رابطه بین بیش اعتمادی مدیران، نااطمینانی تورم و بیش‌سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه حسابداری، شعبه قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، شعبه قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران، نااطمینانی تورم و بیش‌سرمایه‌گذاری است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری 136 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و در طی دوره زمانی 94- 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اندازه‌گیری بیش-اعتمادی مدیران از شاخص اعتماد بیش از حد مدیریتی، برای نااطمینانی تورم از تغییرات آتی در سطح عمومی قیمت‌ها و برای بیش‌سرمایه‌گذاری از تفاوت (به‌صورت باقیمانده‌ رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه‌گذاری و سطح برآورد شده‌ سرمایه‌گذاری استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه با استفاده از داده‌های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بیش‌اعتمادی مدیران، نااطمینانی تورم و بیش‌سرمایه‌گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between managers' overconfidence, inflation uncertainty and overinvestment

نویسندگان [English]

 • reza Gholami Jamkarani 1
 • rahman aali 2
1 Assistant Professor Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between managers' overconfidence, uncertainty about inflation and overinvestment. In order to achieve this goal, 136 companies from the research community were selected as the sample using a screening method and examined during the period of 1390-1394. In order to measure the managers' excessive trust in the excessive managerial trust index, for uncertainty about inflation the future changes in the general level of prices and for the overinvestment than the difference (as the remainder of the regression) between the real level of investment and the estimated level of investment are used. The hypotheses of the research were based on multiple regressions using the compiled data. The results indicate that there is significant relationship between managers' overconfidence, uncertainty about inflation and over investment

کلیدواژه‌ها [English]

 • managers' overconfidence
 • uncertainty about inflation
 • overinvestment
 • پیرمرادی، فاطمه؛ علی­نژاد ساروکلائی، مهدی و شول، عباس. (1393)، «بررسی تأثیر بیش­اعتمادی مدیران بر مربوط بودن ارزش سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت.
 • ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد، (1390)، «کیفیت اطلاعات حسابداری، سمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد»، مجله پیشرفت­های حسابداری، دوره 3، شماره 2، صص 37- 63.
 • چاوشی، کاظم؛ رستگار، محمد و میرزایی، محسن. (1394)، «بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست­های تامین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 8، شماره 25.
 • سواعدی، ضیاء و احمدی، محمدرمضان، (1394)، «بررسی تاثیر بیش­سرمایه­گذاری و کم­سرمایه­گذاری بر شاخص بازدهی دارایی (ROA)شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران، موسسه مدیریت دانش شباک.
 • طالب نیا، قدرت الله؛ شیری، احمدرضا و ضرابی، مریم، (1392) «بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه­گذاری بیش از حد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 53.
 • عرب صالحی، مهدی؛ امیری، هادی و کاظمی نوری، سپیده. (1393)، «بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی»، پژوهش­های حسابداری مالی، سال 6، شماره 2، صحفه 128 –
 • فروغی، داریوش و نخبه ‌فلاح، زهرا. (1393). «تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی». پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شماره اول، صص 27 تا 44.
 • فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل، حسن و سرابی نوبخت، سمیرا. (1389)، «بررسی اثر تجربه بر ریسک­پذیری، بیش­اطمینانی و رفتار توده­وار مدیران شرکت­های سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، شماره 12، صحفه 42-25.
 • مدرس، احمد و حصارزاده، رضا، (1387)، «کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1 (2): 85- 116.
 • مشایخ، شهناز و بهزادپور، سمیرا. (1393)، «تاثیر بیش­اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صحفه 504 –
 • B, M. A. H. Dempster & Yee Sook Yong. (2005), Prospective earnings per share, University of Cambridge. Judge institute on management working, Paper no.61
 • Li, Y and Lang, L. (2014). “Top Managers’ Confidence, Ultimate Controller And Firm Value: A Study Based On Empirical Analysis and Monte Carlo Simulation”, Pak. J. Statist, Vol. 30(5), 973-986.
 • Lictnstein, S., Fischhoff, B., and Phillips, L.D. (1982), “Calibration of probabilities: The state of the art to 1980.In: Kahneman, D., Slovic, p., Tversky, A. (Eds), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Cambridge university press, Pp: 306-334.
 • Narayan, P. K., et al. (2009)," Understanding the Inflation – Output Nexus for China", China Economic Review,20,82-90.
 • Nofsinger, J. R. (2001). “Investment Madness: How Psychology affects your investing and what to do about it”, Pearson Education, 1st Edition
 • Verdi, R. (2006). "Financial reporting quality and investment efficiency". Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, OR Working paper, Available at SSRN: http://www.ssrn.com
 • Yizhong, Carl R. Chen, Lifang Chen, Ying Sophie Huang, (2016), "Overinvestment and managerial overconfidence: Firm level analysis of Chinese corporations", North American Journal of Economics and Finance 38 (2016) 54–69.
 • Yang, J., and Jiang, Y. (2008). "Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study". The Business Review, 11 (1): 159-166.