سنجش حباب‌های چندگانه‌‌ در بخش مسکن (زمین و اجاره‌بها): رهیافت آزمون‌های ریشه واحد بازگشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بخش مسکن یکی از بخش‌های کلیدی ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسائلی که این بازار با آن مواجه است وجود سفته‌بازان در این بازار است که منجربه حبابی شدن این بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیادی بر جامعه می‌شود. در این راستا تعیین حبابی بودن و تاریخ‌گذاری حباب‌های آن و تعیین نوع حباب‌های موجود از حیث یگانه یا چندگانه بودن می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران نماید. با توجه به این مهم هدف مطالعه حاضر بررسی حباب‌های رخ داده در بازار مسکن (زمین و اجاره‌بها) و تاریخ‌گذاری و تعیین نوع یگانه و چندگانه بودن این حباب‌ها بود. روش مورد استفاده در این مطالعه آزمون‌های بازگشتی چوله به راست ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران (2013) است که با روش‌های RADF و GSADF شناخته می‌شوند.
نتایج این مطالعه نشان داد که تهران و کلیه مناطق شهری، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک در سال‌های 1382 تا 1392 در قیمت زمین و اجاره‌بها، دوره‌هایی حبابی را تجربه کرده‌اند؛ که از این میان مهم‌ترین بازه حبابی، سال‌های 1386 تا 1387 بوده است. همچنین در سال‌های 1390 تا 1392 نیز دوره‌هایی حبابی در قیمت زمین و اجاره‌بها وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring multiple bubbles in the housing sector (land and rent house): A recursive unit root test approach

نویسندگان [English]

 • Madjid Hatefi Madjumerd 1
 • omolbanin Jalali 2
 • Mohammad Rahimi Ghasemabadi 3
1 Postdoctoral Researcher, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Ph.D Candidate in Economics, Department of Economics, Yazd University
3 Master of Science in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The housing sector is one of the key sectors of Iran, which is of great importance.
One of the issues that this market faces is the presence of speculators in this market, which leads to the bubble of this market and, thus, imposes a lot of costs on society. In this regard, determining the bubble and date stamping and determining the type of existing bubbles in a single or multiple type can be of great help to policymakers. Considering this, the main objective of the present study was to investigate the bubbles dating in the housing market (land and rent house), the date stamping and determination of the single or multiple bubbles.The method used in this study is recursive unit root approach provided by Philips et al (2013), known as RADF and GSADF tests. The results of this study showed that Tehran and all urban areas, large cities, small and medium sized cities in the years 1382 to 1392 have experienced bubble periods at land prices and rentals, of which the most important bubble interval was from 1386 to 1387. There were also bubble periods in land prices and rentals from 1390 to 1392.

کلیدواژه‌ها [English]

 • House
 • Land
 • Rent House
 • Single And Multiple Bubbles
 • Mild Explosive Behavior
 • اصلانی، پروانه. ، خسروی، تقوا. (1391). تحلیل عوامل موثر بر حباب قیمت مسکن در تهران. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 61. 105-132.
 • بالونژاد نوری روزبه ، حمزه صفری. (1394). یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن: مطالعه موردی شهر تهران. مدلسازی اقتصادی 3. 129-145.
 • بیابانی جهانگیر، تقوا خسروی. (1390). شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سالهای 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین). پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 5. 131.
 • ختایی محمود ، ناصر خیابانی، محسن رجبی. (1393). شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم جمعی پنل. مدلسازی اقتصادی 4. 1-26.
 • سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1393). بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران. پژوهشنامه اقتصادی 52. 68-49
 • فلاح شمس میرفیض، ایرج شریعت زاده، گلزار میرزاوند. . بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از تکنیکARDL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار . 35-50.
 • کمیجانی اکبر ، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری. (1392). تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. راهبرد اقتصادی 7. 7-39.
 • مروت حبیب ، جاوید بهرامی. (1392). یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه‌ی بازار مسکن تهران. مدلسازی اقتصادی 1. 51-68.
 • نصراصفهانی رضا، بابک صفاری، محمدرضا لطیفی. (1393). تحلیل عوامل موثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن(مطالعه‌ی موردی شهر تهران). دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان.
 •  
 • Abraham, J. M., & Hendershott, P. H. (1994). Bubbles in metropolitan housing markets (No. w4774). National Bureau of Economic Research.
 • AmadorTorres, J. S., GomezGonzalez, J. E., & SaninRestrepo, S. (2018). Determinants of housing bubbles' duration in OECD countries. International Finance.
 • Ambrose, B. W., Eichholtz, P., & Lindenthal, T. (2013). House prices and fundamentals: 355 years of evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 45(23), 477-491.
 • Balcilar, M., Gupta, R., & Wohar, M. E. (2017). Common cycles and common trends in the stock and oil markets: Evidence from more than 150years of data. Energy Economics, 61, 72-86.
 • Bourassa, S. C., & Hendershott, P. H. (1995). Australian capital city real house prices, 1979–1993. Australian Economic Review, 28(3), 16-26.
 • Bourassa, S. C., Hendershott, P. H., & Murphy, J. (2001). Further evidence on the existence of housing market bubbles. Journal of Property Research, 18(1), 1-19.
 • Brenner, R. J., & Kroner, K. F. (1995). Arbitrage, cointegration, and testing the unbiasedness hypothesis in financial markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30(1), 23-42.
 • Campbell, S. D., Davis, M. A., Gallin, J., & Martin, R. F. (2009). What moves housing markets: A variance decomposition of the rent–price ratio. Journal of Urban Economics, 66(2), 90-102.
 • Case, K. E., & Shiller, R. J. (2003). Is there a bubble in the housing market?. Brookings papers on economic activity, 2003(2), 299-342.
 • Charemza, W. W., & Deadman, D. F. (1995). Speculative bubbles with stochastic explosive roots: the failure of unit root testing. Journal of Empirical Finance, 2(2), 153-163.
 • Cochrane, J. H. (2009). Asset Pricing:(Revised Edition). Princeton university press.
 • Cooper, K., Squires, H., Carroll, C., Papaioannou, D., Booth, A., Logan, R. F., ... & Tappenden, P. (2010). Chemoprevention of colorectal cancer: systematic review and economic evaluation.
 • Evans, G. W. (1991). Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. The American Economic Review, 81(4), 922-930.
 • Glaeser, E. L., Gyourko, J., & Saiz, A. (2008). Housing supply and housing bubbles. Journal of urban Economics, 64(2), 198-217.
 • Goodman, A. C., & Thibodeau, T. G. (2008). Where are the speculative bubbles in US housing markets?. Journal of Housing Economics, 17(2), 117-137.
 • Himmelberg, C., Mayer, C., & Sinai, T. (2005). Assessing high house prices: Bubbles, fundamentals and misperceptions. The Journal of Economic Perspectives, 19(4), 67-92.
 • Homm, U., & Breitung, J. (2012). Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods. Journal of Financial Econometrics, 10(1), 198-231.
 • Huang, J., & Shen, G. Q. (2017). Residential housing bubbles in Hong Kong: identification and explanation based on GSADF test and dynamic probit model. Journal of Property Research, 34(2), 108-128.
 • Huang, M. (2017). Vulnerabilities to housing bubbles: Evidence from linkages between housing prices and income fundamentals. International Finance, 20(1), 64-91.
 • Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2015). Betting the house. Journal of International Economics, 96, S2-S18.
 • Oikarinen, E. (2009). Household borrowing and metropolitan housing price dynamics–Empirical evidence from Helsinki. Journal of Housing Economics, 18(2), 126-139.
 • Oikarinen, E. (2009). Interaction between housing prices and household borrowing: The Finnish case. Journal of Banking & Finance, 33(4), 747-756.
 • Pástor, Ľ., & Veronesi, P. (2006). Was there a Nasdaq bubble in the late 1990s?. Journal of Financial Economics, 81(1), 61-100.
 • Phillips, P. C., & Magdalinos, T. (2007). Limit theory for moderate deviations from a unit root. Journal of Econometrics, 136(1), 115-130.
 • Phillips, P. C., Shi, S., & Yu, J. (2014). Specification Sensitivity in RightTailed Unit Root Testing for Explosive Behaviour.Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76(3), 315-333.
 • Phillips, P. C., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: When did exuberance escalate asset values?. International economic review, 52(1), 201-226.
 • Pindyck, R. S. (1993). Investments of uncertain cost. Journal of financial Economics, 34(1), 53-76.
 • Shi, S. P. (2011). Econometric Tests for Nonlinear Exuberance in Economics and Finance(Doctoral dissertation, Australian National University).
 • Shi, S., & Arora, V. (2012). An application of models of speculative behaviour to oil prices. Economics Letters, 115(3), 469-472.
 • Shiller, R. J. (1981). The use of volatility measures in assessing market efficiency. The Journal of Finance, 36(2), 291-304.
 • Taipalus, K. (2006). Bubbles in the Finnish and US equities markets. Edita Prima.
 • Wheaton, W., & Nechayev, G. (2008). The 1998-2005 Housing “Bubble” and the current “Correction”: What’s Different This Time?. Journal of real Estate research, 30(1), 1-26.
 • Wheaton, W., & Nechayev, G. (2008). The 1998-2005 Housing “Bubble” and the current “Correction”: What’s Different This Time?. Journal of real Estate research, 30(1), 1-26.
 • Yiu, M. S., Yu, J., & Jin, L. (2013). Detecting bubbles in Hong Kong residential property market. Journal of Asian Economics, 28, 115-124.
 • Zhou, W. X., & Sornette, D. (2006). Is there a real-estate bubble in the US?. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 361(1), 297-308.