بررسی نقش تعدیلی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران، بازده سهام و نوسان قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رودهن، رودهن، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف تحقیق بررسی نقش تعدیلی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران، بازده سهام و نوسان قیمت سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1394 می باشد. در این تحقیق، گرایشات احساسی سرمایه گذاران متغیر مستقل، سرمایه گذاران نهادی متغیر تعدیل گر و بازده سهام و نوسان قیمت سهام متغیر وابسته در نظر گرفته شد. ، روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی و از نظر روش نیز در دستة تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران وثبت نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادارو مثبت وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of institutional investors ownership percentage on the relationship between investors' emotional tendencies, stock returns and stock price fluctuations

نویسندگان [English]

 • Davoud Hemmati 1
 • ALI RAMEZANI 2
 • Akram Shayanfar 3
1 Department of Accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 Department of Financial Management, Accounting College, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran.
3 M.A Student of Accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study is to investigate the moderating role of institutional investors 'ownership percentage on the relationship between investors' emotional tendencies, stock returns and fluctuations in stock prices. The spatial domain of this research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the realm of time between 2009 and 1394. In this research, the emotional tendencies of independent variable investors, institutional investors, moderating variables and stock returns and fluctuating stock prices were considered as dependent variables. , The research method is applied in terms of its purpose, in terms of its nature as descriptive research, and also in the method of research is correlated in the research field. Based on the systematic elimination method, 107 companies were selected as the statistical sample. The results of the research showed that there is a significant and positive relationship between the emotional tendencies of investors and the return on shares of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. There is a meaningful and positive correlation between the emotional tendencies of investors and the fluctuation of stock prices of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Institutional investors have an impact on the relationship between investors' emotional tendencies and the return on shares of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Institutional investors have an impact on the relationship between investors' emotional tendencies and fluctuations in stock prices of companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

 • institutional investors
 • investors' emotional tendencies
 • stock returns
 • stock price fluctuations
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا.(1386). بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابرسی و حسابداری. دوره 14. شماره 49. صص 25-44
 • حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله و محرابی، مریم.(1392). بررسی تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام.نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. دوره 6. شماره 17. صص 1-13
 • دموری، داریوش؛ سعیدا، سعید و فلاح زاده ابرقویی، احمد.(1387). بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 54. صص 47-62
 • ستایش، محمد و شمس الدینی، کاظم. (1395). بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت های حسابداری. دوره 8. شماره 1. صص 103-125
 • سینایی، حسنعلی و صدفی رودسری، محمدعلی.(1389). بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. دوره 10. شماره 1. صص 53-74
 • Beaument, R, Frigns, B, Lehnert, T & Muller, A. (2014). Investor sentiment, mutual fund flows and its impact on returns and volatility. http://hdl.handle.net/2066/45619
 • FRUGIER, A. (2016). Returns, volatility and investor sentiment: Evidence from European stock markets. Research in International Business and Financehttp://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.03.007
 • Gerard, X. Guido, R. Koutsoyannis, C. (2014).The impact of investor sentiment on relationship between Cash Flow ,Accruals and stock returns. Available at www.ssrn.com
 • Ho, J & Hung, C. (2012). Predicting stock market returns and volatility with investor sentiment: evidence from eight developed countries. Available at ssrn.com
 • Kim, T, Ha, A, (2010), Investor sentiment and market anomalies , 23rd Australasian Finance and Banking conference 2010 paper, Available at ssrn.com
 • Raphael, A, Kandel, S &Wohl, A.(2012). Measuring investor sentiment with mutual fund flows. Journal of finance economics. Vol 104,pp 363-382
 • Sayim, M, Morris, P & Rahman, H.(2013). The effect of US individual investor sentiment on industry-specific stock returns and volatility. Review of behavioral finance. Vol15,pp58-76
 • Schmeling, M.(2009). Investor sentiment and stock returns: some international evidence. Journal of empirical finance. Vol 16,pp 394-408
 • Uygur, U & Tas, O.(2014). The impacts of investor sentiment on returns and conditional volatility of international stock markets. International journal of methodology. Vol 48,pp 1165-1179.