ارزیابی تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری جدید است؛ در ضمن تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای الگوی گیولی و هاین (2000) اندازه گیری شده است. همچنین بیش سرمایه گذاری به عنوان نماینده ناکارآیی سرمایه گذاری طبق الگوی مطرح شده توسط بیدل و همکاران (2009) در نظر گرفته شده است. برای این منظور، تعداد 216 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 به روش حذفی سیستماتیک به عنوان جامعه آماری غربال شده پژوهش بررسی شدند. از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و روش اثرات ثابت جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که محافظه کاری حسابداری تأثیر معنی دار و منفی بر میزان سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌ها دارد. همچنین، بیش سرمایه گذاری به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار و مثبتی بر میزان سرمایه گذاری جدید شرکت‌ها دارد. در عین حال، یافته ها نشان دادند محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین بیش سرمایه گذاری قبلی و سرمایه‌گذاری جدید تأثیر معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Impact of Inefficient Investment Decisions on the Relationship between Conservatism and New Investment

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassani 1
 • Saeid Asadian Feyli 2
1 Head of Accounting, Auditing & Finance Department, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 Master in Accounting, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is investigation the relationship between conservatism and new investment; In addition, this research assessed the impact of investment inefficiency on the relationship between conservatism and new investment. Conservatism is measured based on the pattern presented by Givoly and Hayn (2000). Also, over investment is considered as a proxy of investment inefficiency which is measured based on the model proposed by Biddle et al (2009). So, research population includes 216 firms listed in Tehran Securities & Exchange over the period 2012-2017 which selected through filtering method. The hypotheses analyzed through multivariable regression models based on panel data and fixed effect method. The results showed that conservatism had significant and negative impact on new investment. Also, over investment as a proxy of investment inefficiency had significant and positive impact on new investment. However, conservatism had no significant impact on the relationship between prior over investment and new investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservatism
 • Investment
 • Investment Inefficiency
 • Over Investment
 • ابراهیمی، سیدکاظم و احمدی مقدم، منصور. (1394)، "تأثیر اهرم مالی و محافظه‌کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 27، ص­ص 102 تا120.
 • ابراهیمی، سیدکاظم و بهرامی­نصب، علی و ذبیحی کوهی خیلی، سیده کوثر. (1395)، "بررسی تأثیر میزان محافظه­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی بر سرمایه­گذاری شرکت­ها در شرایط قبل و بعد از بحران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
 • ایزدی­نیا، ناصر؛ حاجیان­نژاد، امین و قائدی­ها، حمیدرضا. (1392)، "بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری"، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 2، شماره 2، ص­ص 29 تا 46.
 • برزگر، قدرت­الله؛ کامیابی، یحیی و درویش، احسان­محمد. (1394)، "بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
 • ثقفی، علی و معتمدی فاضل، مجید. (1390)، "رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا"، پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 3 (4)، ص­ص 1 تا 14.
 • حسنی، محمد و آزاد، پروین. (1395)، "کنکاشی پیرامون رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و اقدامات احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه­گذاری"، چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، برلین، آلمان.
 • حسنی، محمد. (1392)، "مطالعه تجربی رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری و محافظه­کاری حسابداری (دیدگاه قراردادهای کارآ یا دیدگاه تحریف سیستم­های اطلاعاتی؟)"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، دوره 20، شماره 3، ص­ص 59 تا 84.
 • خدامی­پور، احمد و پناهی­گنهرانی، رقیه. (1396)، "تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر کارایی سرمایه­گذاری با لحاظ عدم تقارن اطلاعاتی"، پژوهش­های حسابداری مالی، سال نهم، شماره سوم، ص­ص 91 تا 110.
 • رزقی شیرسوار، ولی و نبوی چاشمی، سیدعلی. (1396) "بررسی ارتباط بین محافظه­کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه­گذاری­های آتی و تغییر بدهی­های آتی شرکت"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 24، ص­ص 13 تا 25.
 • فخاری، حسین و رسولی، شادی. (1392)، "بررسی اثر محافظه‌کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 2 (8)، ص­ص 81 تا 100.
 • فروغی، داریوش و صادقی، محسن. (1389)، "رابطه بین محافظه‌کاری با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات حسابداری، شماره 27، ص 139 تا 158.
 • فیروزی، زهرا، مقدم، عبدالکریم و جان­افزایی، نصراله. (1395)، "بررسی رابطه محافظه­کاری حسابداری و سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجموعه مقالات، پنجمین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
 • کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید و کوثری­فرد، حمید. (1393)، "ارزیابی توان پیش­بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت­ها"، دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، ص­ص 83 تا 101.
 • محمودآبادی، حمید و مهتری، زینب. (1390)، "رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت‌های حسابداری،دوره 3 ، شماره2، پیاپی 3/61، ص­ص 113 تا 140.
 • مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. (1387)، "کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 1، پیاپی 2، ص­ص 85 تا 116.
 • مرادزاده‌فرد، مهدی؛ فرج‌زاده، مریم، کرمی، شیما و عدل­زاده، مرتضی. (1392)، "بررسی رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 44، ص­ص 97 تا 116.
 • مهتری، زینب و محمدیان، محمد. (1393)، "تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر سطح بهینه سرمایه‌گذاری"، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 3، شماره 2، ص­ص 99 تا 122.
 • واعظ، سیدعلی و رشیدی باغی، محسن. (1393)، "تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری"، پیشرفت‌های حسابداری، دوره 6، شماره 2، ص­ص 167 تا 195.
 • Ahmed, A. and Duellman, S., (2007), “Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis”, Journal of Accounting and Economics 43, pp.411-43.
 • Ahmed, A., and Duellman, S. (2010), “Evidence on the Role of Accounting Conservatism in Monitoring Managers Investment Decisions”, http://www.ssrn.com
 • Ball, R., Kothari S. P and Robin, A., (2000), “The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, No. 1, 1–52.
 • Ball, R., and Shivakumar, L. (2005), “Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness”, Journal of Accounting and Economics 39:83-128.
 • Basu, S., (1997), “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, No. 1, pp. 3-38.
 • Biddle, G. and Hilary, G., (2006), “Accounting Quality and Firm-Level Capital Investment”, The Accounting Review, Vol. 81, No. 5, pp. 963-982.
 • Biddle, G. C, G. Hilary and R. S. Verdi., (2009), “How does financial reporting quality improve investment efficiency”, Journal of Accounting and Economics.
 • Bushman, R., J. Piotroski and A. Smith, (2011), “Capital Allocation and Timely Accounting Recognition of Economic Losses”, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol 38, No 1/2, PP. 1-33.
 • Bushman, R.M. and A.J. Smith. (2001), “Financial Accounting Information and Corporate Governance”, Journal of Accounting and Economics, Vol 32, Pp 237-333.
 • Cutillas Gomariz, F, Pedro Sánchez Ballesta, J., (2014), “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”, Journal of Banking & Finance, 40, PP. 494–506.
 • Garcia Lara, J. M and Garcia Osma, B., (2010), “Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency”, www.ssrn.com
 • García Lara, Juan M., Garcia Osma, Beatriz and Penalva, Fernando, (2016), “Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency”, Journal of Accounting and Economics, No 61, PP: 221-238.
 • Givoly, D., Hayn, C., (2000), “The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flowsand Accruals: Has Financial Accounting Become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, No.3, pp. 287–320.
 • Guay, W. and R. Verrecchia. (2007), “Conservative Disclosure”, Working Paper, University of Pennsylvania.
 • Ishida, Souhei, and Kunio Ito., (2014), “The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment Behavior”, International Perspectives on Accounting and Corporate Behavior, Chapter 3, PP. 59-80.
 • Jensen, M., (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp. 323–329.
 • LaFond, R. and R. Watts., (2008), “The information role of conservatism”, The Accounting Review, VOL.2, NO.83, P.P.447-478.
 • Laux, Volker and Ray, Korok, (2017), “Effects of Accounting Conservatism on Investment Efficiency and Innovation”, Available at SSRN: https://ssrn.com
 • Pan, X. (2017), “Accounting conservatism, bank lending and firm investment: Evidence from a quasi-experiment of China's stimulus package”, Pacific-Basin Finance Journal, 44: 64-79.
 • Tao, M., (2010), “Accounting Conservatism and Underinvestment”, Working Paper, Washington University in St. Louis-Olin Business School. http://papers.ssrn.com
 • Venkatesh, C., and Chiang, R., (1986), "Information Asymmetry and the Deler's Bid –Ask Spread: A Case Study of Earning and Dividend Announcements", The Journal of Finance, No 41(5), PP: 1089-11020.
 • Verdi, R. S., 2006, “Financial reporting quality and investment efficiency”, Working Paper, MIT.
 • XU, Xia .WG, Nina. H., (2013), “Accounting Conservatism, Ultimate Ownership and Investment Efficiency”, available at: http://ssrn.com.
 • Yang, J. and Jiang, Y., (2008), "Accounting Information Quality, Free Cash Flow and Overinvestment: A Chinese study”, The Business Review, 11 (1): 159- 166.