طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (موردمطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد شرکت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود که یک نمونه متشکل از 793 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه بود، این پرسشنامه مبتنی بر 83 گویه بوده است که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و بارهای عاملی تایید گردید و روایی آن نیز از طریق سه روش روایی محتوی، روایی همگرا  و روایی افتراقی  با استفاده از حداقل مربعات جزئی تایید گردید. داده­ها به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان­ داد برازش مدل پیشنهادی مناسب است و تاثیر معنادار مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا، ریسک زنجیره تامین الکترونیکی و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تایید شد از سوی دیگر نتایج موید این بوده است  که هم  مزیت رقابتی و هم ریسک زنجیره تامین الکترونیکی  بر رابطه بین مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز نمی-توانند نقش تعدیلگر را ندارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Management Model for Electronic Supply chain of Product and its Effect on Company’ Performance (Case Study: National Iranian South Oil Company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamzeh Khorram Nasab 1
  • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
  • Mohammad Reza Shahriari 3
  • Mani Sharifi 4
1 Department of Management UAE Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran. IR Iran
3 The Head of UAE Branch, Islamic Azad University, Iran
4 Assistant professor of Department, Engineering Industries, Ghazvin Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present an integrated management model for electronic supply chain of product and its effect on the National Iranian South Oil Company. Present study based on the purpose is an applied type and based on the nature is a descriptive - correlation type. The population under study consisted of all employees of National Iranian South Oil Company that 512 subjects were selected as sample. The data collection tool was a questionnaire that its reliability was confirmed using Cronbach's alpha, composite reliability and factors load. Validity of the questionnaire was confirmed using three methods of content validity, convergent validity and discriminant validity at partial least squares.
Data analysis was performed using structural equations and partial least squares methods in SmartPlus software. The results showed that the proposed model is product fitted and the significant effect of integrated management for electronic supply chain and competitive advantage was confirmed on the performance of the National Iranian South Oil Company. But, the effect of the risk of electronic supply chain on the company's performance was rejected. Also, the results of moderator assumptions showed that competitive advantage affects the relationship between integrated management for the electronic supply chain and the performance of the National Iranian South Oil Company, but the risk of the electronic supply chain does not have a moderating role in this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Management
  • Electronic Supply Chain of Product
  • Competitive Advantage
  • Risk
  • Performance
  • National Iranian South Oil Company
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی  (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت. تهران: انتشارات نگاه دانش.
آسوشه عباس، دیواندری علی، کرمی امیر، یزدانی حمیدرضا. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی در بانک های تجاری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات.18-3 . 1388.
کریمی دستجردی داود، قطره نبی پوریا. ارایه مدل مفهومی برای تبیین اثر ریسک های یکپارچه بر عملکرد شرک تهای فعال در حوزهی فناوری اطلاعات. مدیریت فناوری اطلاعات.134-119 :(2) 1 ، 1388.
مایکل تریسی، فرد ویزرما، راهکارهای پیشتازان بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
وارن جی، کیگان، مدیریت بازاریابی جهانی، عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 1380.
 
Achrol, R.S. (1997); ''Changes in the theory of Inter-organizational relations in marketing: Toward a network paradigm''; Journal of the Academy of Marketing Science, 25(1), 56-71.
Alfred, M. (1997), "Market Orientation and Performance: The Moderating Effects of Product and Customer Differentiation", Journal of Business & Industrial Marketing, 12 (5), 276-296.
Alvarado Y., U, Kotzab, H,"Supply Chain Management", the Integration of Logistics Ana Marketing, Industrial Marketing Management 2001.
Barney, J. B. (1991), "Firm Resource and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, 17.
Benito J.G. Information technology investment and operational performance in purchasing. Industrial Management & Data 2007; 107: 201-228.
Cao, M., and Zhang, Z. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance; Journal of Operations Management, 29(3), 163-180.
Carter, J.R., & Narasimhan, R. (1996). Is purchasing really strategic? International Journal of Purchasing and Materials Management, 32 (1), 20–28.
Chang, H.H. (2009). An empirical study of evaluating supply chain management integration using the balanced scorecard in Taiwan. The Service Industries Journal, 29 (2), 185-202.
Chopra S., Sodhi S.M. Managing Risk to Avoid supply-chain Breakdown” MIT Solan management review 2004; 46(1): 53-61.
Chopra, Sunil, and Meindel, Peter, “Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations”, Prentice-Hall Inc 2001.
Eyaa, S and Ntayi, J.M (2010), Procurement practices and supply chain performance of SMEs in Kampala, Asian Journal of Business Management, 2(4): 82-88.
Ferry, J., Parton, K., and Rodney, C. (2007). Supply chain practice, supply chain performance indicators and competitive advantage of australian beef enterprises: a conceptual framework. Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES 51st Annual Conference)
Flynn, B.B., Huo, B. & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28 (1), 58–71.
George, G., Zahra, S. & Wood, D. (2002). The effects of business–university alliances on innovative output and financial performance: A study of publicly traded biotechnology companies. Journal of Business Venturing, 17(6): 577–609.
Gunasekaran, A., Patel, C.and McCaughey, R.E.(2004). A framework for supply chain performance measurement. International journal Production Economics, 87, 333–347.
Harris, S. O. and Mossholder, K. W. (1996), "The Affective Implications of Perceived Congruence With Culture Dimensions During Organizational Transformation", Journal of Management, 22 (4), 527-47.
Hoek, R.I., Harrison, A., Christopher, M. (2001); "Measuring agile capabilities in the supply chain", International Journal of Operations and Production Management 21(1–2), pp. 126–147.
Juttner, U., Christopher, M., and Godsell, J. (2010). A strategic framework for integrating marketing and supply chain strategies. The International Journal of Logistics Management. 21(1), 104-12.
Kim, S.W. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084-107.
Kim, S.W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. The International Journal of Production Economics, 119 (2), 328-346.
Klemperer, P. (1995). Markets with consumer switching costs. The Quarterly Journal of Economics, 102(2), 375-394.
Koh, S.C.L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107 (1), 103-124.
Lee, C. W., Kwon, G., and Severance, D. (2004); Internal capabilities, external networks, and performance: A study on technology-based ventures. Strategic Management Journal, 22(6/7), 615–640.
Lee, H.L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. Sloan Management Review, 38(3), 93–102.
Lummus, R.R., Duclos, L.K., Vokurka, R.J.(2003). "The impact of marketing initiatives on the supply chain". Supply Chain Management. 8 (3/4).PP317-323.
Maloni, M.J., & Benton, W.C. (1997). Supply chain partnerships: Opportunities for operations research. European Journal of Operational Research, 101(3), 419–429.
Mentzer, J. T.,  DeWitt W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., and Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics. 22(2). PP 1-26.
Oghazi, P. (2009). An empirical study of Swedish manufacturing firms’ enterprise systems adoption, supply chain integration, competition capability and performance. (Doctoral Thesis). Lulea University of Technology, Swedish, 1-203.
Pathak J, Baldwin A. Generation-X Technology and Auditors: a Paradigm Shift. Proceedings of 12th Annual Research Workshop of Artificial Intelligence/Emerging Technology Section, August, American Accounting Association, Honolulu, HI; 2003.
Porter, Michael E. (1990), Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industrial and Competitors, New York: Free Press.
Svensson G. A Conceptual Framework of Vulnerability in Firms' inbound and Outbound Logistics Flows. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 2002; 32(2): 110-34.
Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation:The role of intrafirm networks. Academy of Management Journal, 41 (4), 464–476.
Udin, Z. M., Khan Mohammad K., and Zairi, M. (2006). A collaborative supply chain management framework Part 1 – planning stage. Business Process Management Journal, 12(3), 361-376
Vaidyanathan G, Devaraj S. A Five-factor Framework for Analyzing Online Risks in E-businesses. Communications of the ACM 2003; 46(12): 354-61.
Vickery, S.K., Jayaram, J., Droge, C., & Calantone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships. Journal of Operations Management, 21 (5), 523-539.
Wisner, J. D. (2003). A structural equation model of supply chain management strategies and firm performance. Journal of Business Logistics, 24(1), 1-26.
Wu F, YeniyurtS, Kim D, Cavusgil S.T. The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: Aresource-based view. Industrial Marketing Management 2006; 35: 493-504.
Zhang QY. Technology Infusion Enabled Value Chain Flexibility: aLearning and Capability-based Perspective. Doctoral Dissertation, Universityof Toledo, Toledo, OH; 2001.