تحلیلی بر وضعیت الگوی کسب وکار بانکداری شخصی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا عضو هیئت علمی

2 مدیر بانک رفاه کارگران استان هرمزگان

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی الگوی کسب و کار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران تدوین شده است. با شناسایی الگوهای کسب و کار بانکداری شخصی و مولفه‌های اصلی در پیاده‌سازی این الگوها مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر و پیگنیور(2004) با استفاده از روش توصیفی-رگرسیون و مدل تحلیل مسیر، نتایج این پژوهش نشان‌دهنده استفاده بانک رفاه کارگاران از الگوی کسب و کار تفکیکی و تا حدودی دنباله‌دار در پیاده‌سازی بانکداری شخصی است. همان‌طور که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، تایید شدن استفاده از دو الگوی کسب و کار تفکیکی و دنباله‌دار نشان‌دهنده تمرکز بانک رفاه کارگران بر برندسازی، بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات است. هم‌چنین، رد شدن فرضیه‌های استفاده از سه الگوی کسب و کار پلتفرم چندوجهی، باز و رایگان نشان دهنده لزوم بازبینی مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در بانک رفاه کارگران جهت بهره‌مندی از مزایای بانکداری شخصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Personal Banking Business pattern (Refah.k bank Case Study)

نویسندگان [English]

  • ebrahim abbasi 1
  • Mahmood Rezaie bonjar 2
1 facultey of member at Alzahra university
2 Direct manager Of Refah.k Bank Of Hormozgan Province
چکیده [English]

Abstract
this study aimed to identify the business model of personal banking in the bank of Refah Kargaran. By identifying the personal business pattern and the main component in implementing these pattern based on Osterwalder and Pigneur business ontology and using descriptive-regression method and path analysis model, the result of this research represents employment of unbundling and somewhat the long tail pattern in implementing personal banking. As the results of the research show, confirmation of the use of two distinct business patterns, reflects the concentration Bank Refah Kargaran on branding, customer segmentation and service provision. Also, the rejection of the hypotheses of using the three business pattern of multi-sided platform, open, and FREE, reflects the need to review the business pattern used by the bank for the benefit of the workers to benefit from personal banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Banking
  • Business Pattern
  • Business Model
  • Refah.K Bank
  • customer
 
B.mahadevan. (2000). Business Models for Internet-Based E-commerce. California Manegement Review Reprint , 24(24).
Carrasco, I G & etal. (2012). PB-ADVISOR: A private Banking Muliti-Investment Portfolio Advisor. Information Science, 206, 63-82.
Chen, S. (2015). Customer value and customer loyalty: is competition a missing link? Journal of Retail Consumer Services, 22, 107-116.
Collette & et al. (2015). Wealth Management & private Banking. UK: Deloitte.
Fierroa, C & etal. (2017). Towards a co-creation framework in the retail banking services industry:Do demographics nfluence? Journal of Retaling and Consumer Services, 34, 219-228.
Foehn, p. (2004). Client Valuation in Private Banking: Result of a Case Study in Switzerl. Managing Service Quality, 14(2/3), 195-204.
Geiger, H. &. (2003). The Transformation of Swiss Private Banking Market. Journal of Financial Tranformation, 93-103.
Gordijn. (2005). Comparing Two Business Model Ontologies for Designing e-Business Models and Value Constellations. 18th Bled eConference eIntegration in Action. Bled, Slovenia.
Lassar, w. M, et al. (2000). Service Quality Perspectives & Satisfaction in Private Banking. Journal of Services Marketing, 14(3), 244-271.
Liu, C. M. (2001). An Assessment of Banking Operation Strategy Of Private Institution in the Philippines. Asia Pacific Journal of Marketing and logestics, 13(1), 57-71.
Osterwalder & Pigneur. (2010). Business Model Generation: A hand book for visionaries, Game Changers & Chalengers. USA: John Wiley & Sons International Right.
Petrovic, O. a. (2001). Developing Business Models for Ebusiness. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1658505
اندرسون, ک. (2006). دنباله دار: چرا آینده کسب و کار بر فروش کم تعداد زیادی از محصولات است؟.
محسنین و اسفیدانی. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار smart-PLS. تهران: کتاب مهربان.
نایب یزدی و همکاران. (1392). مطالعه موردی بانکداری شخصی در بانک ولزفارگو. تهران: مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت.
هگر، جان و سینگر، مارک. (1999). تفکیک سازمان. هاروارد بیزینس ریویو.