عوامل رفتاری موثر بر رفتار سرمایه گذاران در فرهنگ های مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

احساسات و اشتباهات شناختی در تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد. اشتباهات شناختی، نوعی آسیب پذیری شناختی در پردازش اطلاعات است(خرازی، 1383). فرهنگ از جمله عواملی است که موجب بروز سوگیری در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود. هدف این تحقیق بررسی سوگیری‌های رفتاری افراد شامل فرا اعتمادی، افسوس گریزی و دیرپذیری با تاکید بر عامل فرهنگ است. به این منظور سرمایه گذاران در5 شهر تهران، اهواز، تبریز، اصفهان و مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و داده‌ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. روایی محتوا و همچنین آلفای کرونباخ نشان‌دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. داده‌های جمع آوری شده از طریق نرم افزارspss مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سوگیری فرا اعتمادی و فرهنگ رابطه معناداری وجود دارد و سوگیری افسوس گریزی، دیرپذیری و فرهنگ فاقد رابطه معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral factors affecting on investors behavior in Iran different cultures

نویسندگان [English]

 • shahla ghorbani bejandi 1
 • shadi shahverdiani 2
1 Master of Finance Management, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of business administration, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sentiment and cognitive errors affect in decisions of investors when buying and selling stock.Cognitive Errors are kind of cognitive vulnerability in information processing.Factors such as culture cause bias in the decision‌-making process.The aim of this study is survey investors' behavioral biases including Over Confidence, Regret Aversion and Conservatism with an emphasis on culture factor.Questionnaires were collecting data from random investors of Tehran, Ahvaz, Tabriz, Isfahan, and Mashhad cities. Data were analyzed by SPSS software. Validity and Cronbach's Alpha also showed the credibility of the questionnaire. Our study showed, there is a significant correlation between culture and Over Confidence bias and relationship does not exit between Regret Aversion bias, Conservatism and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Over Confidence
 • Regret Aversion
 • Conservatism
 • Culture
 • اصولیان، محمد. 1394. فعالیت معاملاتی سرمایه­گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی. چشم انداز مدیریت مالی. دوره 5، شماره 3.
 • *اسلامی بیدگلی، غلامرضا. 1389. مالی رفتاری، مرحله گذر از مالی استاندارد تا نوروفایناس. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). دوره1، شماره 1.
 • پمپین، میشل­ام. (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. ترجمه ی احمد بدری. تهران: کیهان.
 • خرازی، کمال. (1383). راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت. تهران: نشر نی.
 • *رهنمای رود پشتی، فریدون. 1392. تاثیر سوگیری­های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. دوره 6. شماره 16.
 • *رهنمای رود پشتی، فریدون. 1394. ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. دوره 4. شماره 13.
 • سعدی، رسول. 1389. بررسی اثرات شخصیت سرمایه­گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. دوره 12، شماره 29.
 • سعیدی، علی. سید محمد جواد فرهانیان. 1394. مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. تهران: بورس.
 • سیف الهی، راضیه. 1394. بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری. دوره 4، شماره 15.
 • صمدی، عباس. 1391. شناسایی سوگیری های رفتاری تأثیر گذار بر تصمیم گیری سهامداران فردی در خرید و فروش سهام در تالار بورس منطقه ای همدان. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. دوره 9، شماره 28.
 • صالح نیا، نرگس. 1389. نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی. ماهنامه مهندسی فرهنگی.سال جهارم، شماره 43و 44.
 • غیور باغبانی، مرتضی. (1392). ارائه الگوی رفتاری سرمایه­گذاران خراسان رضوی. رساله­ی دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش مالی. دانشکده علوم اقتصادی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نیکومرام، هاشم. 1391. تأثیر سوگیری شناختی سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. دوره 5، شماره1.
 • هچ، مری جو. (1387). تئوری سازمان. ترجمه ی حسن دانایی‌فرد. تهران: افکار.
 • یزدانی، ناصر. 1391. بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرآیند تصمیم­گیری سرمایه­گذاران فردی. نشریه تحقیقات مالی. دوره 18، شماره 4.
 • Adler, N. J. (2008). International dimensions of organizational behavior. Boston: kent publishing.
 • Brian, M., Lucey & Davling, M. (2014). Cultural Behavioral Finance in Emerging Markets, Handbook of Emerging Markets  and the Global Economy. Edited by: Mohamed El Hedi Arouri, Sabri Boubaker and Duc Khuong Nguyen, 327-346.
 • Birnberg, J. (2011). A proposal framework for behavioral accounting research .Behavioral research in accounting . Vo123. No.1.pp1-43.
 • Brad M. Barber and Terrance Odean, "Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, "Quarterly Journal of Economics 116, no. 1(February 2001):261-92.
 • Chen, G; kim, K, A ;Nofsinger, J, R.and Rui, O, M.(2007)"Tradding performance , disposition effect overconfidence, representativeness bias, and experience of emerging market investors" , Journal of Behavioral Decision Making, 20, 4, 425. Available from < URL:http//ssrn .com/abstract=957504 >.
 • Camerer, G. F., G. Lowenstein, and R. Rabin, (eds.), (2003), "Advances in Behavioral Economics" ,Princeton University Press.
 • Chui, A. C., Titman, S., and Wei, K. J. (2010). Individualism and momentum around the world. The Journal of Finance, 65(1), 361-392. 
 • Fama, E. (1998),“Market Efficiency, Long –Term Returns, and Behavior
 • Finance”, Journal of Finance Economics, VOL. 49, PP: 283-306.
 • Gonzalez,R.,H. Langholtz, and B.Sopchak(2002) ,Minimizing cost in organizational behavioral and Human Decision processed 89(2) ,1032-1057.
 • Hersh Shefrin and Meir Statman, "Explaining Investor Preference for Cash Dividends," Journal of Financial Economics 13 (June 1984). Reprinted in Advances in Behavioral Finance, ed.Richard H. Thaler (New York: Russell Sage Foundation, 1993).
 • Mcgoun, E, G, (1992) " On Knowledge Of Finance International Review Of Financial Analysis, 1, 3, 161-177.
 • Odean, T., (1999), “Do Investors Trade Too Much?” , American Economic Review, VOL. LIII (5), PP: 1775-1798.
 • Reb, J., (2008), “Regret aversion and decision process quality: Effects of regret salience on decision process carefulness”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 105, Issue 2, Pages 169-182.