سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیمه نوین

2 دکترای اقتصاد

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران ایران برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1394 می باشد. برای این منظور از روش داده های پنلی و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این موضوع بود که برای دوره کامل نمونه تحقیق و برای لحاظ کردن دوره زمانی رکود و بحران در بازار بورس نتایج بیانگر وجود اثرات سرریز در صنایع فعال در بازار بورس می باشد. ضرایب برآورد شده برای اثرات سر ریز در نمونه بیانگر این می باشد که در اکثر شرکت های مورد بررسی اثر سر ریز در سطح معنی داری قرار دارد. همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران ورکود در بازار بورس بیانگر مثبت بودن ضرایب مربوط به اثر بخشی اثرات سر ریز در بازار بورس می باشد. همچنین در نمونه مورد مطالعه احتمال سرایت ریسک مالی بین صنایع مورد بررسی وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که مقدار CCX و سطح معنی داری گزارش شده در هر بخش با میزان بدهی ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ارتباط منفی داشته‌ است. بنابراین بخش‌های اقتصادی که دارای تامین مالی بدهی بالا، ارزش و سرمایه‌گذاری پایینی هستند، در زمان بحران بخش مالی کاندیداهای اولیه برای نوسانات و کاهش قیمت سهام هستند. شواهد نشان می‌دهد، صنایعی که دارای رقابت‌پذیری بیشتری هستند، گسترش دنباله ریسک قوی‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spillover Effect On Different industries For Capital Market

نویسندگان [English]

  • hadi pouryaghoubi 1
  • Yekta Ashrafi 2
1 کارشناس مسئول مدیریت مالی
2 PhD in economics
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the susceptibility of turbulence in returns between different industries of Iran's capital market for active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1384-1394. For this purpose, panel data and CCX criteria for risk avatars were used. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and for considering the period of recession and crisis in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the CCX value and the significant level reported in each section have a negative relation with the amount of direct and value related debt and investment activities. Therefore, the economic sectors that have high debt financing, low value and investment, are in the midst of financial crisis, the initial candidates for fluctuations and declining stock prices. Evidence suggests that those industries that are more competitive will expose the risk sequence more strongly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Reactivity
  • Financial risk
  • Return on equity
  • Tehran Stock Exchange
*  آقاسی، سعید؛ آقاسی، احسان و بیگلری، سحر (1395)، بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی های سرمایه گذاران (هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت) بر اساس مدل بومی شده دونالد مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، دوره 9، شماره 31، صفحات 21 – 33.
*  ابزری، مهدی، صمدی، سعید و تیموری، هادی (1386)، بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصوالت مالی، فصلنامه نشریه روند، شماره 55، صفحات 23-52.
*  اندرس، والتر.(1389)، اقتصاد سنجی سری های زمانی با رویکردی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی صادقی و مهدی شوال پور، ج اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران، چاپ دوم.
*  ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، محمدرضا (1391)، مدلسازی نوسانات بخش‏ های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره، نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 14، صفحات 16-1.
* باقرزاده، سعید.(1384). عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات مالیف شماره 46، صفحات 19-25.
*  حسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392)، مدل سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره21، صفحات 157-137.
*  راعی، رضا (1377)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و سمت.
*  حامد طاهری و میلاد صارم (1387)، بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران:          با استفاده از رویکرد ARDL،  فصلنامه روند پژوهش اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60.
*  خسرو پیرایی و شهسوار (1388)، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس، فصلنامه پژوهش‌های                                 اقتصادی، سال نهم، شماره اول.
*  شریفی, مریم و فغانی ماکرانی (1394)، بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها  مطالعه موردی: (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، آزادشهر، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر.
*  صالح آبادی، علی (1385)، بازارهای مالی اسلامی». تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
*  جونز، چالز پی (1382)، مدیریت سرمایه گذاری ، ترجمه: دکتر رضا تهرانی، عسگر نور بخش، نشر نگاه دانش
*  پدرام، مهدی (1393)، اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران، فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم،            شماره دوم.
*  هال، جان (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی. شرکت کارگزاری مفید. گزارش پژوهشی.
*  مهتاب داورزاده و زهره شیرانی فخر (1386)، بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل سازی و پیش بینی)، فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره 4، شماره 2.
*  نجارزاده، رضا (1381)، بررسی تاثیر نوسانات شوک­های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 1، صفحات 1-26.
 
*  Bae, G.A., Karolyi, A., Stulz, R.M., 2003. A new approach to measuring    financial contagion. Review of Financial Studies 16 (3), 717–763.
*  Baur, D.G., 2011. Financial contagion and the real economy. Journal of Banking & Finance 36 (10), 2680–2692.
*  Beine, M., Cosma, A., Vermeulen, R., 2010. The dark side of global integration: increasing tail dependence. Journal of Banking & Finance 34 (1), 184–192.
*   Campello, M., Graham, J.R., Harvey, C., 2010. The real effects of financial constraints: evidence from a financial crisis. Journal of Financial Economics 97 (3), 470–487.
*  Cetorelli, N., Gambera, M., 2001. Banking market structure, financial dependence and growth: international evidence from industry data. Journal of Finance 56 (2), 617–648.
*   Chava, S., Purnanandam, A., 2011. The effect of banking crisis on bank-dependent borrowers. Journal of Financial Economics 99 (1), 116–135.
*   Cheong, C.S., Olshansky, A., Zurbruegg, R., 2011. The influence of real estate risk on market volatility. Journal of Property Investment & Finance 29 (2), 145–166.
*   Christiansen, C., Ranaldo, A., 2009. Extreme coexceedances in new EU member states’ stock markets. Journal of Banking & Finance 33 (6), 1048–1057.
*   Claessens, S., Laeven, L., 2005. Financial dependence, banking sector competition, and economic growth. Journal of the European Economic Association 3 (1), 179–207.
*   Cole, R.A., Moshirian, F., Wu, Q., 2008. Bank stock returns and economic growth. Journal of Banking & Finance 32 (6), 995–1007.
*   Granger, E., & Pourn, M. (2008). An empirical comparison of alternative models in estimating Value-at-Risk: Evidence and application from the LSE. Int. J. Monetary Economics and Finance, 1(2), 201-218
*    Hoberg, G., Phillips, G., 2010. Real and financial industry booms and busts. Journal of Finance 65 (1), 45–86.
*   Ortiz-Molina, H., Phillips, G., 2014. Real asset illiquidity and the cost of capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis.
*   Valta, P., 2012. Competition and the cost of debt. Journal of Financial Economics 105 (3), 661–682