بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- مدیر برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در طول دوران استرس مالی، تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تأثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازار های مختلف، تأثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH و همچنین با مدل VAR، تأثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با شاخص مصرف کننده در کوتاه مدت رابطه ی دو طرفه برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص قیمتی تولید کننده نتایج آزمون های علیت و VAR نشان می دهند که رابطه ای بین آنها برقرار نیست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volatility of financial stress index on consumer overflow check indicator, the Producer Price Index and Consumer Price Index, with an emphasis on models GARCH-BEKK, VAR and Granger causality

نویسندگان [English]

 • rohollah rezazadeh 1
 • hashem nikomaram 2
 • Mirfeiz Falah Shams 3
2 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

During financial stress, the impact of financial stress shocks on economic activity may be different from what is usually observed at normal times. Therefore, it is appropriate to examine how the effects of the strategic impact on economic activity are investigated during the period of financial instability. In this paper, considering the above discussion, the effect of the deteriorating financial conditions of the Iranian economy and its impact on macroeconomic variables during the years1391 to 1396 has been investigated. For this purpose, in this research, we intend to study the impact of fluctuations of financial stress index fluctuations on consumer price index, producer price index and consumer price index by constructing financial stress index using representatives of different markets. Therefore, using the GARCH two-variable BEKK model and also the VAR model, the effects of shock and fluctuations between them were tested and then the relationship between them was investigated by Granger's causality test. The results indicate that there is a two-way relationship between the financial stress index with the consumer index in the short run, but in the study of the causality relationship between the financial stress index and the price index producing the causality tests and var indicate that the relationship They do not exist between them, but the results of the garch test indicate a meaningful relationship between these two indices

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Financial stress index"
 • "GARCH Model"
 • "BEKK"
 • "VAR Model"
 • "Granger Causality"
 • احمدیان، اعظم(1394)، «طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها»، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-144 .
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، اله یاری، میثم(1394)، «کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی»،فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری،سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1394، صفحه25-1.
 • رنجبر، محمد حسین، فلاح شمس، میر فیض، رضازاده، روح اله(1397)، « بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری دربورس اوراق بهادار تهران (بااستفاده ازمدل هایGARCHو VAR)»،فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری،سال هفتم، شماره بیست و هفتم، پائیز 1397، صفحه23-1.
 • سفید بخت، الهه، رنجبر، محمد حسین(1396)،« سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK)و الگوریتم(ICSS)»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و سوم، زمستان 1396، صفحه 37-1.

 

 

 • Apostolakis, G., & Papadopoulos, A. P. (2018). Financial stress spillovers in advanced economies. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32(C),PP128–149.
 • Borio, C., and Lowe, P.( 2004). Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus. Available at http://www.bis.org/publ/work114.pdf.
 • Campbell, J.Y., et al.,( 2017). An intertemporal CAPM with stochastic volatility. J. Financ. Econ., Forthcoming.
 • Cevik,E ., et al.,( 2016). Financial stress and economic activity in some emergingAsian economies, Research in International Business and Finance 36,PP127–139.
 • Cambon, I., Estevez, L.,( 2016). A Spanish Financial Market Stress Index (FMSI). The Spanish Review of Financial Economics,14,Vol.9, pp23-41.
 • Caldarelli, R., Elekdag, S.A., Lall, S., (2009).Financial Stress, Downturns, and Recoveries.International Monetary Fund, Working Paper WP/09/100.
 • Davig, T., and Hakkio, C. (2010). What is the effect of financial stress on economic activity. Available at http://ideas.repec.org/a/fip/fedker/y2010iqiip35-62nv.95no.2.html.
 • Evgenidis,A., & Tsagkanos,A.(2017).Asymmetric effects of the international transmission of US financial stress. A threshold-VAR approach, International Review of Financial Analysis 51 ,PP 69–81
 • Ferrer,R., et al.,( 2018). Interactions between financial stress and economic activity for the U.S.A time-and frequency-varying analysis using wavelet.PhysicaA,492,pp446-462
 • Galvao,A.,&Owyang,M.(2018). Financial Stress Regimes and the Macroeconomy, Journal of Money, Credit and Banking, Vol50, Issue7,PP 1479-1505
 • Gilchrist, S., Yankov, V., & Zakrajsek, E. (2012). Credit market shocks and economic fluctuations: Evidence from corporate bond and stock markets. Journal of Monetary Economics, 56,PP 471–493.
 • Huotari, J. (2015). Measuring financial stress–A country specific stress index for Finland.
 • Hollo, D., Kremer, M., Lo, M., & Duca, M. (2012). CISS – A composite indicator of systemic.stress in the financial system. European Central Bank working paper series no. 1426.
 • Illing, M., Liu, Y., (2006). Measuring financial stress in a developed country: an appli-cation to Canada. J. Financ. Stab. 2 (4), PP243–265.
 • Jung Kuo,CH., et al,(2016), A Robust Set of Indicators for the Financial Stress and Financial Stability: Taiwan’s Case Studies. International Journal of Financial Research, Vol. 7, No. 1;pp 172-188
 • Mittnik, S., & Semmler, W. (2013). The real consequences of financial stress. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(8), pp1479–1499.
 • Nelson, W.R., and Perli, R.( 2005). Selected Indicators of Financial Stability. Available athttp://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/jcbrconf4/Perli.pdf.
 • Roye, B.V.( 2013).Financial Stress and Economic Activity in Germany, Available at http://rcea-canada.org/pages/may_2012_rimini/papers/van%20Roye.pdf.
 • Roye, B.V.( 2011). Financial Stress and Economic Activity in Germany and the Euro Area. Available at http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/financial-stress-and-economic-activity-in-germany-and-the-euro-area/financial-stress-and-economic-activity-in-germany-and-the-euro-area.pdf.
 • Stona, F., et al.,( 2018). Economic dynamics during periods of financial stress: Evidences from Brazil ,International Review of Economics and Finance55 PP130–144
 • Zhang,Y.,( 2017). Asset price risk, banks and markets. Finance Research Letters 21.PP21-25.
 • Polat O, Ozkan I, (2019), Transmission mechanisms of financial stress into economic activity in Turkey, Journal of Policy Modeling