پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیارگروه مدیریت مالی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،

چکیده

شناسایی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و توجه به این موضوع برای سیاستگذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات بازار ارز در ایران ضروری است. در این مقاله، تعدیل نامتقارن و رفتار پویای بازارهای ارز و سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای خود رگرسیون های برداری و همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین این بازارها نشان می دهد که بازده بازارهای سهام و ارز دارای همجمعی با تعدیل آستانه ای هستند و فرایند تعدیل زمانیکه بازارهای سهام و ارز به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شوند نامتقارن است. همچنین، همگرایی بسیار پایین تری برای انحرافات مثبت (بالای آستانه) از تعادل بلندمدت نسبت به انحرافات منفی (پایین آستانه) وجود دارد و انحرافات بازده از تعادل بلند مدت در بازار سهام در خطاهای منفی با سرعت بالاتری نسبت به خطاهای مثبت تعدیل می شود. و این تعدیل کاملا نامتقارن و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold dynamics and asymmetric adjustment of stock and currency markets returns in Iran

نویسندگان [English]

 • sayed yahya abtahi 1
 • hamid khajehmahmoodabadi 2
1 department of management azad university of yazd
2 department of management
چکیده [English]

Identifying the behavior of prices in financial markets requires attention to the dynamics in the process of adjustment to long-term equilibrium in these markets and attention to this issue is necessary for policy makers of the capital market due to fluctuations of the foreign exchange market in Iran. In this paper, the asymmetric adjustment and dynamic behavior of foreign exchange and stock markets are studied. The results of Threshod vector autoregression and Threshold cointegration models on the relations between these markets indicate that the returns of stock and currency markets are cointegrated with a threshold adjustment, and the process of adjustment when stock and currency markets are adjusted to long-term equilibrium are asymmetric. Also, there is a much lower convergence of positive deviations (above the threshold) of long-term equilibrium with negative deviations (lower thresholds), and the deviation of the return on long-term equilibrium in the stock market in negative errors is adjusted to a higher rate than positive errors. And this adjustment is quite asymmetric and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threshold dynamics
 • asymmetric adjustment
 • market returns

 

9- Bouria, Elie. Jainb, Anshul. Biswalb, P.C. and Roubaud David.,(2017). Cointegration and nonlinear causality amongst gold, oil, and the Indian stock market: Evidence from implied volatility indices. Resources Policy 52 , 201–206

 • Caporale, G.M., Pittis, N., Spagnolo, N., (2002). “Testing for causality-in-variance: anapplication to the East Asian markets”, International Journal of Finance &Economics, 7, 235–245
 • Chen, Li-Hsueh. Finney, Miles and Lai Kon S., (2005). A threshold cointegration analysis of asymmetric price transmission from crude oil to gasoline prices. Department of Economics, California State University, CA 90032.
 • Enders, W., Siklos, P.L.,(2001). “Cointegration and threshold adjustment. J. Bus. Econ. Stat. 19 (2), 166–176.
 • Evgenidisa, Anastasios. Tsagkanosb, AthanasiosandSiriopoulos, Costas .,(2009). “towards an asymmetric long run equilibrium between stock market uncertainty and the yield spread. A threshold vector error correction approach “. Research in International Business and Finance 39 (2017) .267–279.
 • Evgenidis, Anastasios and Tsagkanos, Athanasios, (2017). Asymmetric effects of the international transmission of US financial stress. A threshold-VAR approach. International Review of Financial Analysis. II: S1057-5219(17)30041-8.
 • Güriş, Selahattin and Güriş, Burak, (2015). Testing Threshold Cointegration and Threshold Granger Causality between Stock Price and Exchange Rate in Turkey. International Journal of Economics and Finance; 7(10).
 • Hansen, B., Seo, B.,(2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. Journal of Econometrics. 110, 293–318.
 • Nakagawa, Hironobu,(2010). Investigating nonlinearities in real exchange rate adjustment: Threshold cointegration and the dynamics of exchange rates and relative prices . Journal of International Money and Finance .770-790
 • Sun Changyou, (2011). Price dynamics in the import wooden bed market of the United States. Forest Policy and Economics 13 . 479–487.
 • Tsay, Ruey S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association,93(443), pp. 1188-1202.
 • Yun Yau, HweyandChungNieh, Chien,.(2009). Testing for cointegration with threshold effect between stock prices and exchange rates in Japan and Taiwan. Japan and the World Economy 21 . 292–300.
 • Tsagkanos, Athanasios. AndSiriopoulos, Costas.,(2015). “Stock markets and industrial production in northand south of Euro- zone: Asymmetric effects via threshold cointegrationapproach”.The Journal of Economic Asymmetries.12,162–172.