فراتحلیلی بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای الگویی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی‌های سرمایه‌ای است و نشان می‌دهد دارایی‌ها چگونه با توجه به ریسکی که دارند قیمت‌گذاری می‌شوند. به خاطر اهمیت CAPM در پیش بینی بازده دارایی‌های مالی روی این مدل و نسخه‌های توسعه یافته آن تاکنون آزمون‌های تجربی زیادی انجام شده است. اما رویکرد فراتحلیلی این پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، همبستگی و تفاوت میانگین دو جامعه شناخت متفاوتی نسبت به این حوزه در علوم مالی ایجاد می‌کند. به این منظور از نتایج تحلیل آماری 814 آزمون CAPM طی سالهای 1972 تا 2016 استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، دوره زمانی آزمون، نوع سبدبندی، درجه توسعه یافتگی کشور مورد مطالعه، نوع ریسک سیستماتیک و نوع مدل CAPM آزمون شده بر قیمت بتای CAPM در فراتحلیل مطالعات قبلی تاثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis on the capital asset pricing model

نویسندگان [English]

 • Saeed Fathi 1
 • Farideh Tavakoli 2
 • Iman Ostad 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Capital asset pricing model is an equilibrium model to show the relationship between systematic risk and return of capital assets and indicate the pricing of assets due to their systematic risk. Abundance of empirical studies in testing standard and developed CAPM shows the importance of CAPM in estimating the price of financial assets. The meta-analytic approach of this paper creates a distinct realization to this context of finance by using of variance analysis, correlation test and means difference. So we use the statistical results of 418 CAPM tests during 1972 to 2016. The results show that time period of the test, type of portfolio ranking, country development grade, type of systematic risk and the type of CAPM test have a significant effect on the price of beta.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Asset Pricing Model
 • CAPM Test
 • Meta-Analysis
 • تهرانی رضا، صادقی شریف سید جلال (1383). "تبیین مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات مالی، شماره 18، صص 41-75
 • تهرانی رضا، گودرزی مصطفی، هادی مرادی (1387)، آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 85، 61-81
 • خانی عبدالله، ابراهیم‌زاده آسو(1390). "آزمون مدل شرطی چندعاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16، سال چهارم، صص 31-55.
 • خداداد حسینی سید حمید، فتحی سعید، الهی شعبان(1385). "طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل." بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، صص 61-83.
 • راعی رضا و پویان فر احمد (1391). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، صص 299-353.
 • فتحی سعید، ابزری مهدی و حبیبی سلماز (1393). "فرا تحلیل عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت." فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 4، سال 2، صص 55-74.
 • فتحی سعید، ولی بیگی حسن (1389). "رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در فناوری اطلاعات." چشم‌انداز مدیریت بازرگانی شماره 3، صص 75-88.
 • Demircioglu, E. (2015). “Testing of Capital Assets Pricing Model (CAPM) in Cement Sector & Power Generation and Distribution Sector in Turkey.” International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review, 3(4), pp. 1-25.
 • Elton, Dewin J. & Martin J. Gruber (1995), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th John Wiley & Sons.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (1996). The CAPM is wanted, dead or alive. The Journal of Finance, 51(5), 1947-1958.
 • Glass, G. V. (1976), “Primary, secondary, and meta-analysis of research.” Educational researcher, pp. 3-8.
 • MacKinlay, A. C. (1987), “On multivariate tests of the CAPM.” Journal of Financial Economics, 18(2), pp. 341-371.
 • Rosenthal R. & DiMatteo M. R. (2001), “Meta-analysis: recent developments in quantitative methods for literature reviews.” Annual Review of Psychology, 52, pp. 59-82.
 • Shanken, J. (1985), “Multivariate tests of the zero-beta CAPM.” Journal of financial economics, 14(3), pp. 327-348.
 • William F. Sharpe and Guy M. Cooper (1972). "Risk-Return Classes of New York Stock Exchange Common Stocks 1931-1967", Financial Analysts Juornal, Vol. 28, No. 2, pp. 46-81