واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی : موردی شرکت پالایش نفت آبادان (رویکرد کیفی و کمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد مسجدسلیمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مسجدسلیمان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، ایران.نویسنده مسئول

3 گروه ریاضی کاربردی ، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی شرکت پالایش نفت آبادان در سال 1398 می باشد. بر اساس این هدف، پژوهش به دو صورت کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر بر نارسایی‌های عملکرد مالی شرکت توسط روش گراندد تئوری و در بخش کمی، توسط الگوی معادلات ساختاری برآورد گردید. نتایج نشان داد که عوامل علّی، پیامدها و عوامل مداخله‌گر؛ بالاترین تاثیر را در میان عوامل تاثیرگذار در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارا می-باشند. از میان عوامل زمینه‌ای، به ترتیب، وجود بازار انحصاری و تعیین قیمت توسط دولت، نبود ارتباطات بین‌المللی و عدم وجود بازنگری در آیین نامه‌های مربوط به ایجاد محدودیت‌های مالی بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان عوامل علّی، کپی کردن طرح‌ها و ایده‌ها، فقدان مکانیزم‌های کنترل داخلی پویا به منظور تهیه داده‌های مالی مشخص و نبود گزارش-های شفاف در صورت‌های مالی بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان عوامل مداخله‌گر، بالا بودن تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم توان تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز از خارج از کشور بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان راهبردها، تنها عدم ارتباطات بین المللی معنادار شده است؛ و از میان پیامدها، از میان رفتن اعتبار، عدم امکان رقابت شرکت در صنعت و کاهش مشتریان بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Paradigmatic Analysis of Financial Performance Deficiencies: A Case of Abadan Oil Refining Company (Qualitative and quantitative approach)

نویسندگان [English]

  • Yousef Baghlaniani 1
  • Allahkaram Salehi 2
  • Ali Mahmoodi Rad 3
1 Department of Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
2 Accounting Faculty, Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch,masjed Soleiman, Iran
3 Department of Applied Mathematics, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the paradigmatic content of financial performance deficiencies of Abadan Oil Refining Company in 2019. For this purpose, the study was conducted in both qualitative and quantitative form. In the qualitative part, the factors and indicators affecting the financial performance deficiencies of the firm were estimated by the Grounded Theory method and in the quantitative part, the structural equation model was estimated. The results show that causal, consequences and intervening factors had the highest impact among the factors affecting the financial performance of the firm. Among the context factors, respectively, the existence of a monopoly market and government pricing, the lack of international communications, and the lack of revision of the bylaws have the most impact on the financial performance failure. Among the causal factors, copying plans and ideas, the lack of dynamic internal control mechanisms to produce clear financial data and the lack of transparent reporting in the financial statements have the greatest impact on financial performance failure. . Among the intervening factors, high inflation, severe exchange rate fluctuations, and the inability to supply equipment and components needed from overseas have the greatest impact on financial performance failure. Of the strategies, only lack of international communication has been significant; and of the consequences, the loss of credibility, the inability to compete in the industry, and the diminishing of customers have the greatest impact on the firm's financial performance failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigmatic Content Analysis
  • Financial Performance Failures
  • Grounded Theory
  • Structural equation
ازکیا، مصطفی.، توکلی، محمود. (۱۳۸۵). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۲۷(۲): ۱-۲۶.
اعرابی، سیدمحمد.، رزمجوئی، محرم. (۱۳۹۰). استراتژی‌های مالی و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت راهبردی، ۸(۴): ۱۱۴۱-۱۶۶.
باباجانی، جعفر. (۱۳۹۱). مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، ماهنامه حسابدار، ۱۷(۴۷): ۱۳-۲۲. تهران: انجمن حسابداران خبره ایران.
جان‌افزایی، نصراله.، نیکبخت، محمدرضا. (۱۳۹۴). بررسی سیستم‌های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت‌های دولتی ایران، مطالعات حسابداری و حسابرسی، ۴(۴): ۱-۱۳.
حبیب زاده بایگی، سیدجواد.، دارابی، رویا. (1395). نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری دولتی، 3(1): 9-20.
وارث، سیدحامد.، تهرانی، رضا.، بناءزاده، محمدجواد. (1396). تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی شرکت‌های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های سهامی عام ایران)، تحقیقات مالی، 19(1): 173-192
دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار، تهران.
شمس‌زاده، باقر.، زلقی، حسن.، امینیان، حامد. (۱۳۹۶). آسیب شناسی الگوی کنونی تهیه صورت‌های مالی و ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت، فصلنامه حسابداری مالی، ۹(۳۶): ۱۲۷-۱۶۰
صادقی فسائی، سهیلا.، ناصری‌راد، محسن. (1391). عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، 5(2): 78-98.
مصلح‌شیرازی، علینقی.، ملکی، بهاره.، خلیفه، مجتبی.، رمضانی مقدم، امیر. (1397). الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (شرکت تولیدکنندۀ شن و ماسه)، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(1)، 51-72.
Abor, J. Y. (2017). Evaluating Capital Investment Decision, Capital Budgeting. In Entrepreneurial Finance for MSMEs. Springer International Publishing.
Al-Kassar, T, A., Soilean, J, S. (2014). Financial Performance Evaluation and Bankruptcy Prediction (Failure), Arab Economics and Business Journal, 9(2): 147–155.
Andrel, J, A., Keith, S, W., Leiby, B, E. (2009). Meta‐analysis: A Brief Introduction, Clinical and Translational Science, 2(5): 374-378.
Assagaf, A., Ali, H. (2017). Determinants of Financial Performance of State-owned Enterprises with Government Subsidy as Moderator, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4): 330-342.
Attri, R., Dev, n., & Sharma, v. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 6.
Loch, M., Marcon, R., Da Silva, A, L, P., Xavier, W, G. (2018). Government's impact on the financial performance of electric service providers as both regulatory and shareholder, Utilities Policy, 55(3): 142-150
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Bamberger, P., Fiegenbaum, A. (1996). The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy. Academy of Management Review, 21(4), 926-958.
Beckmann, J., Czudaj, R. (2017). Exchange rate expectations since the financial crisis: Performance evaluation and the role of monetary policy and safe haven, Journal of International Money and Finance, 74(5): 283-300. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.02.021
Clarke, G., Roger, W., Brent, D., Robert, H., Nadauld. D., Stephen, B. (1990). Strategic Financial Management. Richard D.Irwin, Inc.
Bender, R. & Ward, K. (2002). Corporate Financial Strategy (second Ed). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall
Attri, R., Dev, n., & Sharma, v. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 6.
Salim, M., & Yadav. (2012). "Capital Structure and Firm
Claver, E., Lopez, M, D., Molina, J, F., Tari, J, J. (2007). Environmental management and firm performance: A case study, Journal of Environmental Management, 84(4): 606-619
Coram, P, J., Mock, Th, J., Monroe, G, S. (2011). Financial analysts' evaluation of enhanced disclosure of non-financial performance indicators, The British Accounting Review, 43(2): 87-101. https://doi.org/10.1016/j.bar.2011.02.001
Ding, Sh., Beaulied, Ph. (2011). The Role of Financial Incentives in Balanced Scorecard‐Based Performance Evaluations: Correcting Mood Congruency Biases, Journal of Accounting Research, 49(5): 1223-247. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2011.00421.x
Dong, J, Y., Chen, Y., Wan, Sh, P. (2019). A cosine similarity based QUALIFLEX approach with hesitant fuzzy linguistic term sets for financial performance evaluation, Applied Soft Computing, 69(2): 316-329. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.04.053
Fiegenbaum, A., Hart, S., Schendel, D. (1996). Strategic Reference Point Theory, Strategic Management Journal, 17(3): 219-235.
Lin , E., Ng, A., Dewamdaru, G., Nagayev, R., Abdulrahman, M. (2019). The Impact of Social and Environmental Sustainability on Financial Performance: A Global Analysis of the Banking Sector, Journal of Multinational Financial Management, https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002
 
Hahn, K. (2018). Innovation in times of financialization: Do future-oriented innovation strategies suffer? Examples from German industry, Research Policy, https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.016
Jakhotiya, G. P. (2003). Strategic Financial Management. Vikas Publishing House PVT Ltd.
Krelling, Ch., Badami, M, G. (2016). Operational and financial performance of Delhi's natural gas-fueled public bus transit fleet: A critical evaluation, Transport Policy, 47(5): 178-188. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.001
Loch, M., Marcon, R., Da Silva, A, L, P., Xavier, W, G. (2018). Government's impact on the financial performance of electric service providers as both regulatory and shareholder, Utilities Policy, 55(3): 142-150
Malone, D. W. (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.
Masri, H., Abdulla, Y. (2018). A multiple objective stochastic programming model for working capital management, Technological Forecasting and Social Change, 131(11): 141-146
Michaelas, N. , Chittenden, F. & Poutziouris, P. (1999). “Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: Empirical evidence from company panel data”. Small Business Economics, 2(12), 113-1.
Nizam, E., Ng, A., Dewamdaru, G., Nagayev, R., Abdulrahman, M. (2019). The Impact of Social and Environmental Sustainability on Financial Performance: A Global Analysis of the Banking Sector, Journal of Multinational Financial Management, https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002
Pan, Y., Huang, Y., Qi, E. (2016). Chinese manufacturing industry development strategy from the financial perspective, Grey Systems: Theory and Application, 6(2): 203-215. https://doi.org/10.1108/GS-02-2016-0003
Pettit, J. (2007). Strategic Corporate Finanace. John Wiley & Sons, Inc.
Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R. (2010). “Modeling the Barriers of Supply Chain Collaboration”, Journal of Modelling in Management, 5(2): 176–193.
Seifzadeh, P. and Rowe, W. (2019). The role of corporate controls and business-level strategy in business unit performance, Journal of Strategy and Management, 12(3): 364-381. https://doi.org/10.1108/JSMA-10-2018-0114
Sharma, A., Md Jadi, D., Ward, D. (2018). Evaluating financial performance of insurance companies using rating transition matrices, The Journal of Economic Asymmetries, 18(4): 81-102. https://doi.org/10.1016/j.jeca.2018.e00102
Singh, M. D., & Kant, R. (2011). Knowledge management barriers: An interpretive structural modeling approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2), 10.
Slimane, F, B., Angulo, L, P. (2018). Strategic change and corporate governance: Evidence from the stock exchange industry, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.045
Straus, A. and Corbin, J. (2008). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory. Third Edition, Los Angeles: stage publication, pp: 156
Wang, Y, J. (2014). The evaluation of financial performance for Taiwan container shipping companies by fuzzy TOPSIS, Applied Soft Computing, 22(3): 28-35. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.03.021
Yalcin, N., Bayrakdaroghlu, A., Kahraman, C. (2012). Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries, Expert Systems with Applications, 39(1): 350-364. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.07.024
Yang, X., Zhang, H., (2019). Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategies, Journal of Financial Markets, https://doi.org/10.1016/j.finmar.2019.01.001