نوسان‌های نرخ ارز و واکنش بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در این تحقیق از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده با توجه به توانایی بالای آن برای تبیین این ارتباط به صورت کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. به منظور بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حساب جاری و حساب سرمایه بر بازار سهام با توجه به فیلترهای تعیین شده، شرکت‌های صادراتی که شرایط تحقیق را احراز کردند، تعیین شدند. در این تحقیق ابتدا شاخص کل قیمت برای شرکتها صادراتی در پایان هر دوره سه ماهه محاسبه گردید و بازدهی غیرعادی برای مجموعه شرکتها محاسبه شد. پس از محاسبه بازده غیرعادی شرکتها، متغیرهای مستقل و کنترل در مدل ARDL وارد شده و اثر متغیرهای توضیحی تحقیق بر بازده غیرعادی مشخص شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر بازدهی غیرعادی شرکتهای صادراتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchange rate fluctuations and reaction Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • mohammad osoolian 1
 • mohammad hassannezhad 1
 • alireza shokrolahnia roshan 2
1 Assistant Professor, Department of Financial Management, Shahid Beheshti University
2 Master Degree, Department of Financial Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract: In this study, the effect of exchange rate fluctuations on abnormal returns of companies listed on the Stock Exchange were studied. In this study, Auto Regressive Distributed Lag model due to its ability to explain this connection was used for short-term and long-term. To evaluate the effect of exchange rate fluctuations , the banks' legal deposit at the central bank, GDP, inflation, current account and capital account on the stock market according to the designated filters, exporting companies that gained the research conditions, were determined. In this study, the company's export price index was calculated at the end of each quarter and abnormal returns were calculated for the group of companies. After calculating abnormal returns of firms, independent and control variables in the ARDL model imported and the effects of the explanatory variables investigation revealed abnormal returns. The results show that the exchange rate fluctuations variable has a positive and significant impact on exporting companies are abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal returns
 • currency fluctuations
 • Auto Regressive Distributed Lag model
 • اسلاملوییان، کریم و زارع، هاشم (1385). بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران:یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. سال هشتم. شماره بیست و نهم. ص17-46.
 • بخشانی، صفیه(1394). بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت سهام و نسبت p/e با استفاده از sem-pls. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی. سال سوم. شماره 12. ص 149 -164.
 • برخورداری، سجاد(1391). سه نظریه برای کشورهای نفتی و رژیم های ارزی. فصلنامه تازه های اقتصاد. شماره 13. ص31-35.
 • تشکینی، احمد(1393). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. انتشارات دیباگران تهران. تهران.
 • جلالی نائینی، سید احمدرضا و قالیباف اصل، حسن (1382). بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران. تحقیقات مالی. مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. سال پنجم. شماره 15. ص3-22.
 • حیدری، حسن و بشیری، سحر(1391). بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. شماره 9.ص 71-92.
 • سوری، علی(1394). اقتصاد سنجی پیشرفته. انتشارات فرهنگ شناسی. چاپ سوم. تهران.
 • طاهری، حامد و صارم صفاری، میلاد(1390). بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL. فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی. سال نوزدهم. شماره ٦٠. ص63-80.
 • عباسیان، عزت اله و دیگران( ١٣٨٧). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. شماره36.
 • کریم زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطه ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. سال هشتم. شماره 26.
 • مشایخی و همکاران (1389). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج ازصورتهای مالی و بازده سهام.فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره 12. ص109-127.
 • نوفرستی، محمد(1391). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. انتشارات رسا . چاپ چهارم. تهران.
 • Azman Saini, W.N.W., Habibullah, M.S., Law, S. H., Dayang-Afizzah, A.M. (2006), Stock prices, Exchange rates and Causality in Malayisa, MPRA paper , No 656.
 • Branson,William. (1989), Macroeconomic Theory and Policy, New York Harper and Row, Third Edition.
 • Chang, Y. (2001), The Pricing of Foreign Exchange Risk around The Asian Financial Crisis: Evidence from Taiwan’s Stock Market , Journal of Multinational Financial Management, 12, pp 223-238.
 • elton, dewin. And martin j. gruber(1995) , modern portfolio theory and investment analysis , five Edition, john wiley&sons.
 • Gan, C., Lee, M.,Yong, H.H. A., Zhang, J. (2006), Macroeconomic variables and stock market interactions: NEW ZEALAND evidence , Investment Management and Financial Innovations, NO3, pp 89- 101.
 • He, J., and Ng, L. K. (1998), Foreign exchange exposure of Japanese multinational Corporations, Journal of Finance, NO 53, pp 733-753.
 • Mahmood, W. M. and Mohd Dinniah, Nazihah (2007), Stock Returns and Macroeconomic Influences: Evidence from the Six Asian-Pacific Countries..
 • Patro, dilip., wald,john. and wu,yangro(2014), currency devaluation and stock market response:an empirical analysis, journal of international money and finance, NO40, pp 79-94.
 • Morley, B. (2009), Exchange rates and Stock Prices in the long Run and Short Run, Working Paper ,No5.
 • Walti, S. (2005). The Macroeconomic Determinants of Stock Market Working Paper. www.tsd.ie/economics.
 • Zhao, hua (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China, Research in International Business and Finance, NO 24, pp 103–112.