روش شناسی میزان ارتباط بین مدیریت استراتژیک فرهنگی با مولفه های هفت گانه سرمایه گذاری و اقتصاد نوآوری بر اساس نظریه داونپورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، روش شناسی میزان ارتباط بین مدیریت استراتژیک فرهنگی با مولفه های هفت گانه سرمایه گذاری و اقتصاد نوآوری بر اساس نظریه داونپورت بوده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت فرهنگی و علوم اقتصادی دانشگاه های شهر تهران بودند. 34 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شده است. برای سنجش پایایی ابزار نیز پرسشنامه پس از توزیع آزمایشی، از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب 83/0 به دست آمد. پس از اطمینان از نرمال بودن داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه سازماندهی بر اساس محتوا با ضریب 0.86 بیشترین همبستگی را با مدیریت استراتژیک فرهنگی دارد. سپس مولفه انتخاب های زیاد با ضریب 0.80، حداکثر برون سپاری با ضریب 0.79 ، زیربناهای بازار با ضریب 0.74 ، تمرکز بر منابع ناملموس با ضریب 0.70، سینرژی فزاینده با ضریب 0.69 و ارائه خدمات جایگزین بر اساس نیاز مشتری با ضریب 0.67 قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The methodology of the relationship between cultural strategic management with the seven components of investment and innovation economics based on the theory of Davenport

نویسندگان [English]

 • mostafa rahgozar 1
 • mohsen ghadami 2
 • Seyed Reza Salehi Amiri 3
1 Student of Ph.D. in Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor and Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between cultural strategic management with the seven components of innovation economics based on the theory of Davenport.The research is applied in terms of purpose and in terms of data type is quantitative. The statistical population consisted of all the experts and professors in the field of cultural management and economic sciences of the universities of Tehran. 34 members of the community were chosen as a sample of the research purposefully. In the present study, the library and field method has been used to collect information. The data collection method was a researcher-made questionnaire. For determining the validity of the questionnaire, formal validity, content and structure have been used. To measure the reliability of the instruments, the questionnaire after the distribution of the test was measured through Cronbach's alpha, which was 0.83. After assuring the normality of the data, Pearson's correlation coefficient was answered to the research questions. The results of the research show that the content-based organizing component with the coefficient of 0.86 has the highest correlation with strategic cultural management. Then, the component of many choices is 0.80, the maximum outsourcing is 0.79, the market infrastructure is 0.74, the focus is on intangible resources with a coefficient of 0.70, increasing synergy with a coefficient of 0.69, and the provision of alternative services based on customer needs with a coefficient of 0.67.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Cultural Management
 • Innovation Economy
 • Davenport
 • اسدی، علی(1370)، مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی، تهران: نشریه مدیریت دولتی، شماره1.
 • ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (1395). جامعه شناسی توسعه. چاپ ششم، تهران: انتشارات کیهان
 • اسمیت، فیلیپ. (1391). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر (چاپ دوم). ترجمه: حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • انتظاری، یعقوب(1384) اقتصاد نوآور: الگویی جدید برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه علوم، فناوری و نوآوری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 35.
 • پیریس و رابینسون(1391)، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
 • دانپورت، توماس اچ، لیبلد، ماریوس، ولپل، اسون، (1392)، مدیریت استراتژیک نوین در اقتصاد نوآوری، مترجمین: مراد کردی، محسن قدمی، میترا آفتاب آذری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
 • درویشی چادگانی، مجتبی، شعبانی، احمد ورجایی پور، سعید.(1391). میزان کاربست مولفه های مدیریت راهبردی در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28، 2، 521-497.
 • شفیعی، مسعود(1382)، ارتباط دانشگاه و صنعت؛ آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • صالحی امیری، سیدرضا. (1386). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی (چاپ اول). تهران: ققنوس.
 • صالحی امیری، سید رضا، (1391)، مدیریت استراتژیک فرهنگی، انتشارات گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی.
 • علی احمدی، علیرضا . فتح الله، مهدی . تاج الدین، ایرج (1392). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش
 • غلامی، رضا (1383)، «فرهنگ و مدیریت استراتژیک»، ماهنامه زمانه، شماره 25.
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (1389). مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. بخش امور فرهنگی.
 • نصوحی، مرتضی، محسن بانک،(1382)، ضرورت طراحی نظام ملی نوآوری، شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان
 • هانگر، جی. دیوید وویلن، توماس ال.(1389). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه ی سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • یونسکو (1376). فرهنگ و توسعه، ترجمه نعمت الله فاضلی و محمد فاضلی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • Clough, K. J. (2007). The relationship between presidential leadership styleand strategic management: the case of Private Four-year Colleges in NewYork state (Doctoral Dissertation, NewYork state university). Web: http://www lib.umi.com/dissertations/ fullcit.
 • Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2007). Strategic Management: An Integrated Approach. 7th ed. Boston: Houghton Mifflin.
 • Carlsson B. & Jacobsson S. & Rickne A. (2005) “Innovation systems: Analytical and Methodological Issues”, Holmen Research Policy, No.31.
 • Chaminade, C. & Edquist, Ch. (2005) “From Theory to Practice:The Use of the Systems of Innovation Approach in Innovation Policy” Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Lund University.
 • Johnson Anna (2009) “Functions in Innovation System Approachs”, Journal of management Development, Vol.25, No.1.
 • Patel, P. and Pavitt, K. (2002); "National System: Why They Are Important and How They Might be Measured and Compared"; Economics of Innovation and New Technology, No.3, pp. 77-95.
 • Russell   R., Kinuthia W.  L., Lokey-Vega   A., Tsang-Kosma W.  and Madathany  R. (2013). Identifying complex cultural interacti ons in the instructional design process: a  case  study  of  a  cross-border,  cross-sector  training  for  innovation  program. Education Tech Research Dev 61:707–732.