بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکتری مالی ،گروه مدیریت مالی ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های اقتصاد ایران بین سالهای 1368-1395 گردآوری و با استفاده از روش برداری خودرگرسیونی (VAR) تحلیل شدند. همزمان با آزمون اثر تورم و مخارج دولت بعنوان متغیرهای کنترلی آزمون شده است. نتایج نشان داد که بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی اثرات مثبت وجود دارد. بدین معنی که با رشد اقتصادی بطور متوازن در اقتصاد کشور توزیع نشده است و آثار آن منجر به بهبود درآمد خانوارها نشده است. همچنین بین اثرات متقابل اشتغال و رشد اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نشده است که می توان این را ناشی از وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد دانست. بر پایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود و نتایج پژوهش حاضر ، می توان پیشنهاد نمود تا در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور سطح نابرابری کشور مورد توجه باشد . تلاش در جهت کاهش و یا اصلاح نحوه مصرف هزینه های دولتی در کاهش تورم و در نتیجه نابرابری موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the interactions of inequality income, employment and economic growth

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Radfar 1
 • Gholamreza Zomorodiyan 2
 • Masoud Karimkhani 3
1 Department of Business administration, Faculty of Management, Islamic Azad University - Central Tehran branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. student of Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study examines the interactions between income, employment and economic growth inequality. To do this research, Iran's economic data was collected from 1989 to 2016 and analyzed by self-regression analysis (VAR). Simultaneously with the test of the effect of inflation and government expenditures as test variables.The results showed that there is a positive effect between income inequality and economic growth. This means that economic growth has not been distributed in the country's economy in a balanced way, and its effects have not led to the income of households. Also, there is no significant relationship between employment interaction and economic growth.Which can be attributed to the phenomenon of inflationary stagnation in the economy. Based on the results of this study, it can be suggested that, it is suggested that the level of inequality in the country be considered in the formulation of economic-social development programs of the country. Efforts to reduce or modify how governments spend on reducing inflation and resulting inequality will be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income inequality
 • Employment
 • Economic growth
 • Self-regression mapping (VAR)
 1. ابریشمی، حمید. مهرآرا،محسن.خطابخش،پرسیا.(1384)، بررسی رابطه ی رشد و توزیع درآمد در ایران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم ، شمار ه ی هفدهم سال ٨ ص180-168.
 2. اکبریان،رضا.کامکار،مهسا(1389)، بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی،فصلنامه علمی پژوهشی.
 3. انوفرستی،محمد.(1378)،ریشه واحد و همجعی در اقتصاد سنجی تهران،انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
 4. باقری،فریده.کاوند،حسین.(1385)،اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درایران، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۸
 5. صالحی، یاور (1390)؛ اثر تکانه های نفتی بر بازده سهام –پایان نامه­کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.
 6. صمدی، سعید. شیرانی فخر، زهره و مهتاب داور زاده(1386)؛ بررسی میزان اثر پذیری شاخص قیمت سهام از قیمت جهانی نفت و طلا(مدل سازی و پیش بینی)، فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره 4، شماره 2.
 7. صمدی، سعید. یحیی آبادی، ابوالفضل. معلمی، نوشین(1388)؛ تحلیل تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران - فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی. سال هفدهم، شماره 52 ، صفحات 5-26.
 8. فرامرزی، رکسانا. (1391)؛ بررسی تکانه های قیمتی و درآمدی بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم تابستان 91- صفحات 51-44.
 9. مرتضوی، ابوالقاسم. سراج زاده ،فرازد. شکوه، مریم.(1390)، درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی کشور: کاربرد منحنی کوزنتس. مجله تحقیقات کشاورزی ،جلد سه ،شماره یک ،
 10. مظفری، سحر(1389)؛ اثر نامتقارن تکانه های نفتی_پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات، تهران

 

11) Ahluwalia, M.S.1976. Inequality, Poverty and Development. Journal of evelopment Economics,3.4. 307-342.

12) Alesina, A., Rodrik, D.1994.Distributive Politics and Economic Growth. The Quarterly Journal ofEconomics, 109.2. 465-490.

13) Bourguignon, F., Verdier, T.2000. Oligarchy, Democracy, Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 62.2. 285-314.

14) Bowman, K.1997. Should the Kuznets Effect be Relied on to Induce Equalizing Growth: Evidence From Post 1950 Development. World Development, 25.1. 127-143.

15) Chambers, D.2005. Trading Places: Does Past Growth Impact Inequality. Journal of Development Economics, 82 1, 257-266.

16) Clarke, George R. G.1995. More Evidence on Income Distribution and Growth, Journal of Development Economics, Vol. 47.

17) Croix, D. and M, Doepke. 2003. Inequality and growth: Why differential fertility matters. The American Economic Review.,Vol. 93, No. 4,  . 1091-1113

18) Danielson, A.2002) ,Poverty, inequality and growth in Jamaica, 1988-1998, and beyond, Department of Economics, Lund University, Sweden

19) David J. Peters.2013.American income inequality across economic and geographic space, 1970–2010, Social Science Research, Volume 42, Issue 6,  1490-1504

20) Deininger, K., Squire, L.1998. New way of Looking at old Issues: Inequality andGrowth. Journal of Development Economics, 57.2. 159-287.

21) Durlauf, S.N.1994. Spillovers, Stratification and Inequality. European Economic Review, 38.3-4.836-845.

22) Durlauf, S.N.1996. A Theory of Persistent Inequality. Journal of Economic Growth, 1.1. 75-93.

23) Eusufzai, Z.1997. The Kuznets Hypothesis: An Indirect Test. Economics Letters, 54.1. 81-85.

24) Forbes, K.2000. A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth. American Economic Review, 90.4. 869-886.

25) Frazer, G.2006. Inequality and Development Across and Within Countries. World Development, 34 .9. 1459-1481.

26) Garcia F. and A.C. Banderia.2004. Economic reforms, inequality and growth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.

27) Giovanni Bernardo, Simone D’Alessandro.2016.Systems-dynamic analysis of employment and inequality impacts of low-carbon investments,Environmental Innovation and Societal Transitions, Volume 21, December 2016,  123-144

28) Hacker, R. S.; Hatemi-J, A.2008.Optimal lag-length choice in stable and unstable VAR models under situations of homoscedasticity and ARCH . Journal of A lied Statistics. 35  .6 .: 601–615. doi:10.1080/02664760801920473.

29) Hamilton, James D.  .1994 .. Time Series Analysis. Princeton University Press. p. 293.

30) Hatemi-J, A.2004.Multivariate tests for autocorrelation in the stable and unstable VAR models Economic Modelling21.4. 661–683.

31) Hatemi-J, A.; Hacker, R. S.2009.  Can the LR test be helpful in choosing the optimal lag order in the VAR model when information criteria suggest different lag orders? . A lied Economics. 41  .9 .1489–1500.

32) Higgins, M., Williamson, J.1999. Explaining Inequality: Cohort Size, Kuznets Curve and Openness.NBER Working Paper, .7224.

33) Ho-Chuan  .River . Huang, WenShwo Fang, Stephen M. Miller, Chih-Chuan Yeh.2015.The effect of growth volatility on income inequality, Economic Modelling, Volume 45 ,  212-222

34) Inyong Shin.2012.Income inequality and economic growth,Economic Modelling, Volume 29, Issue 5 ,  2049-2057

35) John S. Santelli, Xiaoyu Song, Samantha Garbers, Vinit Sharma, Russell M. Viner.2017.Global Trends in Adolescent Fertility, 1990–2012, in Relation to National Wealth, Income Inequalities, and Educational Expenditures,Journal of Adolescent Health, Volume 60, Issue 2,  161-168

36) Kakwani Nanak, Shahidur Khandker and Hyun H. Son.2003. With A lication to Korea and Thailand.

37) Kuznets, S. 1955. Economic growth and income inequality, The American Economic Review. 45: 1-28.

38) Lee, C.C., Chiu, Y.B. and C. H. Sun.2010. The environmental Kuznets curve hypothesis for water pollution: Do regions matter? Energy Policy, 38: 12-23.

39) Lee, J.E.2006. Inequality and Globalization in Europe, Journal of Policy Modeling, 28.7. 791-796.

40) Lee, J.E.2006.Inequality and Globalization in Europe, Journal of Policy Modeling, 28.7. 791-796.

41) Leonel Muinelo-Gallo, Oriol Roca-Sagalés.2013.Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth ,Economic Modelling, Volume 30,  814-824

42) Lloyd, E., Bernhardt, D.2000. Enterprise, Inequality and Economic Development. Review of Economic Studies, 67 .1.147-168.

43) Lloyd, E., Bernhardt, D.2000.Enterprise, Inequality and Economic Development. Review of Economic Studies, 67 .1.147-168.

44) Lopez, H.2006. Growth and Inequality: are the 1990s different? Economics Letters, 93.1. 18-25.

45) Md. Samsul Alam, Sudharshan Reddy Paramati.2016.The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?,Annals of Tourism Research, Volume 61,   111-126

46) Octasiano M. Valerio Mendoza.2016.Preferential policies and income inequality: Evidence from Special Economic Zones and Open Cities in China,,China Economic Review, Volume 40,  228-240

47) Óscar Afonso.2016.Effects of labour-market institutions on employment, wages, R&D intensity and growth in 27 OECD countries: From theory to practice.Economic Modelling, Volume 53,  48-62

48)  Paukert, Felix.1973. Income Distribution at Different Levels of  Development: A Survey of the Evidence, International Labor Review. 108 .2-3. .Paukert, Felix.1973. Income Distribution at Different Levels of Development: A Survey of the Evidence, International Labor Review. 108 .2-3.

49) Prem Sikka.2015.The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence.Critical Perspectives on Accounting, Volume 30, ,  46-62

50) Ram, Rati.1988. Economic Development and Income Inequality". World Development, Vol. 16, No. 11.

51) Sims, Christopher  .1980 ..  Macroeconomics and Reality . Econometrica. 48  .1 .: 1–48. doi:10.2307/1912017. JSTOR 1912017.

52) Sukiassyan, G.2007. Inequality and growth: What does the transition economy data say? Journal of Comparative Economics.,Vol. 35,  . 35–56.

53) Sungmoon Jung, Jeong-Dong Lee, Won-Sik Hwang, Yeongjun Yeo.2017.  Growth versus equity: A CGE analysis for effects of factor-biased technical progress on economic growth and employment, Economic Modelling, Volume 60, 424-438

54) Sylvanus Kwaku Afesorgbor, Renuka Mahadevan.2016. The Impact of Economic Sanctions on Income Inequality of Target States,World Development, Volume 83,  1-11

55) Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, .2004. “Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.

56) Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart. 2004.Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.