شناسایی و رتبه بندی عوامل سرمایه گذاری سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه شرکت ها در بازاری رقابتی الزامات محصولاتی با رعایت عوامل محیط زیست را دارند، که استانداردهای مربوطه(مانند ISO14001) را رعایت نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل تولید ناب- سبز و سرمایه گذاری سبز با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است، روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده و در سال 1396 انجام شده است. تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی قرار دارد که با مطالعه جامع پیشینه پژوهش و مصاحبه عمیق با خبرگان، 7 معیار اصلی تولید ناب – سبز شناسایی و اولویت بندی شده است که مدیریت سرمایه انسانی در فرایند تولید با وزن 0.310 مهمترین عامل می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که سه عامل توسعه مشارکت و تفویض اختیار به کارکنان، بهبود مستمر فرآیند ارائه خدمات و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مهمترین عوامل در کاهش کلیه گروههای مختلف ابعاد ارزیابی یا انواع ضایعات در سیستم تولید ناب – سبز به شمار می آید. این نتایج در قالب گزارشگری ابعاد غیر پولی یا پایداری، تصویری جامع از فعالیت های سازمان و دیدگاهی متوازن از آثار و منافع آن را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه می نماید و از آنجایی که اندازه گیری مالی عملکرد پایداری شرکتها رو به افزایش است، ارزیابی ریسک و بازده مورد انتظار عملکرد مدیریت شرکت ها، با نگرش پایداری نیز امکان پذیر خواهد شد و سرمایه گذاری در ابعاد پایداری برای سرمایه گذاران یک مزیت نسبی تلقی گردیده و یکی از عوامل اساسی موقعیت تجاری به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Green investment Factors

نویسندگان [English]

 • jaber jabbari piryousefian 1
 • alireza nobari 2
1 Student of Islamic Azad University Saveh Branch.
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Today, companies in the competitive market are required to produce products that respect environmental factors. And they must comply with the relevant standards (such as ISO14001). The purpose of this study was to identify and rank the green and green production factors through the AHP hierarchical process analysis method. The sampling method was purposeful and carried out in 2017. The research is a descriptive and applied research. With the comprehensive study of research background and deep interview with experts, seven major criteria of pure-green production have been identified and prioritized. Human capital management in the production process with the weight of 0.310 is the most important factor. The results also show that the three factors for developing employee participation and participation, the continuous improvement of the service delivery process, and the establishment of an environmental management system are the most important factors in reducing all aspects of assessment or types of waste in the pure green production system. These results in the form of non-monetary or sustainability reporting provide a comprehensive picture of the organization's activities and a balanced view of its effects and benefits in terms of economic, social and environmental dimensions, and as the financial measurement of the sustainability of companies is increasing , The risk assessment and expected returns of corporate governance performance will be possible with a sustainability approach, and investing in sustainability dimensions is considered to be a relative advantage for investors and is considered as one of the underlying factors of a trading position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean manufacturing
 • Green production
 • Environmental management
 • Green investment
 • فنحی،سعید، آذربایجانی،کریم، تقوی زاده یزدی، ایمان، عسگرنژادنوری،باقر(1392).تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری های واقعی در شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره1. 66-51
 • اصغر پور، محمد جواد (1390). تصمیم گیری های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • گوپتا، وانگ (1393). مدیریت زنجیره تامین سبز (رویکرد چرخه عمر محصول). ترجمه محمد فلاح و امیر مهاجری، تهران: انتشارات اتحاد.
 • خاکی، غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
 • خاکی، غلامرضا، ر(1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم.
 • دانایی فرد، حسن، آذر، عادل، الوانی، سید مهدی (1388). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
 • شرکت تویوتا موتور ، ترجمه لیلی یوسفی ،1381، "سیستم تولید تویوتا" ، طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با همکاری نشر سوفیان، انتشارات شرکت، چاپ اول.
 • کاظمی، ع ،و مسعود کسایی،1380، "مدیریت تولید و عملیات"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
 • محمود زاده، ابراهیم، مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا- انستیتو ایزایران –
 • آذر،عادل، جهانیان،سعید "مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار" سمت 1396
 • سیدجوادین، سیدرضا، روشندل، طاهر، نوبری، علیرضا(1395) " مدیریت منابع انسانی سبز" دانش سرمایه گذاری،
 • کاظمی اعظم،(1392)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیکTOPSIS ، سیاست های مالی و اقتصادی.
 • رهنمای رودپشتی،فریدون، سیمبر، فرشید، طوطیان،صدیقه(1384).تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازاده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 5، شماره2
 • بزرگ اصل،موسی،)1٣٨٣( اهمیت سنجش و گزارشگری پایداری شرکتها، همایش گزارشگری مالی،تحولات پیش روی،انجمن حسابداران خبره ایران
 • کردلو،محمدرضا، رحیم زاده،اشکان، محمدی،بهرام، (1396). ضرورت تهیه گزارشگری پایدار؛اصول و ساختار آن. فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت حسابداری،شماره 2، 176- 167

 

 

 

 

References

 • Asgharizadeh, Ezzatollah, and Mehdi Ajalli.(2016). "Identification and Ranking the Key Dimensions of Lean Manufacturing using NEW Approach in Gas Industry."
 • Beamon, B.M. 1999. Designing the green supply chain, Logistics Information Management, 12: 332–42
 • Bergmiller, G.G. (2006)." Lean Manufacturers Transcendence to Green Manufacturing: Correlating the Diffusion of Lean and Green Manufacturing Systems". PhD Dissertation, University of South Florida
 • Bergmiller, G.G., McCright, P.R. (2009). "Lean Manufacturers’ Transcendence to Green Manufacturing". Proceedings of the 2009 Industrial Engineering Research Conference.
 • Hosseini, H.M., Kaneko, S, (2012), Causality between pillars of sustainable development: Global stylized facts or regional phenomena?. Ecological Indicators, Vol. 14, No. 1, pp. 197-201.
 • Hsunhsu and hen and hsueh., (2006), Application of customer satisfaction study to derive customer knowledge ,Total Quality management , Vol 17. No 4 , pp 439-454.
 • Lewis, M.A., 2000. Lean production and sustainable competitive advantage. International Journal of Operations and Production Management 20 (8), 959–978.
 • Ninlawan, C., Seksan, P., Tossapol K., & Pilada, W. (2010). The Implementation of Green Supply Chain Management Practices in Electronics Industry. Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, March 17 – 19.
 • Sarkis J. (2006). Greening the Supply Chain, Springerlink-Ver lag Londen Limited
 • Seyed-Hosseini S. M., Bayattork A.; "Lean production factors assessment in Non- Continuos production organization (A Case Study on Sadid Industry Group)"; Journal of Human Sciences Modares, Article 3, Vol.9, 2, (Tom 39), Summer 2005, pp. 59-89, 2006.
 • Vachon, S. & Klassen, RD. 2006a. Extending green practices across the supply chain: the impact of upstream and downstream integration, International Journal of Operations & Production Management, 26: 795–821.
 • Vachon, S. & Klassen, RD. 2006b. Green project partnership in the supply chain: the case of package printing industry, Journal of Cleaner production, 14: 661–71.
 • Valencia, N., Sanz, R. and Jimennez,J., 2010. Organization culture as determinantof product innovation. European Journal ofInnovation Management,13 (4),pp:466-80.
 • Verghese, K. & Lewis, H. 2007. Environmental innovation in industrial packaging, A supply chain approach. International Journal of Production Research, 45: 4381–4401.
 • Wong, W.P., Wong, K.Y. (2014). Synergizing an ecosphere of lean for sustainable operations. Journal of Cleaner Production. 85, 51-66.
 • Womack, James, and Daniel Jones, lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation. New York: Simon & Schuster, 1996.
 • Woll, L., 2013, Call it what you like — New Investing Approach Gains Followers, The political capital newsletter, Bloomberg, Bloomberg.com.
 • Hongwei, W., Fuyuan, X., Kanqi, Y., 2012, “Modeling investment problems for green manufacturing in nongovernmental organizations”, 5th International Conference on Responsive Manufacturing - Green Manufacturing (ICRM 2010), January 2010, p. 414.
 • Werther, W. and Chandler, D.B., 2011, Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment. Sage Publication. Inc., USA.
 • Alex Ng and Di Zheng. 2018. Let’s agree to disagree! On payoffs and green tastes in green energy investments. Energy Economics 69, 155-169
 • Renneboog, Luc, Ter Horst, Jenke, Zhang, Chendi, 2008b. Socially responsible investments: institutional aspects, performance, and investor behavior. J. Bank. Financ. 32 (9), 1723–1742.
 • Boulatoff, Catherine, Boyer, Carol, Ciccone, Stephen J., 2013. Voluntary environmental regulation and firm performance: the Chicago climate exchange. J. Altern. Invest. 15 (3), 114–122.
 • Marian Catalin Voica, Mirela Panait, Itina Radulescu, 2015.Green Investments – between necessity, fiscal constraint and profit. Procedia Economics and Finance 22, 72–79.
 • Lois S. Mahoney, Linda Thorne, Lianna Cecil, William LaGore, (2013). A research note on standalone corporate social responsibility reports: Signaling or Green washing? Journal of Critical Perspectives on accounting. Vol 24, pp 350 -359