مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های چهار عاملی کارهارت و Q عاملی HXZدر تبیین بازده سهام در حالت عادی و بتای شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد تمام حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بازده مورد انتظار عایدی مدنظر سرمایه گذاران از سرمایه گذاری انجام شده با توجه به سطح ریسک پذیرفته شده توسط ایشان می باشد. معیارهای مختلفی برای ارزیابی نرخ بازده مورد انتظار شرکت‌ها معرفی شده است که مورد توجه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای قدرت توضیح دهندگی مدل های تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به منظور بررسی این هدف اطلاعات مالی 152 شرکت از شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سه ‌ماهه طی بازه زمانی 1391-1395 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش قدرت تبیین مدل ها از طریق داده های ترکیبی با استفاده نرم‌افزار Eviews تجزیه‌ و تحلیل و برآورد گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که استفاده از بتای شرطی قدرت تبیین مدل کارهارت را افزایش می دهد و لذا مدل مناسب تری برای ارزیابی بازده سهام در اختیار تصمیم گیرندگان بازارهای مالی قرار می دهد. هم چنین مدل Q عاملی HXZ قدرت تبیین بیشتری نسبت به مدل چهار عاملی کارهارت در حالت اصلی دارد و مدل مناسب تری برای تصمیمات سرمایه گذاری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Explanation Power of Karhart And HXZ Model at Basic Form and by Using Conditional Dual-Beta

نویسندگان [English]

 • Hossein Aboutalebi 1
 • Mohsen Dastgir 2
 • Gholamreza Soleimani Amiri 3
1 Ph.D Student in Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran,
2 Professor of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Accounting, AlZahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rate of stock return is the minimum rate that an investor should earn to get a sufficient return. There are various criterion to assess companies and investors expected return that using by investors and creditors. The purpose of this study is to comparison explanatory power of assessing stock rate of return models in Iran during 1391 to 1395 at seasonal basis. At this study Eviews software was used for statistics and data was combinatorial. Results shows that using dual conditional beta increase Carhart model explanatory power and therefore it is a better model for decision makers. Also at the basic format, HXZ model has better explanatory power than Carhart model and it is more useful for investment decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "conditional beta"
 • "expected return"
 • "Q factor model"
 • "Karhart model"
 • ابوالقاسمی، عبدالرحمن. (1389). ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  بین سالهای 1378 تا 1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
 • ایزدی­نیا، ناصر؛ابراهیمی، محمد و حاجیان نژاد، امین. (1393). مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران. پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی. 2(3)، 28-17.
 • بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت. (1395). مقایسه قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل های چهارعاملی کارهارت و q عاملی - HXZ در تبیین بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 9(30)، 32-17.
 • پور زمانی، زهرا. بشیری، علی (1392) آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. (16)، 107-93.
 • تالانه، عبدالرضا. قاسمی، اکرم (1390) آزمون تجربی و مقایسه CAPMو نظریه قیمت گذاری آربیتراژ . بورس اوراق بهادار. (14)، 28-5.
 • حزبی، هاشم و صالحی، اله کرم. (1395). مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کاهارت و مدل پنج عاملی فاما وفرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. (28)، 152-137.
 • خاتمی، زهرا. (1395). بررسی قابلیت تخمین بازده با استفاده از مدل قیمت‌‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
 • صالحی، الله کرم. حزبی، هاشم (1393) مدل پنج عاملی فاما فرنچ: مدلی نوین برای اندازه­گیری بازده سهام. پژوهش حسابداری. (15)، 120-109.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا؛الهه,، بدریان و محمد، ابراهیمی. (1396). مقایسه الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی. 5(1)، 29-17.
 • Anvary Rostamy, A. A., Rowshandel, S., Noravesh, I & Darabi, R. 2017. Examination of the Predictive Power of Fama-French Five-Factor Model by the Inclusion of Skewness Coefficient: Evidence of Iranian Stock Market. International Journal of Finance and Managerial Accounting.2(6), 7178.
 • Carhart, M. M., 1997. On Persistence in Mutual Fund Performance.The Journal of Finance, 52(1), pp. 57-82.
 • Chiah, M. Daniel, C. Zhong, A. (2016). A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia. Interenational Review Finance 14(4), pp. 595-638.
 • Fama, E. F. & French, K. R., 1992.The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), pp. 427-465.
 • Fama, E. F. & French, K. R., 1993.Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds.Journal of Financial Economics, February, 33(1), pp. 3-56.
 • Fama, E. F. & French, K. R., 2015. A-five factor Asset-Pricing Model. Journal of Financial Economics, April, 116(1), pp. 1-22.
 • Hou, K., Xue, C. & Zhang, L., 2015. Digesting Anomalies: An Investment Approach.
 • Review of Financial Studies, March, 28(3), pp. 650-705.
 • Hou, K., Xue, C. & Lu, Z., 2014.A Comparison of New Factor Models. NBER Working Paper No. 20682, November.
 • Hou, K., Xue, C. & Zhang, L., 2012.Digesting Anomalies: An Investment Approach.Fisher College of Business Working Paper Series, March.Issue 21.
 • Howton, S. W. & Peterson, D. R., 1998. An Examination of Cross-Sectional Realized Stock Returns using a Varying-Risk Beta Model. The Finacial Review, August, 33(3), pp. 199-212.
 • Lai, M. M & Lau, S. H. (2010).Evaluating mutual fund performance in an emerging Asian economy: The Malaysian experience.Journal of Asian Economics. 21(4), 378-390.
 • Li, k. & Mohanram, P. (2014). Evaluating Cross-Sectional Forecasting Models for Implied Cost of Capital. Forthcoming in the Review of Accounting Studies.
 • Lind, J & Sparre, L. 2016. Investigating New Multifactor Models with a Conditional Dual-Beta: Can a Conditional Dual-Beta in the Market Factor add Explanatory Value in New Multifactor Models? A study of the Swedish Stock Market between 2003 and 2015. Search for publications in DiVA.
 • Lintner, J., 1965. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, February, 47(1), pp. 13-37.
 • Pettengill, G. N., Sundaram, S. & Mathur, I., 1995.The Conditional Relation between Beta and Returns.The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Mars, 30(1), pp.101-116.
 • Pettengill, G. N., Sundaram, S. & Mathur, I., 2002. Payment for Risk: Constant Beta vs.Dual-beta Models. The Financial Review, May, 37(2), pp. 123-135.
 • Sharpe, W. F., 1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. 19(3), pp. 425-442.
 • Spierts, J. P. 20 An examination of the cross-sectional relationship of beta and return in international stock returns: evidence from emerging and developed markets. Available at: bibliotecadigital.fgv.br
 • Teh, K. S., Lau, W. Y. 2017. The Dual-Beta Model: Evidence from the Malaysian Stock Market.Indonesian Capital Market Review 9 (2017) 39-52.