تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت، طی دوره 1384 تا 1393 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شرکت ها در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و تمرکز در صنعت بانکداری با کاهش محدودیت مالی این شرکت ها، توانسته سرمایه گذاری آنها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگتر با محدودیت مالی بیشتری در زمینه سرمایه گذاری مواجه بوده و شرکت های بزرگتر توانسته اند از وجود تمرکز در صنعت بانکداری بیشتر از شرکت های کوچک بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changes in the Banking Industry Structure on Firms Investment

نویسندگان [English]

 • ebrahim abdi 1
 • Farhad khodadad kashi 2
 • Yeganeh Mosavi Jahromi 2
1 Ph.D. Student in Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Prof. at Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This Study examines the impact of structural changes in the banking industry on firms investment listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, data from 258 firms during the period from 2005 to 2014 and the dynamic generalized method of moments were utilized to put forward an investment model with financial constraints. The results of the study showed that these firms faced a financial constraints on investment and Concentration in the banking industry has affected the investment of the firms by reducing the financial constraints. The results also revealed that small firms have experienced greater financial constraints in comparison with larger firms and Larger firms have gained more benefits from concentration in the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market Structure
 • Banking Industry
 • Investment
 • Financial Constraints
 • Firm Size
 • بهرامی،جابر؛ پهلوانی، مصیب و جانسوز، پریناز (1392). تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از روش GMM. پژوهشهای پولی- بانکی، 6(5): 96-77.
 • سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و همت زاده، منیژه (1391). بررسی مقایسه ای تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و رد حال توسعه). پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 3(9): 40-25.
 • شاکری، عباس و افهمی، مریم (1392). برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی. پژوهشهای اقتصادی، 13(2): 36-17.
 • شهبازی، کیومرث و حسن زاده، خدیجه (1395). نقش توسعه مالی در تاثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت. فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی، 24(79): 214-189.
 • مرادی، مهدی؛ خداداد کاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و غفاری، هادی (1395). سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ. فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی،10(34): 27-1.‎
 • مرادی، جواد و احمدی، غلامرضا (1390). تعیین عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها در عرصه بازارهای ناقص. ‎پژوهشهای حسابداری مالی، 3(8): 136-125.
 • مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن و کردبچه، حمید (1393). اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی براساس مدل DSGE. سیاستگذاری اقتصادی، 6(11): 33-1.‎
 • Angelini, P., & Generale, A. (2008). On the evolution of firm size distributions. American Economic Review, 98(1): 426-438.
 • ‎Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd.
 • Beck, T., Demirgüç‐Kunt, A. S. L. I., &Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter?. The Journal of Finance, 60(1): 137-177.
 • Bernanke, B., &Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. The American Economic Review: 14-31.
 • Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The financial accelerator and the flight to quality. Reviw of Economics and Statistics, 78: 1-15.
 • Bond, S. R. (2002). Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice. Portuguese economic journal, 1(2), 141-162.
 • Calomiris, C. W., & Hubbard, R. G. (1993). Internal finance and investment: Evidence from the undistributed profits tax of 1936-1937 ,Journal of Business, 68(5): 443-482.
 • Carbó, V. S., Mansilla, F. M., & Rodríguez, F. F. (2017). The effects of bank market power in short-term and long-term firm credit availability and investment. Spanish Journal of Finance and Accounting, 46(1): 1-27.
 • Carreira, C., & Silva, F. (2012). Where are the Fragilities? The Relationship Between Firms’ Financial Constraints, Size and Age. Institute of Economic Sciences Book Chapters, 1: 184-198.
 • Cetorelli, N. (2001). Competition among banks: Good or bad?. Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, 25(2): 38-48.
 • Crisóstomo, V. L., Iturriaga, F. J. L., &Vallelado, E. (2012). Firm Size Matters for Financial Constraints: Evidence from Brazil. Sistemas&Gestão, 7(3): 490-501.
 • Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., Petersen, B. C., Blinder, A. S., & Poterba, J. M. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings papers on economic activity, 1988(1): 141-206.
 • Gilchrist, S., &Himmelberg, C. (1998). Investment: fundamentals and finance. NBER macroeconomics annual, 13: 223-262.
 • González, F. (2016). Creditor rights, bank competition, and corporate investment during the global financial crisis. Journal of Corporate Finance, 37: 249-270.
 • Guzman, M. G. (2000). Bank structure, capital accumulation and growth: a simple macroeconomic model. Economic Theory, 16(2): 421-455.
 • Hauswald, R., & Marquez, R. (2000). Relationship banking, loan specialization and competition. Federal Reserve Bank of Chicago Proceedings (No. 695).
 • Hubbard, R. G., & Kashyap, A. K. (1992). Internal net worth and the investment process: An application to US agriculture. Journal of Political Economy, 100(3): 506-534.
 • Hubbard, R. G., Kashyap, A. K., & Whited, T. M. (1993). Internal finance and firm investment ,Journal of Money Credit and Banking, 27(4):. 683-701.
 • Klein, M. A. (1971). A theory of the banking firm. Journal of money, credit and banking, 3(2): 205-218.
 • Larrain, B. (2006). Do banks affect the level and composition of industrial volatility?. The Journal of Finance, 61(4): 1897-1925.
 • Love, I. (2003). Financial development and financing constraints: International evidence from the structural investment model. The Review of Financial Studies, 16(3): 765-791.
 • Love, I. & Pería, M. S. (2014). How bank competition affects firms' access to finance. The World Bank Economic Review, 29(3): 413-448.
 • Manove, M., Padilla, A. J., & Pagano, M. (2001). Collateral versus project screening: A model of lazy banks. Rand journal of economics: 726-744.
 • Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13(2): 187-221.
 • Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1995). The effect of credit market competition on lending relationships. The Quarterly Journal of Economics, 110(2): 407-443.
 • Ratti, R. A., Lee, S., & Seol, Y. (2008). Bank concentration and financial constraints on firm-level investment in Europe. Journal of Banking & Finance, 32(12): 2684-2694.
 • Ryan, R. M., O’Toole, C. M., & McCann, F. (2014). Does bank market power affect SME financing constraints?. Journal of Banking & Finance, 49: 495-505.
 • Saeed, A., & Sameer, M. (2015). Financial constraints, bank concentration and SMEs: evidence from Pakistan. Studies in Economics and Finance, 32(4): 503-524.
 • Shaffer, S. (1998). The winner's curse in banking. Journal of Financial Intermediation, 7(4): 359-392.
 • Whited, T. M. (1992). Debt, liquidity constraints, and corporate investment: Evidence from panel data. The Journal of Finance, 47(4): 1425-1460.