بررسی عوامل موثر بر تقاضا در صندوق های سرمایه گذاری با تمرکز بر جریانات نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت مالی، دانشگاه تهران

2 استاد /مدیر گروه

چکیده

میزان تقاضای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را می‌توان از طریق خالص کل جریان‌های نقدی که طی یک دوره به صندوق وارد می‌شود، اندازه‌گیری کرد. همچنین بسیاری از محققان با توجه به اطلاعات بازده و اندازه صندوق به تخمین خالص جریان‌های نقدی می‌پردازند. این روش برآورد خوبی از جریان‌های نقدی به دست می‌دهد. لذا می‌توان به دو روش به محاسبه جریان‌های نقدی خالص پرداخت و عوامل اثرگذار بر روی هریک از این جریان‌های نقدی را تجزیه‌وتحلیل نمود. این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه مربوط به 41 صندوق سرمایه‌گذاری از اسفند 1390 تا مهرماه 1396 و استفاده از روش تابلویی به آزمون فروض پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جریان‌های ضمنی سنجه مناسبی برای تخمین جریان‌های نقد خالص است، اما در محاسباتش کمی خطا وجود دارد. همچنین نتایج مبین آن است که متغیرهایی مانند بازده، ریسک و جریان‌های نقدی دوره گذشته اثر معناداری بر تقاضای سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting demand in mutual funds, focusing on cash flows.

نویسندگان [English]

 • mehdi hedayat 1
 • pejman shabanpourfard 1
 • seyedmojtaba mirlohi 2
1 financial management, university of tehran
2 assistant pro, shahrood university of technology
چکیده [English]

Demand for investment in mutual funds can be measured as the total net cash flows experienced by the fund during a period. On the other hand, many authors estimate the net cash flows using fund size and return information. This method provides a good estimate of cash flows. Therefore, two methods can be used to calculate net cash flows and analyze the factors affecting each of them. This study uses monthly data from 41 mutual funds from February 2012 to October 2017 using a panel method to test hypothesizes. The results show that the implicit flows are an appropriate measure for estimating net cash flows, but there are a few errors in its calculations. The results also indicate that variables such as returns, risk and lagged cash flows have a significant effect on investors' demands for investment funds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mutual fund
 • net cash flow
 • implied flow
 • fund demand
 • ابوعلی، مجید (1392) " بررسی عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • پی.جونز، چالز. (1943) مدیریت سرمایه‌گذاری، ترجمه و اقتباس دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چاپ پنجم-88.
 • حسینی، حسینی، جعفری باقرآبادی (1392)، بررسی ارتباط جریان‌های نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران، دوره پانزدهم شماره 2، ص 201-214.
 • سعیدی، سعیدی (1390)، ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران، دوره سیزدهم شماره 32، ص 35-56.
 • سوری، علی، (1389)، اقتصادسنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.
 • عباسی، عباس، (1388)،"صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک راهی به‌سوی توسعه بازار سرمایه ایران منافع و موانع "¸مجموعه مقالات همایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.
 • صفری امیرمحمد (1389) " بررسی تأثیرپذیری بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام از برخی عوامل مدیریتی و محیطی در ایران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری ¸ دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 • مقدسیان، سعیدی، (1389)، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران سال سوم شماره 9.
 • مقدسیان ¸ایمان (1389) "بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ¸ دانشکده علوم اقتصاد.
 • ویم تاژ، محمدرضا (1391) " رابطه بین جریانات نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و نوسانات بازده بازار" پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 • Diego ­Víctor de Mingo-Lopez & Juan Carlos Matallín-Sáez,2017, investing in mutual fund: the determinants of implied and actual net cash flows, applied economics,49:60.
 • Berk, Jonathan B. and Richard C. Green, 2004, Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets, Journal of Political Economy
 • Blake, Christopher and Matthew Morey, 2000, “Morningstar Rating and Mutual­ Fund Performance”, Journal­ of Financial and Quantitative Analysis, 35, 3, 451-83.
 • Carhart, Mark M. 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance
 • Chen, Joseph, Harrison Hong, Huang Ming, and Jeffrey D.Kubik, 2004, Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization, American Economic Review 94
 • Gottesman, Aron A. and Matthew R. Morey, 2006, Manager Education and Mutual Fund Performance, Journal of Empirical Finance 13
 • Menkhoff,­ Lschimdt, U and Brozynski, T(2006)«the Impact of experience on­ Risk Taking, Overconfidence and herding of fund managers: comlemetary­ survey evidence" European Economic Review.50 Pp:1753-1766
 • Morin, R.A. & Suarez, A.F. (1983). Risk aversion revisited.
 • Andreu,L, and J.L.Sarto.2016. “Financial Consequences of Mutual Fund Mergers.” The European Journal of Finance, 22:529-550.
 • Cashman, G.D.D.N. Deli, F. Nardari and S. Villupuram.2012 Investors Do Respond to Poor Mutual Fund Performance: Evidence from Inflows and Outflows.” Financial Review 47: 719–739.