ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ‏ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی واحد الکترونیکی

2 مدیریت مالی، دانشکده مدیرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده

چگونگی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات محیط اقتصادی ، نقش کلیدی در تعیین میزان کارایی بازارسرمایهدارد. اگر این واکنش صحیح و سریع باشد، بازار سرمایه کارایی قوی دارد، در غیر این صورت، با هرگونه تاخیر و یا اختلال در واکنش سرمایه گذاران، از قدرت کارایی بازار کاسته می‌‏شود. در این پژوهش بیش واکنشی سرمایه گذاران با استفاده از روش ارزیابی سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی در بازه زمانی05/1/1392 الی 01/03/1396 آزمون شده است. در این راستا سرعت تعدیل شاخص قیمت سهام ده صنعت منتخب بورس (کانی‌‌‌های ‏فلزی، محصولات کاغذی، محصولات چرمی، فراورده‌‌‌های ‏نفتی، منسوجات، محصولات دارویی، لاستیک، فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی) بر مبنای چهار رویکرد مدل تعدیل جزئی آمیهود و مندلسون (1987)، داموداران (1993)، نسبت‌های اتو کوواریانس و فرآیندهای ARMA تئوبالد و یالوپ (2001، 2002) محاسبه شد. بر اساس برآوردگر نسبت اتو-کوواریانس و رویکرد آمیهود و مندلسون (1987) کم‌واکنشی در هیچ از صنایع منتخب مشاهده شد. روش ARMAنیز نشان داد در تمامی صنایع بجز صنعت خودرو وجود پدیده کم‌واکنشی مشاهده شده و در صنعت خودرو بیش واکنشی سرمایه‌گذاران وجود دارد. بر اساس روش داموداران همه 10 صنعت منتخب سرمایه‌گذاران بیش واکنشی داشتند. که بر اساس مطالعات مختلف نتایج روش داموداران از قابلیت اعتماد پایینی برخودار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Investor Reactions by Security Speeds of Price Adjustment towards the Intrinsic Values between different Industries in TSE

نویسندگان [English]

  • Mahdi Madanchi Zaj 1
  • Behnaz Tolouei 2
  • Kiarash Mehrani 3
1 Financial management, Faculty of Management, Islamic Azad University E-Campus, Tehran , Iran
2 Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
3 Accounting, Islamic Azad University, Pardis Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

چگونگی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات محیط اقتصادی ، نقش کلیدی در تعیین میزان کارایی بازارسرمایهدارد. اگر این واکنش صحیح و سریع باشد، بازار سرمایه کارایی قوی دارد، در غیر این صورت، با هرگونه تاخیر و یا اختلال در واکنش سرمایه گذاران، از قدرت کارایی بازار کاسته می‌‏شود. در این پژوهش بیش واکنشی سرمایه گذاران با استفاده از روش ارزیابی سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی در بازه زمانی05/1/1392 الی 01/03/1396 آزمون شده است. در این راستا سرعت تعدیل شاخص قیمت سهام ده صنعت منتخب بورس (کانی‌‌‌های ‏فلزی، محصولات کاغذی، محصولات چرمی، فراورده‌‌‌های ‏نفتی، منسوجات، محصولات دارویی، لاستیک، فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی) بر مبنای چهار رویکرد مدل تعدیل جزئی آمیهود و مندلسون (1987)، داموداران (1993)، نسبت‌های اتو کوواریانس و فرآیندهای ARMA تئوبالد و یالوپ (2001، 2002) محاسبه شد. بر اساس برآوردگر نسبت اتو-کوواریانس و رویکرد آمیهود و مندلسون (1987) کم‌واکنشی در هیچ از صنایع منتخب مشاهده شد. روش ARMAنیز نشان داد در تمامی صنایع بجز صنعت خودرو وجود پدیده کم‌واکنشی مشاهده شده و در صنعت خودرو بیش واکنشی سرمایه‌گذاران وجود دارد. بر اساس روش داموداران همه 10 صنعت منتخب سرمایه‌گذاران بیش واکنشی داشتند. که بر اساس مطالعات مختلف نتایج روش داموداران از قابلیت اعتماد پایینی برخودار است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overreaction
  • Under reaction
  • Speed of Price Adjustment
  • Efficiency of Capital Market
جوانمرد، مهدی وپورموسی‏،‏ علی اکبر(1394) در مطالعه ای تحت عنوان "اثر گزارش اطلاعات شرکت‌ها بر ‏رفتار روزانه بازار سهام تهران"، پژوهش‌‌‌های ‏تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 4، تابستان و پاییز 1394، صفحه ‏‏85-105‏
خانی، عبدالله؛ فراهانی، داوود. (1387). ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 3، ص­ص 72-55.
علوی طبری، سید حسین؛ موسوی، سیده سمیه. (1390). محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام، پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 1، ص­ص19- 7.
قمری، منا. (1390). بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام. پایان­نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
دانیالی ده حوض، محمود ومنصوری، حسین(1391) " بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف ‏و اولویت بندی عوامل موثر بر آن"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 47‏
سعیدی‏،‏ علی وفرهانیان‏،‏ سید محمد جواد(1390)"مبانی اقتصاد ومالی رفتاری"، تهران، شرکت اطلاع رسانی ‏وخدمات بورس.‏
نیکومرام‏،‏ هاشم‏،‏ سعیدی‏،‏ علی‏،‏ رهنمای رودپشتی‏،‏ فریدون ومعدن چی زاج مهدی (1394)، " سرعت تعدیل ‏قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه گذاران و کارایی بازارهای مالی: ‏رویکردها، مدلها و نتایج"، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال چهارم‏،‏ شماره چهاردهم
Audrey, Lim  and Jothee ,Sinnakkannu(2016)” Empirical Analysis On The Speed ‎Of Stock Price Adjustment To Firm Specific And Market Wide ‎Announcements: Evidence From Malaysian Stock ‎Market”https://www.researchgate.net/publication/242101679‎
Abraham,  Santosh  Mon.  (2013).  Testing  for  Over-Reaction  and  Under-Reaction  in  ‎Chinese Shanghai  Composite  Index  Constituent  Stocks  and  Australian  Resource  Stocks.  ‎International  Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 10. pp.51‎
‎Amihud, Yakov; Mendelson,Haim.(1987). Trading Mechanisms and Stock Returns: An ‎Empirical  Investigation. The Journal of Finance, Vol. 42, No. 3, pp. 533-553‎
Abarbanell, J and Sangwan Kim (2010). “Why Returns on Earnings Announcement Days are More Informative than Other Days” November 2010. www.utah-wac.org/2011/Papers/abarbanell_UWAC.pdf
Black, Fischer.(1986). Noise. The Journal of Finance, Vol. 41, Issue 3, pp. 529-543. Available at http://jstor.org
BERKMAN, H and CAMERON TRUONG(2009). “Event Day 0? After-Hours Earnings Announcements”, First published: 22 December 2008Full publication history, DOI: 10.1111/j.1475-679X.2008.00312.x  View/save citation
Daniel KahnemanPaul Slovic & Amos Tversky(1982). “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Cambridge University Press (1982).
Damodaran, Aswath, \A Simple Measure of Price Adjustment Coe_cents," Journal of Finance, March 1993, 48 (1), 387.
Fama, Eugene F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N.Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970), pp. 383-417
Gottardo, Pietro. (2011). Speed of Adjustment and Infraday/Intraday Volatility in the Italian Stock and Futures Markets. Modern Economy, 2011, 2, pp.735-742.
Hadi, M. (2006). “Review of Capital Market Efficiency: Some Evidence from Jordanian Market”, https://www.researchgate.net/publication/254079563_Review_of_Capital_Market_Efficiency_Some_Evidence_from_Jordanian_Market.
Madanchi Zaj, Mahdi; Nikoomaram, Hashem; Saeedi, Ali. (2017) Overreaction  &
Under reaction: Evaluating performance and Speed of Adjustment Investment Strategies in Tehran Stock Exchange (TSE), International Journal of Finance & Managerial Accounting, Vol2, No 6, 2017, pp.103-120.
Safvenblad, Patrik. (1997). On the Damodaran Estimator of Price Adjustment Coeffcients. Working Paper Series in Economics and Finance, No 208. Available at: http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0208.htm
Theobald, Michael; Yallup, Peter. (2004). Determining Security Speed of Adjustment Coefficients. The Journal of Finance Vol.7, No. 1. pp. 75-96.