هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است. به منظور محاسبه هموارسازی سود تقسیمی از مدل تعدیل شده جزئی لینتنر استفاده شد. با به کار گیری روش رگرسیون خطی چندگانه و نمونه ای شامل 107 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1396، پنج فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews استفاده شده است. از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده‌های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. یافته ها نشان می‌دهد که تصمیمات هموارسازی سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر عواملی همچون ساختار وابستگی، تمرکز مالکیت، پاداش مدیریت، نسبت بدهی و اندازه شرکت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dividend Smoothing Based on Dependent Structure of Investment of Firms

نویسندگان [English]

 • Mona Ghodrati 1
 • zahra pourzamani 2
 • Hashem Nikoumaram 3
 • bahman banimahd 4
1 Ph.D. student of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Associate Professor of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
4 Associate Professor of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This paper examines dividend smoothing based on dependent structure of investment in listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE). Dividend smoothing calculated using partial adjustment model of Lintner. This research is an applied research method To do so, we used a sample of 107 firms, from 1386 to 1396, to test five research hypotheses. To test hypotheses were used statistical analysis with panel data method Using software tools, Eviews and linear regression model. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. The Chow test was used to determine if the combined data is more efficient to estimate the desired function, and Fisher's statistic was used to examine the significance of the regression model. The findings represent that dividend smoothing decisions in firms is influenced by factors such as dependent structure, concentration of ownership, compensation of management , debt ratio and size.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dividend
 • Dividend Smoothing
 • Concentration of ownership
 • Dependent Structure
 • جبارزاده، سعید و متوسل، مرتضی. (1391). " تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت"، دانش سرمایه گذاری، 1 (3)، صص 841-104.
 • جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ حسین نژادی دیزج، یوسف؛ نجاتی اصل، زهرا و هادی نیا، صالح .(1394). "تاثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت"، دانش حسابرسی، 15 (61)، صص 69-88.
 • جهانشاد، آزیتا و امیری، سعید.(1392). "مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود (MOSES) با استفاده از شاخص رفتار هموارسازی موسز"، حسابداری مدیریت، 6 (16).
 • رضایی، فرزین؛ همتی، حسن و وشاحی، مرجان. (1391). "بررسی عوامل موثر بر پویایی سیاست تقسیم سود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی رجا.
 • رمضان زاده زیدی، عباس. (1388)."بررسی عوامل موثر بر سیاست تقسیمی سود شرکت‌های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مدیریت، 6 (16).
 • سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسن و جعفری پور، میثم. (1391)." تاثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند هموارسازی سود در شرکت‌های بورسی"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 5، شماره 20،صص 65-84.
 • عرب مازار یزدی، محمد؛ زندیه، مصطفی و خوری، مهدی. (1393). " بررسی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری، 1 (2).
 • قلی پور خانقاه، مهدی.(1397). "بررسی ثبات در سیاست‌های سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7 (27).
 • نیکومرام، هاشم و بنی مهد، بهمن.(1388).تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوری‌های توصیفی)، آثار نفیس،ص 68.

 

10- Aivazan, V., Booth, L., & Cleary,S. (2006).“Dividend Smoothing and Debt Ratings”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41, 439–53.

11- Almeida, H., Campello, M., & Weisbach,M.S. (2004).“The Cash Flow Sensitivity of Cash”, Journal of Finance , 59.

12- Al-Najjar, B.,& Kilimcarslan, E. (2017). “Corporate dividend decisions and dividend smoothing: New evidence from an empirical study of Turkish firms”, International Journal of Managerial Finance,13 (3).

13- Bates, T., Kahle, K., & Stulz, R. (2009). “Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash Than They Used To?”, Journal of Finance, 64.

14- Brav, A., Graham, J.R., Harvey, C.R., & Michaely, R. (2005). “Payout policy in the 21st century”, Journal of Financial Economics, 77.

15- Brennan, M.J., & Thakor, A.V. (1990). “Shareholder preferences and dividend policy”, Journal of Finance, 45(4).

16- DeMarzo, P., & Sannikov,Y. (2008).“Learning in Dynamic Incentive Contracts”, Working Paper, Stanford University.

17- Eddy, A., & Seifert, B. (1998). “Firm size and dividend announcements”, Journal of Finance, 11.

18- Fama, E.F.,& Babiak, H. (1968). “Dividend policy: an empirical analysis”, Journal of the American Statistical Association, 63.

19- Fudenberg, D., & Tirole,J. (1995).“A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents”, Journal of Political Economy ,103.

20- Gomes, A. (2000). “Going public without governance: managerial reputation effect”, Journal of Finance, 55 (2).

21- Guttman, I., Kadan, O.,& Kandel, E.(2010). “Dividend stickiness and strategic pooling”, Review of Financial Studies, 23.

22- Hussain, H., & Shah, A.(2015). “Impact of ownership structure on dividend smoothing: a comparison of family and non-family firms in Pakistan”, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 5(4).

23- Javakhadze, D., Ferris, S.P., & Sen N.(2014). “An international analysis of dividend smoothing”, Journal of Corporate Finance, 29.

24- Jeong, J. (2013). “Determinants of dividend smoothing in emerging market: The case of Korea”, Emerging Markets Review, 17.

25-John, K., & Williams,J.(1985).“Dividends, dilution and taxes:a signalling equilibrium”, Journal of  Finance, 40.

26-Kumar, P., & Lee, B.(2001).“Discrete dividend policy with permanent earnings”, Financial Management, 30.

27- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A.(2000). “Corporate ownership around the world”, Journal of  Finance, 55.

28-Larkin, Y., Leary, M., &  Michaely, R.(2016). “Do Investors Value Dividend-Smoothing Stocks Differently?”, Management Science, Articles in Advance, 1–23.

29- Leary, M.T., & Michaely, R.(2011). “Determinants of dividend smoothing: empirical evidence”, Review of Financial Studies, 24(10).

30-Lintner, J.H.‌(1956).“Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes”, American Economic Review, 46.

31- Michaelly, R., & Roberts, M. (2012). “Corporate dividend policies: lessons from private firms”, Review of Financial Studies, 25.

32- Miller, M.H., & Modigliani, F.(1961). “Dividend policy, growth and the valuation of shares”, The Journal of Business, 34.

33- Nizar Al-Malkawi,H., Ishaq Bhatti,M., & Magableh.S.(2014).“On the dividend smoothing,signaling and the global financial crisis”, Economic Modelling, 42.

34- Rhee, K., & Park,K.S.(2018). “Changes in dividend smoothing after the financial crisis”, Economics Letters, 172.

35- Rozycki, J.J.(1997). “A tax motivation for smoothing dividends”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 37 (2).

36- Shah Syed, K.B., Zainir, F.B., & Isa, M.(2018). “Does reputation matter in the dividend smoothing policy of emerging market firms? Empirical evidence from India” , Borsa _Istanbul Review, 18(3).

37- Zhang, X.F. (2006). “Information uncertainty and stock returns”, Journal of   Finance, 61.