تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات –پردیس بین الملل قشم

3 باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر شوک نقد شوندگی و حباب‌های سهام بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‌‌می‌باشد‌‌. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به‌صورت داده‌‌های سالانه ‌‌می‌باشد‌‌. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است‌‌. پس از تجزیه‌وتحلیل آماری نتیجه‌گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تأثیر مثبتی بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام دارند. با توجه به تأثیر مثبت حباب قیمتی بر شاخص قیمت سهام می‌توان نتیجه گرفت قیمت پیش‌‌‌بینی شده در زمان حباب قیمتی از قیمت واقعی بیشتر است و این خود موجب شرایط تورمی شدید‌‌‌‌تر و نابسامانی در بازار مالی می‌گردد‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of cash flow shock and stock prices on stock price forecast In the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • iraj noravesh 1
 • narges mohseni 2
1 استاد تمام، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات –پردیس بین الملل قشم
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of cash flow shock and stock prices on prediction of stock price index in Tehran Stock Exchange. The study period in this study was seasonal data from the beginning of the year 2011 to the end of 2017 and the number of observations for each of the variables examined is 68. To investigate the least squares and all relevant tests were used. After statistical analysis, it is concluded that there is a relationship between stock price deviation with the creation of a bubble in the stock market of Tehran. There is also a relationship between liquidity and price bubbles in the Tehran Stock Exchange. And in the study of the predictive power of the model The regression revealed that the standard deviation of the forecast in high fluctuation periods is high and the regression model introduced in times of crisis and price bubbles calculates the amount of bubbles more than its actual value. In fact, the predicted price is always in the bubble period The price is higher than real prices, and this results in more severe inflationary conditions in the financial market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Volatility
 • price index
 • time series
 1. اثنی عشری، ا‌‌.‌‌ سمیرمی م‌‌.‌‌ (1392)‌‌.‌‌ حباب‌‌های قیمتی مشهور در بازارهای مالی‌‌.‌‌ مجله بورس‌‌.‌‌ شهریور‌‌‌. (85)9‌‌.‌‌ 79-63‌‌.
 2. زندیه و قوچانی (1392)‌، اثر حجم معاملات و نسبت بالای P/E در ایجاد حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران‌، مجله دانش سرمایه گذاری، مقاله 4، دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 88-71
 3. شب زنده دار، ج‌‌.‌‌ سعیدی، ع‌‌.‌‌ (1392)‌‌.‌‌ مدل سازی حباب قیمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادر تهران با رویکرد پویایی سیستم ها‌‌.‌‌ مطالعات مدیریت صنعتی‌‌.‌‌ تابستان‌‌.‌‌ 21(8)‌‌.‌‌ 125-111‌‌.
 4. جلایی، سید عبدالمجید، رحیمی پور، اکبر، میر، هدیه، (1394)، " بررسی تاثیر شوک های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، جستارهای اقتصادی، سال 12، شماره 23 ، صص 161-135.
 5. فدایی نژاد، م‌‌.‌‌ ا‌‌.‌‌ عشقی م‌‌.‌‌ (1388) بررسی وجود حباب در بورس اوراق بهادر ایران‌‌.‌‌ مجله بورس‌‌.‌‌ 53(11) 178-159‌‌.

6.       فرخی، معصومه، پورحسین، مسلم، (1395)، " بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمتی در بورس اوراق بهادارتهران"، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.

 1. فلاح و علی محمدی (1394)‌، بررسی تأثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران‌، مجله دانش سرمایه گذاری، مقاله 8، دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 166-151
 2. کیانی، ا‌‌.‌‌ میرشمسی، ح‌‌. (1393)‌‌.‌‌ وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران‌‌.‌‌ فصلنامه بازار بورس‌‌.‌‌ 5(4)‌‌.‌‌ 145-133‌‌.
 3. گداری، ا‌‌.‌‌ (1394)‌‌.‌‌ بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالیان اخیر‌‌.‌‌ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس‌‌.
 4. مشایخی، ع‌‌. (1393)‌‌.‌‌ تحلیل نوسانات بازار سهام برای کنترل حباب بازار‌‌.‌‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف‌‌.‌‌

 

 1. Allen, F. and Gorton, G. (1993), “Churning Bubbles”, Review of Economics Studies, 60, pp. 813-36
 2. Asako, K‌‌. , & Liu, Z‌‌.‌‌ (2013)‌‌.‌‌ A statistical model of speculative bubbles, with applicat.
 3. Baddeley, M. and J. McCombie (2001), “An Historical Perspective on Speculative Bubbles: Tulipmania and the South Sea Bubble”, What Global Economic Crisis? London: Palgrave, pp. 219-43
 4. Basti and Taylor (2004), Econometric Test of Asset Price Bubbles: Taking Stock, Federal Reserve Board,Washington, D‌‌.‌‌ C‌‌.
 5. Boucher, C‌‌.‌‌ (2014)‌‌.‌‌ Testing for Rational Bubbles with Time Varying Risk Premium and Non-
 6. Baker, M. and Stein, J. 2016. “liquidity as a Sentiment Indicator”, Journal of Financial Markets, no 7 , pp 271- 299
 7. Brooks, C‌‌.‌‌ And A‌‌.‌‌ Katsaris, (2014),"Specuative Bubbles In The S & 500: Eas The Tech Bubble Confined To The Tech Sector?" City University London, Cliburm Capital Partners Llp‌‌.
 8. Butcher (2010), The growth of stock prices stems from the monetary and financial policies of governments in Italy, Journal of Economic Theory, 396-411‌‌.
 9. Campbell, P‌‌.‌‌ And Shiller, (2012), "System Dynamic Modeling: A Practical Approach", Market Business Club, Pp: 4 -7‌‌.
 10. ChanWangPu-yanNie, A note on effects of rational bubble on portfolios, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 492, 15 February 2018, Pages 50-56
 11. eva (2013), Price bubble survey among New York Stock Exchange companies over the period 1998- 1988, Journal of Econometrics, 131, 151-177‌‌.
 12. Eva, R‌‌.‌‌ (2013),”Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates Of The Variance Of United King Down”, Econometrica, No‌‌.‌‌ 50‌‌.‌‌ Pp: 987 – 1008‌‌.
 13. Evans, G‌‌.‌‌ W‌‌. , (2011), “Pirfalls In Testing For Explosive Bubbles In Asset Prices”, American Economic Review, Vol, 81, And Pp: 922- 930‌‌.
 14. Grossman, S‌‌.‌‌ J‌‌. , & Stiglitz, J‌‌.‌‌ E‌‌.‌‌ (2008)‌‌.‌‌ On the impossibility of informationally efficient markets‌‌.‌‌ The American economic review, 393-408‌‌.
 15. Gutierrez, L‌‌. , (2011)‌‌.‌‌ Bootstrapping asset price bubbles‌‌.‌‌ Economic Modelling 28, 2438‌‌.
 16. Hardouvelis, G‌‌.‌‌ A‌‌. , Malliaropulos, D‌‌. , & Priestley, R‌‌.‌‌ (2006)‌‌.‌‌ EMU and European Stock Market Integration*‌‌.‌‌ The Journal of Business, 79(1), 365-392‌‌.
 17. Harman, Y‌‌. S‌‌. , Zuehlke, T‌‌. W‌‌. , (2004)‌‌.‌‌ Duration dependence testing for speculative bubbles‌‌.‌‌ Journal of Economics and Finance 28, 147–154‌‌.
 18. Harrison, B‌‌. , & Paton, D‌‌.‌‌ (2012)‌‌.‌‌ Transition, the evolution of stock market efficiency and entry into EU: The case of Romania‌‌.‌‌ Economics of Planning, 37(3-4), 203-223‌‌.
 19. Homm, U‌‌. , Breigung, J‌‌. , (2012)‌‌.‌‌ Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods‌‌.‌‌ Journal of Financial Econometrics 10, 198–231‌‌.
 20. Hommes, & Sonnemans(2004), Expectations and bubbles in asset pricing experiments, Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, vol‌‌.‌‌ 67, issue 1, 116-133.
 21. Marshall Ben R, Martin Young (2003). Liquidity and stock returns in pure order-driven markets: evidence from the Australian stock market, International Review of Financial Analysis, 12 Extrapolative Expectations: Implications for Volatility and Liquidity: 173–188.
 22. investopedia.com. (2013) What are Crashes and Bubbles?
 23. ions to the stock markets of the United States, Japan, and China‌‌.‌‌ Journal of Banking & Finance, 37(7), 2639-2651‌‌.
 24. Kindleberger, C. P. (1996), Manias, Panics and Crashes, New York: John Wiley
 25. Lee, I‌‌.‌‌ H‌‌.‌‌ (2003)‌‌.‌‌ On the convergence of informational cascades‌‌.‌‌ Journal of Economic theory ,61(2), 395-411‌‌.
 26. Linear Cointegration: Evidence from the US and French Stock Markets‌‌.‌‌ Université Paris-Nord Working Papers‌‌.
 27. Miao Wang , M. C. Sunny Wong, Rational speculative bubbles in the US stock market and political cycles q, Finance Research Letters 13 (2015) 1–9
 28. Phillips, P‌‌. C‌‌. B‌‌. , Yu, J‌‌. , (2011)‌‌.‌‌ Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crises‌‌.‌‌ Quantitative Economics 2, 455–491‌‌.
 29. Sabzeii F‌‌.‌‌ and Abasloo M‌‌.‌‌ (2014) “The study of bubbles in stock price of 50 companies in 2008 and 2009 ”‌‌.‌‌ (in Persian)‌‌.
 30. Shiller, R‌‌.‌‌ J‌‌. & Campbell (2012), The use of single and collective root tests to investigate the equilibrium relationship between the stock price trend and the trends of the underlying factors involved in stock prices, namely cash and discount rates, American Economic Review, (71), 421-436‌‌.
 31. Shiller, R.J. (1990), “Speculative Prices and Popular Models”, Journal of Economic Perspectives, 4, Spring, pp. 55-65
 32. Shyh-Wei Chen, Zixong Xie, 2017, Detecting speculative bubbles under considerations of the sign asymmetry and size non-linearity: New international evidence, Journal : International Review of Economics & Finance, Volume 52, November 2017, Pages 188-209
 33. Shiller Robert J, (2001 ) “Bubbles, Human Judgement, and Expert Opinion”, Cowles Foundation for research in Economics at Yale University, No. 1303.
 34. Sollis, R‌‌. , (2006)‌‌.‌‌ Testing for bubbles: an application of tests for change in persistence‌‌.‌‌ Applied Financial Economics 16, 491–498‌‌.
 35. Soltani A‌‌.‌‌ and Hamidizadeh M‌‌.‌‌ (2006), “ A survey in stock price bubbles in Tehran stock exchange in terms of company size and industry type”, Quarterly Journal.
 36. Timo Virtanen, Eero T¨ol¨o, Matti Vir´en, Katja Taipalus, 2018, Can bubble theory foresee banking crises?, Journal : Journal of Financial Stability, Volume 36, June 2018, Pages 66-81
 37. Tirole, J. (1982), “On the Possibility of Speculation under Rational Expectations”, Econometrics, 102, pp. 1163-82
 38. Zhang, Q., D.Sornette, M.Balcilar, R. Gupta, Z.A. Ozdemir & H. Yetkiner.(2016). LPPLS Bubble Indicators Over Two Centuries of the S&P 500 Index. Physica, 458: 126-139.