تاثیر اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر بر کارایی سرمایه‌گذاری و محدودیت تامین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

تحقیقات قبلی نشان دادند که کیفیت افشای بالای اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌تواند کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. علاوه بر این مکانیزم مربوط به افشای اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری نوعی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محسوب می‌شود که مانع از کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. برخلاف اطلاعات مالی که عمدتاً درباره عملکرد گذشته شرکت‌ها می‌باشد، اطلاعات غیرمالی بخصوص اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر (FNFI) درباره روند توسعه آینده شرکت است که می‌تواند اطلاعات مربوط‌تری جهت تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. بنابراین FNFI می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌ها و تأمین کنندگان منابع مالی خارجی را کاهش دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتی و محدودیت تامین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 150 شرکت طی سال‌های 1389 الی 1395 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای و همبستگی می‌باشد. اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر این پژوهش شامل هفت شاخص غیرمالی و برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از مدل رگرسیونی ارائه شده توسط تان و لیو(2017) با رویکرد داده‌های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر می‌تواند محدودیت تامین مالی را کاهش دهد و کیفیت افشای بالای اطلاعات، رابطه بین این دو متغیر را تشدید می‌کند. همچنین اطلاعات غیرمالی آینده‌نگر می‌تواند ناکارایی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و کیفیت افشای بالای اطلاعات، رابطه بین این دو متغیر را تشدید و باعث کاهش کم سرمایه‌گذاری و همزمان بهبود بیش سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of forward-looking non-financial information (FNFI) on corporate investment efficiency & financing constraint

نویسنده [English]

 • Allah Karam Salehi
Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch. Masjed-soleiman, Iran
چکیده [English]

Previous research has shown that the high disclosure of corporate financial information can increase the efficiency of the investment. In addition, the mechanism of financial information disclosure and investment efficiency is a kind of reduction of information asymmetry that prevents investment efficiency. Unlike financial information, which is mainly about the past performance of companies, non-financial information, in particular forward-looking non-financial information (FNFI), is about the future development of the company, which can provide information that is more relevant for decision makers. Therefore, the FNFI can reduce information asymmetry between companies and external sources of funding. The purpose of this study was to investigate the effect of forward-looking non-financial information on corporate investment efficiency & financing constraint in listed companies on Tehran Stock Exchange. To this porpuse, a sample of 150 companies during 2010-2016 was selected by systematic elimination sampling. The research method is library and correlation. Forward-looking non-financial information the study consists of seven non-financial indicators and the relationship between research variables by the regression model presented by Tan and Liu (2017) with the pooled data approach have been used. The results show that forward-looking non-financial information can reduce financing constraints and high disclosure quality will intensify the relationship between these two variables. Forward-looking non-financial information can also reduce the inefficiency of investment, and the high disclosure quality will intensify the relationship between these two variables, then alleviate the underinvestment effectively and meanwhile leavelittle opportunity for overinvestment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forward-looking non-financial information
 • Financing constraint
 • Disclosure quality
 • Inefficiency of investment
 • خواجوی، شکراله و علیزاده طلاتپه، وحید (1393). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم  شماره 42، صص115-89.
 • زارعی، حسین؛ رضایی تبار، وحید و اوحدیان؛ سعید (1394). بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر بهبود کارایی سرمایه‌گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی
 • زنجیردار، مجید، طالبی فراهانی، زرین، موسوی بصری، و لونی، ندا(1389). مقایسه سیستم‌های سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد، شماره41 ، خرداد و تیر 1389 ، بررسی‌های بازرگانی، صص 46-35.
 • قربانی، بهزاد، حسینی غنچه، سیدجلال الدین و محمدیلر، زهرا (1396). تأثیر افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی بر مدیریت سود، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره23 ، صص 40-23.
 • هاشمی، سید عباس، امیری،‌‌هادی و افیونی، علیرضا(1396). بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی، مجله دانش حسابداری، دورۀ هشتم، شمارۀ 1، پیاپی 28، صص 49-29.
 • یزدی، بیتا(1395). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.
 • Almeida, H., Campello, M., and Weisbach, M.S. (2004). The Cash Flow Sensitivity of Cash, Journal of Finance, 59 (4): 1777-1804.
 • Akerlof, G.A. (1970). The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 84(3): 488-500.
 • Biddle, G.C., and Hilary, G. (2006). Accounting Quality and Firm‐Level Capital Investment, Accounting Review, 81(5): 963-982.
 • Biddle, G.C., Hilary, G., and Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Social Science Electronic Publishing, 48 (2–3): 112–131.
 • Botosan, C. and M. Harris. (2000). Motivations for a Change in Disclosure Frequency and Its Consequences: An Examination of Voluntary Quarterly Segment Journal of Accounting Research, 38 (2): 329-353
 • Bushman, R.M., and Smith, A.J. (2001). Financial accounting information and corporate governance, Journal of accounting and economics, 32 (1–3): 237-333
 • Cheng, X., Youchao, T. and Mengying, L. (2011). Compulsory Disclosure, Earnings Quality and the Process of Marketization: An Analysis Based on Institutional Complementarity [J]. Journal of Finance and Economics. 2:.60-71.
 • Cheng, X., Youchao, T. and Jianmei, L. (2012). The non-financial information, theexternal financing, and the investment efficiency: a study based on the constraint of external systems, Management World, 28 (7): 137-150.
 • Dhaliwal, D.S., S. Radhakrishnan, A. Tsang and Y. G. Yang. (2012). Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure, the Accounting Review, 87 (3):723-759
 • Diamond, D. and R. Verrecchia. (1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Equity Capital [J]. Journal of Finance, 46:1325-1360
 • Glosten, L.R., and Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders, Journal of Financial Economics, 14(1): 71-100.
 • Gomariz, M.F. C. & Ballesta, J.P.S. (2013). Financial reporting quality, debt aturity and investment efficiency. Journal of Banking and Finance, Availlable at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013.
 • Grossman, S.J. (1981). The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality", Journal of Law & Economics, 24(3): 461-483.
 • Grossman, S.J., and Hart, O.D. (1980). Disclosure Laws and Takeover Bids, Journal of Finance, 35(2): 323-334.
 • Habib, A. (2014). Managerial talent, investment efficiency and stock price crash risk, 44. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2517905
 • Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3): 405-440.
 • Jo, H., and Kim, Y. (2007). Disclosure fre Vol quency and earnings management ", Journal of Financial Economics, 84(2): 561-590.
 • Lambert, Richard, Leuz, Christian and Verrecchia, Robert E. (2007). Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital, Journal of Accounting Research, 45(2): 385-420
 • Lang, M.H., and Lundholm, R.J. (2000), Voluntary Disclosure and Equity Offerings: Reducing Information Asymmetry or Hyping the Stock? Contemporary Accounting Research, 17(4): 623-662.
 • Klein, R.W., and Bawa, V.S. (1976). The effect of estimation risk on optimal portfolio choice, Journal of Financial Economics, 3(3): 215-231.
 • Mcnichols, M.F., and Stubben, S.R. (2008). Does Earnings Management Affect Firms' Investment Decisions? Accounting Review, 83(6): 1571-1603.
 • Milgrom, P.R. (1981). Good News, Bad News: Representation Theorems and Applications, Bell Journal of Economics, 12(2): 380-391.
 • Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital corporate finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3):261-970.
 • Muslu, V., Radhakrishnan, S., Subramanyam, K.R., and Lim, D. (2010). Forward-Looking MD&A Disclosures and the Information Environment, Management Science, 61(5): 931-948.
 • Quan X, Wu S. (2010). CEO Power, Information Disclosure Quality and Corporate Performance Variability: Empirical Evidence from the Listed Companies in SZSE,
 • Riahi, Y. Arab Mounira Ben, (2011). Disclosure Frequency and Earnings Management an Analysis in the Tunisian Context, Journal of Accounting and Taxation, 3(3):47-59
 • Richardson, S. (2006). Over-Investment of Free Cash Flow, Social Science Electronic Publishing, 11(2): 159-189.
 • Tan, Youchao, Xu Nan, Liu Xiumei, Zeng, Cheng (2015). Does forward-looking non-financial information consistently affect investment efficiency? Nankai Business Review International, 6(1): 2 – 19.
 • Tan, youchao & Liu, yuyu (2017). How do investors view information disclosure quality rating? The effect of FNFI on corporate investment efficiency, Nankai Business Review International, 8(2), doi: 10.1108/NBRI-06-2016-002
 • F, Zhu. Zh, Hoffmire. J. (2015). Financial Reporting Quality, Free Cash Flow, and Investment Efficiency. ICMETM 2015 - International Conference on Modern Economic Technology and Management, Volume 17.
 • Zhang, Z. and Zhu, W. (2007). The empirical study on disclosure quality of listed companies in China, Nankai Economic Studies, 1: 45-59.
 • Zhang C & Lv W, (2009). Disclosure, information intermediary and over-investment. Accounting Research, 1: 60-65
 • Zhou, C. (2009). The influence of earnings quality on capital allocation efficiency and action mechanism, Nankai Business Review, 5: 109-117.