بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ریاضی مالی، ریاضی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره‌مند شوند. یک بازار که در آن قیمت‌ها همیشه و به‌طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می‌باشد، کارا نامیده می‌شود. در این صورت، 3نوع کارایی بازار وجود دارد: فرم ضعیف کارایی، فرم نیمه قوی کارایی و فرم قوی کارایی. در پژوهشهای انجام شده عمدتا فرم ضعیف کارایی مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مطالعه نیز کارایی ضعیف بازار نفت خام اوپک برای داده‌های روزانه در طول دوره 4 ژانویه 2010 الی 29 دسامبر 2017 میلادی توسط مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ دو رژیمی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از عدم کارایی در هر دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازار نفت خام اوپک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Weak Form Efficiency Hypothesis in Both High and Low Volatility Regimes of OPEC Crude Oil Market

نویسندگان [English]

  • mahmood mohammadi alamuti 1
  • mohammad reza haddadi 2
  • younes nademi 3
1 masters of financial mathematices, university of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran
2 Assistant professor of Mathematices, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran
3 Assistant professor of Economics, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Crude oil is a strategic commodity that has been one of the largest commodity market over the past 40 years in the world. The main players in the market, such as manufacturers, financial institutions and individual traders are interested in recognizing and benefiting from some moving trends and practices in oil prices and returns. A market where prices always and fully reflect information is called efficient. Thus, there are 3 types of market efficiencies: weak form, semi strong form and strong form efficiency. In research, the weak form efficiency is often tested. In this study, the weak form efficiency of the OPEC crude oil market for daily data during the period from 4 January 2010 to 29 December 2017 by the two mode Markov regime switching GARCH model has been examined and the results of the estimation indicate a lack of efficiency in both high and low volatile regimes of the crude oil market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OPEC Crude Oil Market
  • Weak Form Efficiency Hypothesis
  • Markov Regime Switching GARCH model
بکی حسکوئی، مرتضی، خواجه‌وند، فاطمه(1393)، " پیش‌بینی نوسانات بازارهای آتی نفت با استفاده از مدل‌های گارچ و مدل‌های تغییر رژیم مارکوف گارچ"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 23، ص 85-108.
جهان­خانی، علی، عبده تبریزی، حسین (1372)، " نظریه بازار کارای سرمایه"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 1، ص 7-23.
راسخی، سعید، خانعلی­پور، امیر (1388)، " تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)"، شماره 40، ص 29-57.
راسخی، سعید، شهرازی، مهدی (1391)، " آزمون فرضیه کارایی بازار ارز: مطالعه موردی ایران"، فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، شماره 4.
رستمی، محمدرضا، فرهمندی، سحر(1391)، "برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره MGARCH"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 4.
عباسیان، عزت اله، ذوالفقاری، مریم (1392)، " تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن"، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 65.
نادمی، یونس، سالم، علی­اصغر (1395)، " بررسی کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم­نوسان بازدهی بازار سهام تهران"، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 77، ص 139-162.
Arouri, M., Hammoudeh, S., (2013). "On the short-and long- run efficiency of energy and precious metal market", Journal of Energy Economics, vol. 40, pp. 832-844.
Bjork, T., (2009). "Arbitrage Theory in continuous Time", Oxford University press Inc, NewYork.
Charles, A., Darne, O., (2013). "The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests",Journal of  Energy policy, vol. 11, pp. 4267-4272.
Dobbins, R., Wiit, S., Fielding, J., (1994). "Portfolio Theory and Investment Management", ed. Blackwell.
Fama, E. F., (1970). "Efficiance Capital Market: A Review of Theory and Empirical work", Journal of Finance, vol. 2, pp. 383-417.
Frunkfurter, G., Elton, M., (1996). "Toward Finance with meaning , the Methodology of Finance: What it is and What it can be", JAI press Inc.
Gorska, A., Krawiec, M., (2016). "The Analysis of Weak-form Efficiency in the Market of Crude Oil", Journal of Economics and Business Studies, vol. 5.
Gray, S., (1996). "Modelling the conditional distribution of Intrest rates as a regime-switching process", Journal of Financial Economics, vol. 42, pp. 27-62.
Hamdi, M., (2013). "Testing Crude Oil Market Efficiency Using Artifical Neural Networks".
Klassen, F., (2002)."Improving Garch volatility forecasts", Empirical Economics, vol. 27, pp. 363-394.
Marcucci, J., (2005). "Forecasting stock market volatility with regime-switching Garch models", Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 9, pp. 1-55.
Mensi, W., Aloui, C., Hamdi, M and Nguyen, Duc., (2012). "Crude Oil Market Efficiency: An Emprical Investigation via the Shannon Entropy", Journal of International Economics, vol. 129, pp. 119-137.
Said, A., Harper, A., (2015). "The efficiency of the Russian Stock Market: A Revisit of the Random Walk Hypothesis", Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 19, No. 1.
Sharma, G., Mahendru, M., (2009). "Efficiency Hypothesis of the stock markets: A Case of Indian Securities", Journal of Business and Management, vol. 4, No. 3.
Stivens, J., (2013). "Testing the efficiency of the futures market for crude oil using weight least squares", Journal of Applied Economics, vol. 20.
Zhang, B., Li, X., He, F., (2014). "Testing the evolution of crude oil market efficiency: Data have the conn", Journal of Energy policy, vol. 68, pp. 39-52.
Zhang, Y., Yao, T., He, L., (2015). "Forecasting crude oil market volatility: Can the regime switching GARCH model beat the single-regime GARCH models? ", Journal of statistical finance.