگ انگلیسی، فرهنگ معاصر. چاپ دوم.
- باقرزاده، مجید؛ آل عمران، رویا؛ خدادادی، حمید (1392). بررسی تاثیر عوامل فردی بر خرید سهام. ماهنامه بورس، 103، 81-76.
- بردبار، غلامرضا؛ باقرزاده، محمد (1388). بررسی شایعات سازمانی و راه‌های کنترل آن. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
- بهرامی، محمد (1383). آسیب شناسی شایعه در قرآن. پژوهش های قرآنی، شماره 37 و 38.
- چراغی، غلامرضا؛ امیدی، غلام رضا؛  مرادیان، کتایون (1392). عوامل روانشناختی تاثیر گذار بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
- چراغی، غلامرضا؛ مرادیان، کتایون؛ چراغی، جواد (1392). گروه‌های تاثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
- حافظ نیا، محمدرضا (1394). مقدمه ای بر روش پژوهش در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- حسنی مقدم، ابوالفضل (1379). بررسی نقش شایعه در سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).
- خادمی گراشی، مهدی؛ قاضی زاده، مصطفی (1386). بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری.  دانشور رفتار، 14 ، 23، 1 -12.
-خطیری، میثم (1394). مطالعه تاثیر جنسیت بر رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، علی آباد کتول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
- خواجوی، شکر اله؛ قاسمی، میثم (1384). فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری. دو فصلنامه پژوهشات مالی دانشگاه تهران، سال هفتم، شماره 20: 69-49.
- خوشنود، مهدی (1383). شناسایی و رتبه بندی گروه های مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه تهران.
- دهقان، عبدالمجید (1387). بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه بورس، شماره 74.
- دیویس، کیت؛ نیواستورم، جان (1370). رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی)، ترجمه: محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
- رحمانی، جعفر؛ نصرآبادی، علی باقر (1379). مدیر موفق. انتشارات لوح محفوظ.
- روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1384). مدیریت بازاریابی. انتشارات سمت.
- ستوده، هدایت (1379). روان شناسی اجتماعی. چاپ پنجم، تهران، انتشارات آوای نور.
- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجاری، الهه (1385). (روش های پژوهش در علوم رفتاری)، تهران: انتشارات آگه.
- سلطانی، ایرج (1373). تأثیر شایعه بر سیستم روابط صنعتی سازمان های تولیدی. چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید.
- Ackert, F., Church, B.K., Deaves, R. (2003). Emotion and Financial Markets, Economice Review, Fedral Reserve Bank of Atlanta: 88. 2: 33-41.
- Adahi Moulaye M’Hamed Taher, Jin Chen Yao.(2011), Key predictors of creative MBA students, performance: personality type learning approaches, Journal of Technology Management in China, 6.1, 43-68.
- Allen, F., & Douglas, G. (1992). Stock price manipulation. Review of Financial studies 5, 503-529.
- Anderson, J., Lowe, D., Reekers, M.J.(1993). Evaluation of auditor decision: Hindsight bias effects and the expectation gap. Journal of Economic psychology:14:711-737.
- Barbuto, J. E., Kelly, Jr, Phipps, A., Xu, Y. (2010).Testing relationships between Personality ,conflict styles and effectiveness, International Journal of Conflict Management, 21, 4,434-447.
- Benett, A. L. (2015). Personality factors related to treatment discontinuation in a high secure Personality disorder treatment service, Journal of Criminological Research, Policy and practice, 1. 29-36.
- Bertolino, M., Truxillo, D. M., Fraccaroli, F. (2013). Age effects on perceived Personality and job performance, Journal of Managerial psychology, 28, 7/8, 867-885.
- Bradley, J. H., Hebert, F. J. (1997).The effect of Personality type on team performance, Journal of Management Development,  16, 5, 337-353.
- Buckner, H, T. (1965). A Theory or rumors transmission. The public opinion quarterly, 29. 1.
- Camerer & Lowenstein. (2004). The prescriptive turn in behavioral finance, Journal of Socio-Economics; 33: 449-468.
- Parker, D. (2014). property investment decision making by Australian REITs, Journal of Property Investment & Finance,  32, 5, 456-473.
- Deb, M., & Chavali, K. (2009). A Study of gender Differences in Investment Behavior, Asia Pacific Business Review, 5. 3. 45-55.
- Downs, A. (2003).Investor Bias Favors Real Estate in 2004, National Real Estate Investor; 45. 12.
- Durand, R., Newby, R., Tant, K., Trepongkaruna, S. irimon (2013). Overconfidence, overreaction and Personality, Review of Behavioral Finance, 5, 2, 104-133.
-Duxbury., & Darren (2015). Behavioral finance: insights from experiments I: theory and financial markets. Review of Behavioral Finance, 7, 1, 78 – 96.
- Farlin, J.D. (2006). Antecedents and Consequences of Heuristic Biases: Evidence from Individual Investors and Small Business Owners, request Information, 1-240.
- Frankfurter, M.G., Mcgounc, G.E., Allen, D.E. (2004). The perspective turn in behavioral finance, Journal of Socio- Economic.33:449-468.
- Frederick, Koenig (1986). Rumor in the marketplace: The Social psychology of Commercial Hearsay. Contemporary Sociology, Vol. 15, No.5.pp.776-777.
- Gordon, s. (1989). Institurional and impulsive orientations selectively appropriating emotions to self. The sociology of emotions: Greenwich, press.
- Gordon, W., Allport and Leo postman (1946-1947). An Analysis of Rumor The pubic Opinion Quarterly, 10. 4. 501-517.
- Gherardi, s. (1995). gender symbolism and organizational culture. thousand oaks.ca: sage. publications.
- Hafen, S. (2004). Organizational gossip: A Revolving Door of Regulation and Resistance. The Southern Communicational Journal, 69. 3.
-Hinton, R., Brownlow, C., Mcmurray, I., & Cozens, B. (2004). SPSS Explained, Routledge: Taylor & Francis Group.
- Hirshlrifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance 56(4), 1533-1597.
- Huddart, S., Hohn S., Hughes and Carolyn, B. Levine (2000). public disclosure and dissimulation of insider trade. Econometrical 69, 665-685.
- Johnsson, M., Lindblo, H., Platan, p. (2002). Behavioral Finance and change of Investor Behavior During and after The speculative at The end The 1990s, School of Economic and Management.
- Pound, J., & Zeckhauser, R. (1990).Clearly Heard on the Street: The Effect of
- Montier, J. (2007). Behavioral Investing A Practitioners Guide to Applying Behavioral Finance, John Wiley & Sons.
-Moulaye, A., Taher, M., Chen, J., & Yao, W, (2011). Key predictors of creative MBA students' performance: Personality type and learning approaches. Journal of Technology Management in China. 6, 1, 43 – 68.
- Ray, C., Fair. (2002). Events That Shook the markets: The Journal of Business, 75, 4, 713-731.
- Salovey, p. (2001). applied emotional intelligence : regulating emotions to become healthy, wealthy and wise, Vey york: psychological press.
-Schnidler, M. (2007). Rumors in Financial markets: Insights into behavioral finance, John Wiley & Sons Ltd. The Artium Southern Gate, Chi Chester, West sussey PQV & SQ, England.
-Scholar. T, B, (2013). Impact of Behavioral Biases on Investors Decision Making: Male Vs Female. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. 10, 3, 60-68.
- Shefrin, H. (2000). Beyond Greed and Fear. Harvard Business School press, Boston. MA.
- Soane, E., Butler, C., Stanton, E. (2015). Followr’s Personality, transformational leadership and performance, Sport, Business and Management. An International Journal, 5. 1, 65-78.
-Sing., & Kansal (2013). Investment behaviour of Indian Investors: Gender Biasness. Proceedings of Seventh National Conference on Indian Capital Market: Emerging Issues, IBS Gurgaon, India, February 11-12.