خود کنترلی، سواد مالی، و بیش بدهی مصرف کنندگان (مطالعه موردی کارکنان مجتمع صنایع لاستیک یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور سنجش سطح سواد مالی کارگران و بررسی تاثیر مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) بر سطح سواد مالی و نیز تعیین تاثیر سواد مالی و خود کنترلی بر بیش بدهی آنها طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده و نمونه مورد نظر شامل 170 نفر از پرسنل این شرکت می باشد که پس از توزیع پرسشنامه ها و مراجعات و پیگیری های مکرر محقق، تعداد 107 عدد پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. این پژوهش متشکل از سه فرضیه اصلی است که با استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند. در بررسی فرضیه های مختلف نتایج بیانگر آن است که کارگران در مجموع از نظر مالی کم سواد هستند اما در برخی از حوزه های زیر گروه سواد مالی که شامل کسب و پس انداز، خرج و استقراض، بیمه و بازنشستگی می‎باشد با سواد هستند. همچنین تاثیر خودکنترلی بر بیش بدهی مصرف کنندگان منفی یا معکوس‎ می‎باشد. از منظر مالی نیز سواد مالی دارای تاثیر منفی بر بیش بدهی و تاثیر مثبت بر خودکنترلی افراد نمونه مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Control, Financial Literacy and Consumer Over-Indebtedness (Case Study: Yazd Tire Industries Complex)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Moeinadin 1
 • Mostafa Kazemi Aliabad 2
 • forogh heyrani 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This research has been designed and implemented to assess the level of financial literacy of workers and to examine the effect of demographic (demographic) characteristics on financial literacy and the effect of financial literacy and self-control on their over-indebtedness. The population of the research includes the personnel of Yazd Tire company and the sample consisted of 170 employees selected by random sampling using Cochran's formula that after distributing the questionnaires and referrals and repeated follow-ups of the researcher, 107 acceptable questionnaires were collected. This study is comprised of three main hypotheses tested using two independent samples t-test and analysis of variance (ANOVA). In examining the various hypotheses, the results indicate that the workers are generally financially low in literacy. But they are literate in some areas of financial literacy, including savings and savings, spending and borrowing, insurance, and retirement. Also, the effect of self-control on the over-indebtedness of consumers is negative or inverse. Finaly the financial literacy have a negative effect on over-indebtedness and positive effect on self-control in view of financial perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial literacy
 • self-control
 • consumer over-indebtedness
 • demographic characteristics
 1. جعفری ندوشن، علی و سایرین (1392). تاثیر هوش اخلاقی برخود کنترلی رفتار دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدایی شهرستان تفت در سال 91- 92، ششمین کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

  دیانتی دیلیمی، زهرا و حنیفه زاده، محمد، (1394). سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن، نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، شماره بیست و ششم، ص 115 تا 139.

  راحت دهمرده، رضا. (1390). بررسی سواد مالی کارآفرینان (مطالعه موردی استان سیستان و ‎بلوچستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

  روحانی، سعید و زارع رواسان، احد. (1391). مدل ارزیابی سطح هوش تجاری در سیستم های سازمانی، سال اول، شماره 2، زمستان 91، ص 901 تا 929.

  سلیمی پور ندوشن، مهدی. (1392). بررسی سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

  شیرازیان، زهرا. (1397). بررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 145-163.

  صمصامی، محمود. (1393). سواد مالی و مشارکت در بازار سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

  مرادی، جواد، ایزدی، منصوره. (1394). بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم، 149-127.

  معین الدین، محمود. (1390). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی، رساله دکتری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  نایب زاده، شهناز و گنجوئی، اسما اشرف. (1393). بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، فصل نامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، شماره بیست و سوم.

  هراتیان، علی، پیری، محمد. (1396). اثر ابعاد سواد مالی بر سرمایه گذاری در بورس، اولین همایش حسابداری مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، تهران، 1396.

  یوسفی، زهرا. (1390). اندازه گیری سواد مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و بررسی ارتباط سواد مالی سرمایه گذاران با تنوع پرتفوی و تصمیمات سرمایه گذاری آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

  Alessie, R., Van Rooij, M. & Lusardi, A. (2011). Financial Literacy, Retirement Preparation and Pension Expectations in the Netherlands, CeRP Working Papers, Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Turin (Italy), March

  Al-Tamimi, H. and Bin Kalli, A. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors,     The Journal of Risk Finance, No. 5, pp. 500-516

  Anil ,Kanwal, and Kapoor,Sujata. (2008). Relevance of Signaling and Smoothing Approaches to Dividend: A study of Indian IT Sector, Asia Pacific Business Review, Vol. IV (4):104-123.

  Anil, Kanwal, and Kapoor,Sujata. (2008). Determinants of Dividend Payout ratios- A study of Indian Information Technology sector, International Research Journal Of Finance and Economics, Issue 15:63-71.

  Anil, Kanwal, and Kapoor,Sujata. (2008). Relevance of Signalling and Smoothing approaches to dividend- A study of Indian FMCG sector, Business Perspectives,Vol.10(1):13-22.

  Bird s. (2008). Financial literacy amoung university students”, An Australian case study, Univercity of Wollongong , Available at:http://ro.uow . edu. Au/theses/112.

  Chen, H ; Volpe, R.p. (1998). An analysis of personal financial literacy among  collage students, Financial Services , Vol. 7 No.2, PP.107-27. 

  Conger, R. D., Ge, X., Elder, G. H., Lorenz, F. O., & Simons, R. L. (1994). Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents. Child Development, 65, 541–561.

  Danes, S. M., Huddleston-Cases, C., & Boyce, L. (1999). Financial planning curriculum for teens: Impact evaluation. Financial Counseling and Planning Education, 10 (1), 25-37.

  Day, D. V & Kilduff, K. (2003). Self-monitoring personality and work relationships: individual difference in social network, In Barrick MR,Ryan AM(Eds), personality and work: reconsidering the role of personality in organizations (p. 205-228). San Francisco: JosseyBass

  Dvorak, T., Hanley, H., (2010). Financial literacy and the design of retirement plans”, The Journal Of Socio-Economics 39, 645-652.   

  European Commission (2008) Towards a common operational European definition of over-indebtedness. European Commission. Brussels: European Commission.

  Giulia Casagrande. (2016). The impact of Financial Literacy on over-indebted Portuguese Families. May 2016, http://hdl.handle.net/10362/19286.

  Godfrey ,B , (2006). Small Islands versus Big Cities: Lessons in the Political Economy of Regional Development from the World’s Small Islands, The Journal of Technology Transfer

  Haas,  O.J.  (2006)  Over-indebtedness  in  Germany.  Employment  section,  Social  finance program working paper n° 44. International Labour Organization (ILO), Geneva.

  Hanna M.E, Robert R. Hill, Grady Perdue. (2010). School of Study And Financial Literacy, Journal of Economics Education Reserch, vol 11¸No 3, PP 29-38

  Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. Federal Reserve Bulletin, 309-322.

  John, G. (2012). Self-control, financial literacy and customer over- indebtedness, Journal of economic psychology, June 2012, 33(3): 590-602.

  Kaushal, Ritu and T.Kwantes, Catherine. (2006). The role of culture and personality in choice of conflict management strategy. Internatinal Journal Relations, 30. pp579-603.

  Kim j. , Garman E . T. (2013). Financial stress and absenteeism: An Empirically Derived Research Model, Financial Counseling and Planning, Volume 14, No1.

  Kindel, P.A. (2010). Student Perceptions of Financial Literacy:Relevance to Practice, Journal of Social Service Research. 36:5, 470-481.

  Kjeldal,Sue-Ellen. (2003). Self–Monitoring and Consumer Behavior, The Qualitative Report ,Volume 8 Number 3, PP 353-376.

  1. A. Vitt, C. Anderson, J. Kent, D. M. Lyter, J. K. Siegenthaler and J. Ward, (2000). Personal Finance and the Rush to Competence: Financial Literacy Education in the U.S, Institute for SocioFinancial Studies, pp. 1-142.

  Lusardi¸ A & Mitchell ¸O. S And Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Yuong, The Journal of Consumer Affairs ¸vol 44 ¸No.2, PP358 – 380.

  Mandell, L. (1997). Personal Financial Survey in High School Seniors, Jump Start Coalition For Personal Financial Literacy.

  Michal Pruzinsky,and Bohuslava Mihalcova. (2014). Financial literacy of Slovak universities’ students, Business Systems Review. ISSN: 2280-3866 Vol. 3(1).

  NectorT¸ M¸ stong ¸ S & stradling ¸ R. (1992). Financial literacy :A Discussion of concepts and competencies Financial Literacy and opportunities for its Introduction into young people s learning¸ report Prepared for the National Westminster Bank¸ National Foundation for Education Research¸ London

  OXERA  (2004)  Are  UK  households  over-indebted?  Commissioned  by  the  Association  for Payment    Clearing    Services,    British    Bankers    Association,    Consumer    Credit Association and the Finance and Leasing Association.

  Peng,C.M , Bartholomue, S, Fox ¸ J & cravener¸ C. (2007). The Impact of Personal FinanceEducation Delivered in high school and College courses, Journal of family and Economic Issues , vol  28: 265 -284

  Rooij, M. V., Lusardi, A. & Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Stock Market Participation. Journal of Financial Economics, P: 3-28.

  Sabri¸M. F¸ Maurice mac Donald ¸Tahira&k .ltira – JariuhMasud. (2010). Child hood consumer Scott, Robert, H. (2010). 'Credit Card Onership Among American High School Seniors, Journal of Family and Economic Issues,31:151-160.

  Schagen, S. and Lines, A. (1996). Financial Literacy in Adult Life: A Report to the NatWest Group Charitable Trust, Slough, Berkshire: National Foundation for Educational Research.

  Selda Coşkuner. (2017). Linking Financial Management Practices To Financial Literacy: Evidence From Turkey, national Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, Issue 12, December-2017.

  Snyder. (1974). Self-monitoring of expressive behavior, J,personal. Soc. Psycho. 30: 526-527.1974

  Sohn, Sang-Hee; Joo, So-Hyun; Grable, John E.; Lee, Seonglim; Kim, Minjeung (2012). financial literacy: The role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth, Journal of Adolescence, Vol.35(4):969-980.

  Swendeman, D., Ramanathan, N., Comulada, W. S., Rotheram-Borus, M. J., & Estrin, D. (2014). Efficacy of daily sale-monitoring of helth behaviors and quality of life by mobily phone: mixed-metods resolts from towe studies with diver’s population .In annals of behavioral medicine vol .47, pp 263-263.

  Vlasta Bahovec, Dajana Barbić, Irena Palić. (2015). Testing the effects of financial literacy on debt behavior of financial consumers using multivariate analysis methods. Croatian Operational Research Review, CRORR 6(2015), 361–371.