شاخص های مناسب تحلیل بازار سرمایه، مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی بازار مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازار سرمایه یک نمونه از جامعه بشری است که در این جامعه شبکه ای از معامله‌گران وجود دارد. نگاه جامعه شناسی به بازار سرمایه به دلیل وجود همین معامله‌گران به عنوان کنشگر می باشد که بر روی هم اثر میگذارد. از اینرو در این پژوهش به دنبال شاخص های مناسب تحلیل بازار سرمایه برمبنای رویکرد جامعه شناسی هستیم.
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -پیمایشی است .با توجه به گسترده بودن جامعه آماری حجم نمونه ای به تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش از فعالین بازار سرمایه مورد سنجش قرار گرفت و برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد.
داده‌های حاصل از اجرای پژوهش دردو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت سپس در نرم افزار SMART PLS به صورت معادلات ساختاری مدل سازی شد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که عواملی از جمله سواد مالی، ادراک ریسک ،احساسات ، ارزش پول و مادی گرایی شاخص های مناسب تحلیل بازار سرمایه با نگاه به جامعه شناسی بازار مالی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Indicators of Capital Market Analysis, Based on the Financial Market Sociology Approach

نویسندگان [English]

  • laleh shabanibarzegar 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • Meysam Mousaei 3
1 Ph.D. student of financial management, Rasht Islamic Azad University
2 Professor of IAU, Science and Research Branch
3 Faculty member and professor at the University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A capital market is a sample of human society in which there are networks of traders. Because of traders, a sociological approach to capital market indicates that traders and capital market influence each other. Therefore, in our research we hope to discover a suitable index to analyze the capital market based on sociological approach.
This research is a descriptive – survey model. The Statistical society is very large and complex. Therefore we have chosen 150 people who are working in the capital market as sample of our society and we have sent questionnaires for them.
The result of the data ran in SPSS software in two different ways. The first way was through descriptive statistics and the second way was inferential statistics. Then, we used SMART PLS software for modeling the structural equation.
Experimental results show that financial knowledge, risk perception, feelings about market indexes, value of money and objectivity are the suitable indexes for the analysis of the capital market based on sociological approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Capital Market"
  • " Sociology of Capital Market"
  • " Indicators of market analysis"
اسمل سر، نیل جی، 1395، جامعه شناسی اقتصادی،مترجم علی اصغر کلاهچی، تهران، کویر.
بدری، احمد، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام، چشم انداز مدیریت مالی، بهار1395، شماره 13، ص9-13.
رهنمای رودپشتی، فریدون، 1395، نظام اطلاعات حسابداریی مبتنی بر شبکه کنشگران، تهران،  ترمه
سعیدی، علی اصغر، 1395،جامعه شناسی اقتصادی،  تهران، تیسا.
شیخی، محمدتقی؛1385،  جامعه‌شناسی توسعه، تهران، حریر.
فبوزی ،فرانک.جی ، دایره المعارف مدلهای مالی، مترجمین فریدون رهنمای رودپشتی،حامد تاجمیر ریاحی، فرزانه اشعریون قمی زاده،1395،جلد دوم،تهران، ترمه
ب). فهرست منابع و ماخذ  انگلیسی
 
Abolafia, M. Y. 1996. Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street .Cambridge, MA: Harvard University Press.
Baker, W. E. 1984. 'The Social Structure of a National Securities Market', American Journal of Sociology 89(4): 775 811.
Baker, W. E., Faulkner, R R, and Fisher, G. A 1998. 'Hazards of the Market: the Continuity and Dissolution of Interorganizational  Market Relationships', American Sociological Review 63(2): 147-77.
Blomert, Reinhard (2001), "Sociology of Finance-Old and New Perspectives”, Economic Sociology: European Electronic Newsletter, 2 (January), pp. 9-14.
Bodin, Jean. (1576) 1986, Les Six Livres de la Republique, 6 vols. Paris: Fayard
Burt, R. 1983. Corporate Projits and Cooptation: Networks of Market Constraints and Directorate Ties in the American Economy. New York, NY: Academic Press.
Caves, R, E., Frankel, 1. A., and Jones, R. W. 1999. World Trade and Payments. Redwood City, CA: Addison-Wesley.
 
Dholakia, R. H. and Oza, AN. 1996. Microeconomics for Management Students. Delhi: Oxford University Press.
DiMaggio, P. 1994. 'Culture and the Economy', in The Handbook 0/ Economic Sociology,  Smelser, N. 1. and  Swedberg, R (eds.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 27-57.
DiMaggio, P. and Louch, H. 1998. 'Socially  Embedded Consumer Transactions. For What Sort of Purchases Do People Use Networks Most?', American Sociological Review 63(5): 619-737.
Eccles, R and  Crane, D. B. 1988. Doing Deals. Boston, MA: Harvard Business School.
Fligstein, N. 2001. The Architecture of Markets. An Economic Sociology o/Twenty-First Century Capitalist Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Granovetter, M. 1985. 'Economic Action and Social Structure: The Problem of Embedded ness' ,American Journal of Sociology 89: 481-510.
Hertz, E. 1998. The Trading Crowd, An  Ethnography of the Shanghai Stock Market. Cambridge: Cambridge University Press.
Leyshon, A. and Thrift, N. J. 1997. Money-Space. Geographies of Monetary Transformation. London: Routledge.
Mann, Fritz Karl (1943), “The Sociology of Taxation". Review of Politics, 5, pp. 225-35.
Merton, R. C. and Bodie, Z. 1995. ‘A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment ‘. In the Global Financial System: A functional Perspective, Crane, D. B .etal. (eds) Boston, Ma : Harvard Business School Press, 3-33.
Miyazaki, H. 2003. “The Temporalities of the Market” ,American Anthropologist 105(2) : 255-65.
Neal, L... i990. The Rise of Financial Capitalism, International Capital Markets in the Age of Reason, Cambridge: Cambridge University Press.
Sassen, S. 200l. The Global City, New York, London, Tokyo, 2nded Princeton, NJ: Princeton University Press.
Shiller, R. J. 2000. Irrational Exuberance, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Smith, C. W. 1981. The Mind of the Market. A Study of Stock Market Philosophies, their Uses, and Implications. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield. -1989. Auctions. The Social construction of Value, New York, NY: Free Press.
Swedberg, R, 1991. "Major Traditions of Economic Sociology, Annual Review of Sociology 17:251-76.
Uzzi, B, 1999, 'Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Finns Seeking Financing, American Sociological Review 64:48 1-505.
White, H. 1981. "Productions Markets as Induced Role Structures, Sociological Methodology, 12: 1-57.
Zaloom, C. 2003. 'Ambiguous Numbers: Trading Technologies and Interpretation in Financial Markets'. American Ethnologist 30(2): 258-72.
Zelizer, V. 1988. "Beyond the Polemics on the Markets: Establishing a Theoretical and Empirical Agenda', Sociological Forum 3: 614-34.
Proper Indicators of Capital Market Analysis, Based on the Financial Market Sociology Approach