کاربرد AHP و منطق فازی در تحلیل تأثیر سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی در ارتقای بهره وری صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر بر آن است تا، با رویکردی تحلیلی و بااستفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی، رویکرد فازی و اقتصاد سنجی، به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری پرداخته و ضمن تحلیل تأثیر سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در این بخش (در سطح کلان) با رویکرد پانل دیتا، شاخص های بهره وری فردی کارکنان بخش صنعتی را با تحلیل پاسخ های 130 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران به عنوان نمونه موردی در سطح خرد (با استفاده از روش AHP و فازی)، مورد تحلیل قرار دهد.
نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد که:
شاخص های سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، R&D و نرخ ارز واقعی، از عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنعت محسوب می شوند؛ دراین میان، شاخص R&D نسبت به شاخص های دیگر، از تأثیرگذاری بلندمدت تری بر بهره وری کل عوامل تولید، برخوردار می باشد، بعلاوه، تأثیر گذاری مستقیم، سرمایه گذاری فیزیکی در بخش صنعت در ایران، نسبت به R&D با دو وقفه، به مفهوم تخلیه سریع تراین متغیر بر بهره وری،حتی در کوتاه مدت، می باشد.
همچنین، اثرگذاری شاخص بهره وری نیروی کار فردی بر بهره وری کل عوامل تولید،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of AHP and fuzzy logic in analysis of impact Physical and human investment in promoting of industrial productivity

نویسنده [English]

 • samira motaghi
assistant prof of payame noor university
چکیده [English]

The present study aims to investigate effective factors on productivity through analytical approach and using AHP method, fuzzy approach and econometric analysis.
Paper Analyses the effect of investment and industrial labor productivity on the total factor productivity in this sector (at macro level) with the panel data approach, and it examines the individual productivity indicators of the industrial labor by analyzing the responses of 130 employees of the company National Distribution of Iranian Oil Products in Tehran Region as a Case Study at Micro Level (Using AHP and Fuzzy Method).

The result show that:
The indicators of physical and human investment, R & D and real exchange rate are factors influencing the total productivity of the factors of production in the industry; among other things, the R & D index, as compared to other indicators, has a longer-term impact on total factor productivity In addition, direct impact of physical investment in the industrial sector in Iran, is the concept of a faster evaporation of the variable on productivity, even in the short term.
Also, the effectiveness of individual labor productivity index on total factors productivity emphasize on factors affecting on the productivity of individual labor, and shows that monthly salary indices, reward system, education, promotion of job satisfaction and system Meritocracy (from the perspective of employees), respectively, has the greatest effect on the productivity of industrial labor and consequently, the total efficiency of the production factors of this sector.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Investment
 • AHP
 • Fuzzy Logic
 • کرباسیان، مهدی، خبوشانی، اعظم، جوانمردی، محمد و زنجیرچی، سید محمود (1392)، کاربرد مدل (ISM)جهت سطح­بندی شاخص‌های انتخاب تامین­کنندگان چابک و رتبه­بندی تامین­کنندگان با استفاده از روشTOPSIS-AHP فازی، فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، سال دوم، شماره دوم، صص 134-107.
 • طوسی، محمد علی، 1372، ««مدیریت به معنی پدیدآوردن ارزش افزوده»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره بیست و یکم.
 • موسوی، سید عباس، 1377، «دوایر کیفیت و افزایش بهره‌وری»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره 39.
 • شریف زاده، فتاح، 1372، «بهره‌وری و جایگاه آن در ارزیابی عملیات سازمان»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره بیست و سوم.
 • رابینز، استیفن، 1377، مدیریت رفتار سازمانی، جلد اول، مترجمان: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اول، تهران،ص:44.
 • رضائیان، علی، 1372، مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها ) . تهران : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
 • ستیرز، ریچارد ام؛ پورتر، لیمان دبلیو، 1372، انگیزش و رفتار در کار . ترجمه ی سید امین الله علوی . جلد اول . تهران : انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • Arab M, Tajvar M, Akbari F, 2005, Relation between leadership styles and hospital performance indicators. Journal of Gazvin University of Medical Science; 10(4): 70-75. (In Persian)
 • Babakus, E., & Mangold, W. G. (1992). Adapting the service quality scale to hospital services: An Empirical Investigation. Health Service Research, 26(6), 213–233.
 • Bowers, M. R., & Kiefe, C. I. (2002). Measuring health-care quality: Comparing and contrasting the medical and the marketing approaches. American Journal of Medical Quality, 17(4), 136.
 • Brown, S. W., & Swartz, T. A. (1989). A gap analysis of professional service quality. Journal of Marketing, 53(4), 92–98.
 • Brown, T. J., Churchill, G. A., & Peter, J. P. (1993). Improving the measurement of service quality. Journal of Retailing, 69(1), 127–139.
 • Buttle, F. (1996). SERVQUAL: Review, critique, research agenda. European Journal of Marketing, 30(1), 8–32.
 • Choi, K. S., Hanjoon, L., Chankon, K., & Sunhee, L. (2005). The service quality dimensions and patient satisfaction relationships in South Korea: Comparisons across gender, age and types of service. Journal of Services Marketing, 19(3), 140–150.

 

 • Dagger, T. S., & Sweeney, J. C. (2006). The effect of service evaluations on behavioral intentions and quality-of-life. Journal of Service Research, 9(1), 2–19.
 • Dagger, T. S., Sweeney, J. C., & Johnson, L. W. (2007). A hierarchical model of health service quality: Scale development and investigation of an integrated model. Journal of Service Research, 10, 123.
 • David Sirota & Michael Irwin Meltzer, 2006, Stop Demotivating Your Employees, Harvard management update, January 2006.
 • Dean, A. M. (1999). The applicability of SERVQUAL in different health care environments. Health Marketing Quarterly, 16(3), 1–21.
 • Devebakan, N., & Aksaraylı, M. (2003). Sag˘lık _Is_letmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Olcumunde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Ozel Altınord
 • Donabedian, A. (1988). Quality assessment and assurance: Unity of purpose, diversity of means. Inquiry, 25(1), 175–192.
 • Kotler, P. (2000). Marketing management: The millenium edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Lee, A. R. (1999). Application of modified fuzzy AHP method to analyze bolting sequence of structural joints. UMI Dissertation Services. A. Bell & Howell Company.
 • Liu, D., Bishu, R. R., & Najjar, L. (2005). Using the analytical hierarchy process as a tool for assessing service quality. Industrial Engineering & Management Systems.,4(2), 129–135.
 • Liu, C. T., Du, T. C., & Tsai, H. H. (2009). A study of the service quality of general portals. Information & Management, 46(1), 52–56.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2002). Service quality delivery Through Web sites: A critical review of extant knowledge. Academy of Marketing Science Journal, 30(4), 362–374.
 • Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting. New York: McGraw-Hill International Book, Co.
 • Saaty, T. L. (1989). Decision making, scaling, and number crunching. Decision Sciences, 20, 404–409.
 • Saaty, T. L. (1996). The analytic network process: Decision making with dependence and feedback. Pittsburgh: RWS Publications.
 • Shih H-S. (2015). An extension of TOPSIS for group decision making, Mathematical and Computer Modelling, 45(1):801–13.