تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه گیلان، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه گیلان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد

3 استادیار حسابداری، دانشگاه گیلان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

چکیده

در دنیای تجارت امروز اتخاذ تصمیم درباره ساختار سرمایه، از مسائل بحث برانگیز پیش روی شرکت‌هاست. پس از انقلاب صنعتی جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت ها مطرح گردید این موضوع اهمیت قدرت مدیر را به عنوان منشأ تصمیمات مهم در انتخاب ساختار سرمایه مناسب منعکس می کند. پژوهش حاضر رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 الی 1394 بر مبنای تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می دهد. شاخص قدرت مدیرعامل از روش تحلیل مولفه های اساسی ساخته شده است. سه بعد قدرت مدیرعامل (قدرت خبرگی، قدرت مالکیت و قدرت وضعیت) برای ساخت متغیر قدرت مدیرعامل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش از رهیافت اقتصادسنجی پانل دیتا با اثرات ثابت و روش برآورد استوار استفاده شد. در نهایت مشاهده شد رابطه قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه به U شکل است و این دو متغیر یک رابطه غیرخطی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Nonlinear Relationship between CEO Power and Capital Structure

نویسندگان [English]

 • Maryam Aslani Manarebazari 1
 • Seyed Reza MirAskari 2
 • gholamreza mahfoozi 3
1 MA Student of Financial Management, University of Guilan,
2 Assistant professor of Economics, University of Guilan, Faculty of Management and Economics, Department of Economics
3 Assistant professor of Accounting, University of Guilan, Faculty of Management and Economics, Department of Accounting,
چکیده [English]

Nowadays in the world of business, one of the issues that companies are facing is making decision about capital structure. After the Industrial Revolution, separation of owners and management in the companies was raised. This issue reflects the importance of managerial power as the source of important decisions in choosing the appropriate capital structure. This paper investigates the nonlinear power of CEO and capital structure of 100 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2011 based on the agency theory. The power index of the CEO has been constructed through the principle component analysis. The three dimensions of CEO power (Expert Power, Ownership Power and Referent Power) are considered as constructing the variable of executive power. We used econometric approach and panel data models in testing the hypothesis. The result of this paper showed that there is a parabola- shape association between CEO power and leverage; meaning that there is a nonlinearity relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CEO Power
 • Capital structure
 • Agency theory
 • Principle Component Analysis
 • Robust Estimation
 • اسماعیل­زاده. مقری، جلیلی. محمد و عباس­آبادی. عباس،(1389)."بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران" مجله حسابداری مدیریت سال سوم، شماره هفتم، زمستان 1389.
 • پارسانژاد، اشکان، (1395)، " تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر تصمیمات تأمین مالی"، زمستان1395، صص 26-25، دانشگاه پیام نور.
 • پورذاکر عربانی، سوگند، (1395)، " بررسی عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه­ی بهینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، زمستان 1395، ص،26، دانشگاه گیلان.
 • پورقاز. عبدالوهاب، محمدی. امین،(1390). "بررسی منابع قدرت مدیران با ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی کارکنان". پژوهش­های مدیریت عمومی، شماره 12،ص 130-111.
 • رسائیان. امیر،(1389)،" بررسی تأثیر ویژگی­های هیئت­مدیره بر ساختار­سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران"، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 110.
 • ستایش. محمدحسین، منفردمهارلویی. محمد، ابراهیمی. فهیمه،(1390)،" بررسی عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی"، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز(مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، 1(3)، 55-89.
 • عبده تبریزی. حسین و میری. سیدحسن، (1381)،" عوامل تعیین کننده­ی بافت سرمایه­ی شرکت­های ایرانی". فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23،17-46.
 • عربیا محمدی. زهرا،(1395)،" بررسی نقش تعدیل­کنندگی محدودیت­های مالی و هزینه­های نمایندگی بر رابطه بین ویژگی­های شخصی مدیرعامل و ساختار سرمایه".
 • عطائی کهل­دشت. یوسف،(1391)،"تأثیر کیفیت افشاء در رابطه بین قدرت مدیرعامل و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".
 • محدث. فخری،(1389)،"روش تحلیل مولفه­های اساسی و بررسی عوامل، مطالعه موردی: استخراج شاخص قیمت دارایی­ها و بررسی اثر آن بر تورم". مجموعه پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 41.
 • محمدزاده، پرویز؛ فشاری، مجید و ممی­پور، سیاب (1389)." نرم افزار STATA در اقتصادسنجی(جلد اول).
 • نوروش. ایرج، کرمی. غلامرضا، وافی­ثانی. جلال،(1388)." بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه­های نمایندگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری، بهار 1388.
 • یاری. فرانک، فتحی ارطه. کیوان، (1395)،" تاثیر قدرت تصمیم­گیری مدیرعامل برعملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره دوم، شماره سوم، صفحات 285-300.
 • Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005)."Powerful CEOs and their impact on corporate performance". Review of Financial Studies, 18(4), 1403–1432.
 • Berle, A. and Means, G. (1932). "Modern Corporateion and Private Property". NewYork: Macmillan.
 • Chintrakarn, P., Jiraporn, P., & Singh, M. (2014). "Powerful CEOs and capital structure decisions: Evidence from the CEO pay slice (CPS)". Applied Economics Letters, 21(8), 564–568.
 • Daily,C.M., Johnson, J.L.(1997). Sources of CEO Power and Firm Financial Performance: A Longitudinal Assessment. Journal of Mmagemcn, 23, pp 117-297.
 • Xiaohong‚ Huang‚Rezaul‚ Kabir.(2013).”THe impact of owner ship structure on capital: Evidence from listed firms in China ‚shcool of Management and Governance Financial Managemen”.
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure". Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
 • Jiraporn, P., Chintrakarn, P., & Liu, Y. (2012). "Capital structure, CEO dominance, and corporate performance". Journal of Financial Services Research, 42(3),139–158
 • Luo, Y. (2015). “CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking”. Journal of Economics and Business, 82, 3–16.
 • Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment”. American Economic Review, 48(3), 261–297.
 • Ting, Hsiu-I. (2013).” CEO turnover and shareholder wealth: Evidence from CEO power in Taiwan”. Journal of Business Research, 66(12), 2466–2472.
 • Tongxia,L., Qaiser,M., Mohd,R., Abd,K.,(2017).”Nonlinear relationship between CEO power and capital structure:Evidence from China's listed SMEs”, International Review of Economics and Finance, 47 (2017) 1–21.
 • Valenti, M.A. and Luce, R. and Mayfield, c. (2011). “The effects of firm performance on corporate governance”, Management Research Review vol.34 no.3,2011 pp.266-283.
 • Veprauskaitė, E., & Adams, M. (2013).” Do powerful chief executives influence the financial performance of UK firms? “British Accounting Review, 45(3), 229–241.
 • Zahran M.A, Daraghma (2011). "Board of Directors Management Ownership and capital".