واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابرسی

3 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر، افزایش تضادهای نمایندگی سبب شده است قانون‌گذاران، الزامات سخت‌گیرانه‌تری پیرامون افشای پاداش مدیران عامل، وضع نمایند. با این حال، به لحاظ نظری و تجربی، نحوه افشای پاداش، کماکان به عنوان موضوعی چالش برانگیز تلقی می‌شود. هدف این نوشتار، بررسیِ واکنش سرمایه‌گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل می‌باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب پژوهش کلی و سئو (2016) و با بکارگیری رویکردی شبه آزمایشی، واکنش سرمایه‌گذاران را به سناریوهای مختلف بررسی می‌نماید و واکنش‌ها را با استفاده از تحلیل مسیر، به صورت دو به دو تحلیل می‌کند. در این رابطه، سه نوع پرسشنامه با معیارهای افشای پاداش مدیران، افشای پاداش بالای مدیران و افشای نسبت پاداش بالای مدیران به دریافتی کارکنان تهیه شد و اقدام به پیمایش نظر 225 نفر از دانشجویان رشته‌های مالی به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذار گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که در مجموع، افشای نسبت پاداش مدیران عامل به دریافتیِ کارکنان، همراه با افشای پاداش مدیران عامل شرکت‌های مشابه، نسبت به سایر سناریوها بهتر است. زیرا این سناریو، اثر مثبتی بر تصور سرمایه‌گذار از "منصفانه بودن پاداش، توانایی شرکت در جذب و ابقای مدیر عامل و نیز وجود فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری" می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investors Reaction to the Disclosure of CEO Compensation

نویسندگان [English]

  • faezah Gholami Moghaddam 1
  • Javad Rajabalizadeh 2
  • Reza Hesarzadeh 3
1 MSc. in Acconting
2 MSc. in Auditing
3 Assistant Prof., Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In recent years, increasing conflicts agencies have caused legislators impose stricter requirements on executive compensation disclosure. However, theoretically and experimentally, compensation disclosure is one of the challenging issue. The porpuse of this study is to investigate investors reaction to chief executive officer (CEO) compensation disclosure. Therefore, the present study by using the framework of the Kelly and Seow (2016), investigetes investors reaction to evaluate different scenarios. In this regard, three types of questionnaires were issued with the disclosure criteria of managers' bonuses, disclosure of high compensation to managers, and disclosure of the rewards ratio of managers to employees and the survey of 225 students of financial sciences was an indicator for the investor. Results show that the executive compensation disclosure to employee receive with executive compensation disclosure in similar firms is better than the other scenarios. Because this scenario have positive effect on investor perception of "fairness compensation, the company's ability to attract and retain the CEO and potential investment opportunities".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability to Attract talented Managers
  • CEO Compensation
  • Compensation Ratio
  • Fairness of Compensation
  • Perceived Investors
ابزری، م.؛ درخشیده، ح. (1391). تأثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18(1)، 59-75.
انواری رستمی، ع. ا.؛ تجویدی، ا.؛ جهانگرد، م. (1394). تأثیر ساختار سرمایه و پاداش هیأت مدیره بر کارایی سرمایه­گذاری. پژوهش­های تجربی حسابداری، 5(2)، 109-130.
جهانشاد، آ.؛ علم اهرمی، م. (1392). بررسی ارتباط بین جریان­های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح­های پاداش مدیران. فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، 2(7)، 167-191.
سجادی، س. ح.؛ زارع­زاده مهریزی، م. ص. (1390). بررسی رابطه بین طرح­های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 3(4)، صص 41-54.
مهرانی، س.؛ کرمی، غ.؛ سیدحسینی، س. م.؛ جهرومی، م. (1394). تئوری حسابداری 2. تهران: انتشارات نگاه دانش.
نمازی، م.؛ سیرانی، م. (1383). بررسی تجربی سازه­های مهم در تعیین قراردادها، شاخص­ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت­ها در ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11(2)، 65-94.
 
References
Abzari, M. & Derakhshideh, H. (2013). The Effect of Transparency of Financial Information on Investors’ Behavior in Isfahan Stock Exchange. The Journal of Planning and Budgeting, 18(1) :59-75. (in persian)
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in experimental social psychology, 2: 267-299.

Anvary Rostami, A. A., Tajvidi, E. & Jahangard, M. (2015). Empirical Investigation on the Effect of Capital Structure and Board Compensation on Investment Efficiency. Journal of Empirical Research in Accounting, 5(2): 109-130. (in persian)

Bachelder, J. E. (2007). Executive Pay Continues to Rise Despite “Pay Reforms.”. New York Law Journal.
Bizjak, J. M., Lemmon, M. L. & Naveen, L. (2008). Does the use of peer groups contribute to higher pay and less efficient compensation? Journal of Financial Economics, 90(2): 152-168.
Carpenter, J. P. & Matthews, P. H. (2012). Norm enforcement: anger, indignation, or reciprocity? Journal of the European Economic Association, 10(3): 555-572.
Faleye, O., Reis, E. & Venkateswaran, A. (2013). The determinants and effects of CEO–employee pay ratios. Journal of Banking & Finance, 37(8): 3258-3272.
Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of political economy, 88(2): 288-307.
Faulkender, M. & Yang, J. (2013). Is disclosure an effective cleansing mechanism? The dynamics of compensation peer benchmarking. Review of Financial Studies, 26(3): 806-839.
Fehr, E. & Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms. Evolution and human behavior, 25(2): 63-87.
Fong, E. A., Misangyi, V. F. & Tosi, H. L. (2010). The effect of CEO pay deviations on CEO withdrawal, firm size, and firm profits. Strategic Management Journal, 31(6): 629-651.
Gopalan, S. (2007). Shame sanctions and excessive CEO pay. Del. J. Corp. L., 32, 757.
Greene, M. (2014). Companies must ‘tell a story’ with pay ratio disclosures. https://www.bna.com/companies-tell-story-n17179907068.
Jahanshad, A. & Alam Ahrami, M. (2013). Investigation the relation between Free cash flows and Tobin’s Q ratio with Management compensation plans in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 2(7): 167-191. (in persian)
Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler, R. H. (1986). Fairness and the assumptions of economics. Journal of business, S285-S300.
Kelly, K. & Seow, J. L. (2016). Investor Reactions to Company Disclosure of High CEO Pay and High CEO-to-Employee Pay Ratio: An Experimental Investigation. Journal of Management Accounting Research, 28(1): 107-125.
Lublin, J. S. & Thurm, S. (2006). Behind soaring executive pay, decades of failed restraints. Wall Street Journal, 11.
Mackey, A. (2008). The effect of CEOs on firm performance. Strategic management journal, 29(12): 1357-1367.
Mehrani, S., Karami, GH., Seyed Hosseini, S. M. & Jahroomi, M. (2015). Accounting Theory 2, Tehran: Neghahe Danesh Publication. (in persian)
Namazi, M. & Sayrani, M. (2004). Experimental investigation of important structures in the designated contracts, indicators and parameters of the Company's executive compensation. Review of Accounting and Auditing, 11(2): 65-94. (in persian)
Quigley, T. J. & Hambrick, D. C. (2015). Has the “CEO effect” increased in recent decades? A new explanation for the great rise in America's attention to corporate leaders. Strategic Management Journal, 36(6): 821-830.

Sajadi, S. H. & ZarezadehMehtizy, M. S. (2011). Investigation of the Relationship between Management Compensation and Economics Measuresâ Performance Assessment of Companies listed in Tehran Security Exchange, Financial Accounting Researches, 3(4): 41-54. (in persian)

Securities and Exchange Commission. (2015). Pay ratio disclosure. Available at http://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9877.pdf
Tian, J. J., Haleblian, J. J. & Rajagopalan, N. (2011). The effects of board human and social capital on investor reactions to new CEO selection. Strategic Management Journal, 32(7): 731-747.
Whoriskey, P. (2011). Cozy relationships and ‘peer benchmarking’ send CEO’s pay soaring. The Washington Post (October 3). Available at: http://www.washingtonpost.com/business/economy/cozy-relationships-and peerbenchmarking-send-ceos-pay soaring/2011/09/22/gIQAgq8NJL_ story.html.